VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB Speerpunten 2009: balanspositie, bankconvenanten en overnamebeleid

De VEB zal in 2009 vooral letten op de balanspositie, de afspraken met banken (bank convenanten) en het recente overnamebeleid van beursgenoteerde ondernemingen. Deze speciale aandachtspunten heeft de VEB uitgewerkt in de jaarlijkse VEB speerpuntenbrief die onlangs is verstuurd aan alle Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen.

In de speerpuntenbrief heeft de VEB de navolgende onderwerpen onder de aandacht van bestuurders en commissarissen gebracht:

Financieringsconvenanten en financiële randvoorwaarden
Ondernemingen moeten in het jaarverslag met behulp van financiële ratios (op basis van de jaarrekening) duidelijk aangeven in hoeverre aan bestaande bankconvenanten kan worden voldaan. Tot op heden wordt deze cruciale informatie over de huidige kredietconvenanten nauwelijks door ondernemingen gegeven. Voorts moeten bestuur en commissarissen een inschatting geven van de invloed van de toegenomen risicoaversie van banken op het slagen van een herfinancieringoperatie. De herfinanciering van aflopende leningen zal lastiger zijn dan voorheen. Ook zullen de rentelasten voor nieuwe leningen aanmerkelijk hoger liggen dan vorig jaar.


Transparantie strategie en overnamebeleid

Gelet op de kredietcrisis en de aanzienlijke impact daarvan op de reële economie, is het
essentieel dat de onderneming aangeeft in hoeverre haar eerder geformuleerde strategisch plan
nog kan worden geïmplementeerd en of een strategieherziening noodzakelijk is. Heldere en controleerbare doelstellingen zijn meer dan ooit van belang. Ook een terugblik op reeds gedane overnames in de laatste vijf jaar is essentieel, waarbij wordt aangegeven hoe succesvol ze waren in financieel (versus investering) en strategisch opzicht. Dit gelet op het feit dat beursvennootschappen (zoals TomTom met TeleAtlas, Heineken met S&N, Randstad met Vedior, Akzo Nobel met ICI) de afgelopen twee jaren acquisities hebben gedaan op het hoogtepunt van de markt. Dit maakt goodwillafwaarderingen in de jaarrekening onontkoombaar. De vennootschap dient duidelijk te communiceren over de uitkomsten van de jaarlijkse goodwill impairment test en de daaraan ten grondslag liggende toekomstverwachtingen.

Risicoprofiel

Ondernemingen schenken weliswaar aandacht aan het opsommen van allerhande mogelijke risico’s, maar nauwelijks concrete informatie geven over hun risicoexposure, de risicobereidheid en de beheersing daarvan. Ook een kwantificering van risico’s wordt nog altijd niet gegeven en de mogelijke impact van risico’s als deze zich daadwerkelijk voordoen, ontbreekt.
De VEB dringt aan op een “top vijf” van concrete risicofactoren naar inschatting van bestuur en commissarissen. Het bestuur en de commissarissen moeten vervolgens bij elke risicofactor aangeven wat de potentiële impact is en wat zij doen om hieraan tegengewicht te bieden.

Beloningsbeleid

De VEB wenst, net als voorgaande jaren, dat het variabele deel van de beloning afhankelijk wordt gesteld van vooraf bepaalde, kwantificeerbare, duidelijk meetbare en beïnvloedbare doelstellingen. Voorts dient na afloop van het boekjaar waarover de variabele beloning is toegekend exact te worden aangegeven hoe deze tot stand is gekomen.  De VEB zal deze speerpunten in de komende aandeelhoudersvergadering expliciet aan de orde stellen. Vereniging van Effectenbezitters