VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Grootaandeelhouders geven een rondje

In tegenstelling tot een aantal grote broers heeft Van Lanschot Bankiers geen beroep gedaan op  financiële steun van de Staat. Van Lanschot gaf preferente aandelen uit. Aandeelhouders moesten goedkeuring geven op een extra aandeelhoudersvergadering

Van Lanschot staat er in deze tijden van crisis op de financiële markten beter voor dan menig andere financiële instelling in binnen- en buitenland. Een substantiële versterking van de vermogenspositie - waartoe andere banken en verzekeraars recent zijn overgegaan - was niet direct noodzakelijk.

Toch was het voor Van Lanschot zaak om hierbij niet te veel achter te blijven. Bestuursvoorzitter Floris Deckers gaf aan dat Van Lanschot zonder nadere kapitaalversterking een middenpositie zou gaan innemen op de Nederlandse bancaire ranglijst. De Bossche bank voor vermogende particulieren wil juist terug naar een plaats in de top.

De prefs
Van Lanschot heeft daarom voor 150 miljoen euro aan preferente aandelen uitgegeven. Een "rondje langs beleggers" heeft als resultaat opgeleverd een "rondje door beleggers". Een achttal grootaandeelhouders, waaronder pensioenfonds ABP, is ruimschoots voldoende gebleken om deze 150 miljoen euro onderhands op tafel te leggen. Het betreft niet-beursgenoteerde preferente aandelen met een jaarlijkse coupon van 7,5 procent.

Na de transactie vertegenwoordigen deze preferente aandelen ongeveer negen procent van het uitstaande kapitaal van Van Lanschot. Van een beroep op de overheid is bewust afgezien. De rente zou dan ten minste één procentpunt hoger hebben gelegen (8,5 procent). Bijkomend voordeel volgens Deckers was dat het aflossingspercentage van deze prefs "slechts" 115 is, terwijl dat bij kapitaalinjecties door de overheid (ING, Aegon en SNS Reaal) met 150 aanzienlijk hoger ligt.

Excuus voor verwatering
Na drie jaar kunnen deze aandelen geconverteerd worden in beursgenoteerde certificaten van gewone aandelen. Tegenover de VEB erkende Deckers dat er dan inderdaad van enige verwatering sprake zal zijn. Het vrij verhandelbare deel van de aandelen wordt voorlopig niet vergroot. Deckers zei daaraan zeker waarde te hechten, maar de relatie met trouwe grootaandeelhouders niet terzijde te kunnen leggen.

Voor deze onderhandse aandelenplaatsing op zich behoefde geen aandeelhoudersvergadering bijeengeroepen te worden. Een vergroting van het maatschappelijk kapitaal is evenmin aan de orde. Wel vereist de uitvoering van deze uitgifte van preferente aandelen een onderlinge verschuiving in een aantal onderdelen van het maatschappelijk kapitaal. De daarvoor benodigde statutenwijziging moest aan de aandeelhouders worden voorgelegd.

Boeren en Van Lanschot
Deze statutenwijziging was niet meer dan een formaliteit. Meer belang werd gehecht aan de vraag hoe het Van Lanschot thans vergaat in deze bancaire crisistijden. Het conservatieve bedrijfsbeleid is er steeds op gericht geweest om al te risicovolle complexe transacties zo veel mogelijk te vermijden. "Wat een boer niet kent, eet Van Lanschot niet," zo heeft Deckers zich in een interview laten ontvallen. Maar toch krijgt Van Lanschot van de huidige crisis enige tikken mee. Zo bedroeg de nettowinst in 2007 nog 215 miljoen euro, maar over het lopende jaar wordt een nettowinst van ongeveer 30 miljoen euro verwacht. Op de verkoop van een deel van de beleggingsportefeuille moest een verlies van 50 miljoen euro worden genomen.

Daarnaast was een afboeking van 17,5 miljoen euro op it-systemen noodzakelijk (na de overname van Kempen & Co.), alsmede een bedrag van vijf miljoen euro waarvoor Van Lanschot wordt aangeslagen vanwege het waarborgfonds verbandhoudend met het faillissement van Icesave. Behalve deze voorzieningen van ruim 70 miljoen euro zijn vooral de substantieel lagere provisieopbrengsten hoofdoorzaak voor deze forse winstdaling.

Het zwaartepunt in deze kredietcrisis lag in september en oktober. Of deze crisis daarmee nu achter ons ligt, valt nog niet te zeggen. In de interbancaire geldmarkt zit nog geen beweging, meldde Deckers desgevraagd tegen de VEB. Van een volgende ronde van kapitaalversterking voor de Nederlandse banken is nu nog geen sprake, maar het uitsluiten daarvan durft niemand voor zijn rekening te nemen. Hij is er van overtuigd dat op termijn de Nederlandse bankensector een "koude sanering" te wachten staat. Vooral middelgrote spelers zouden het naar zijn indruk moeilijk kunnen krijgen. Van Lanschot zal daarbij meer aan de zijlijn staan en als "grotere van de kleinere" banken daarvan volgens Deckers eerder voordeel dan nadeel ondervinden.