VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB focust bij beoordeling bedrijven op kredietafspraken, strategie en risicobeheersing

Duidelijkheid over kredietafspraken met banken, de houdbaarheid van de strategie in tijden van crisis en duidelijkheid over de risico's waaraan een bedrijf bloot staat. Dat zijn punten waar de VEB dit jaar met extra aandacht op gaat letten bij beursgenoteerde ondernemingen.

Deze speciale aandachtspunten heeft de VEB uitgewerkt in de jaarlijkse VEB speerpuntenbrief die onlangs is verstuurd aan alle Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen. De VEB zal deze onderwerpen expliciet aan de orde stellen in aandeelhoudersvergaderingen.

 

Financieringsconvenanten en financiële randvoorwaarden
In het licht van de kredietcrisis is het voor aandeelhouders van groot belang om te weten of voldaan is aan de kredietvoorwaarden die banken hebben gesteld aan leningen.
Ook is er meer duidelijkheid nodig over herfinanciering van aflopende leningen. Door de kredietcrisis zal het lastiger zijn om bestaande leningen over te sluiten.Bovendien zullen de rentelasten voor nieuwe leningen aanmerkelijk hoger liggen dan vorig jaar.  

Transparantie strategie en overnamebeleid
Gelet op de kredietcrisis en de aanzienlijke impact daarvan op de reële economie, is het
essentieel dat de onderneming aangeeft of de eerder vastgestelde strategie nog gevolgd kan worden dan wel dat aanpassing nodig is.Heldere en controleerbare doelstellingen zijn meer dan ooit van belang.

Ook een terugblik op overnames in de laatste vijf jaar is essentieel, waarbij wordt aangegeven hoe succesvol ze waren in financieel (versus investering) en strategisch opzicht.

Een aantal beursvennootschappen (zoals TomTom met TeleAtlas, Heineken met S&N, Randstad met Vedior, Akzo Nobel met ICI) heeft de afgelopen twee jaren acquisities gedaan op het hoogtepunt van de markt.
Dit maakt goodwillafwaarderingen in de jaarrekening onontkoombaar. Het is aan de onderneming om duidelijk te communiceren in welke mate goodwill wordt afgeschreven en wat de verwachte afschrijvingen in de toekomst zijn.

Risicoprofiel
Ondernemingen moeten concrete informatie geven over hun risicobeleid. Aan welke risico staan zij bloot? Hoeveel risico zijn zij bereid te nemen en hoe zit het met de beheersbaarheid van deze risico's?

De VEB dringt aan op een "top vijf" van concrete risicofactoren naar inschatting van bestuur en commissarissen. Het bestuur en de commissarissen moeten vervolgens bij elke risicofactor aangeven wat de potentiële impact is en wat zij doen om hieraan tegengewicht te bieden.

Beloningsbeleid
De VEB wenst, net als voorgaande jaren, dat het variabele deel van de beloning afhankelijk wordt gesteld van vooraf bepaalde, kwantificeerbare, duidelijk meetbare en beïnvloedbare doelstellingen. Voorts dient na afloop van het boekjaar waarover de variabele beloning is toegekend exact te worden aangegeven hoe deze tot stand is gekomen.