VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Puinruimen bij Alanheri

Twee weken voor het begin van 2009 kon Alanheri dan eindelijk boekjaar 2007 afsluiten. Puinruimen staat centraal de zaadhandelaar (granen, bonen en koffie) en producent van diervoeders. Dat was in de resultaten terug te zien.

Na het aantreden van interim-directeur Rik Alkemade in mei 2007, die krap een jaar later overigens alweer vertrok, is een begin gemaakt met het transparanter maken van Alanheri in haar verslaglegging. 2007 is uiteindelijk afgesloten met een negatief resultaat van ruim 2,6 miljoen euro, waarvan 1,337 miljoen euro uit voortgezette bedrijfsactiviteiten en 1,318 miljoen euro uit de geliquideerde handelspoot. De omzet bleef met 70 miljoen euro nagenoeg hetzelfde.

In mei 2008 moest opvolger Frans Faas, die via zijn investeringsvehikel Recalcico ruim 60 procent van kapitaal bezit, echter onverwacht overgaan tot de faillissementsaanvraag van Umgeni, het in 2006 verkochte bedrijfsonderdeel van Alanheri's handelspoot in Zuid-Afrika. Door afboeking van de verstrekte lening en het leverancierskrediet leed Alanheri een schadepost van 1,1 miljoen euro, terwijl er eind 2007 nog niets aan de hand leek.

Dit verlies is in de jaarrekening van 2007 verwerkt. Volgens Faas werd door het voormalige bestuur onder aanvoering van Albert den Haan nagelaten om bij de verkoop van Umgeni in 2006 al een boekverlies te nemen en werd dit feitelijke verlies door een financieringsconstructie verbloemd. Met het wegvallen van deze afnemer verviel het bestaansrecht van de handelspoot en deze is inmiddels in de loop van 2008 geliquideerd.

Meer verliezen
Ook ontdekte Faas dat de verliezen bij de kleindiervoederactiviteiten (De Witte Molen en Allesterin) almaar toenamen naarmate de omzet steeg. Alanheri bleek onder de kostprijs te verkopen. Toen de effectiviteit van het verkoopteam door Faas en de zijnen intern werd aangekaart, nam dit team voltallig ontslag. Inmiddels is een nieuw team operationeel en het overige middenkader zal worden vervangen dan wel versterkt.

Het onroerend goed in het Hongaarse Lébény was ook een ondoorzichtige constructie, zo betoogde Faas. Ook hier werd bij de verkoop het economisch eigendom behouden (en dus alle kosten), terwijl het juridische eigendom overging naar de koper waarbij een optie tot terugkoop overeen werd gekomen tot uiterlijk 31 december 2009. De koopsom is bij de verkoop al betaald (1,1 miljoen euro). De waarde op de balans is inmiddels teruggebracht tot de grondprijs minus de sloopkosten van de opstallen, zijnde 400.000 euro.

En dan is er nog een aantal geschillen die veelal voor het gerecht worden uitgevochten. Zo heeft Alanheri aangifte gedaan van valsheid in geschrifte tegen voormalig adjunct-directeur Huib Derckx. Bij hem is een claim neergelegd van meer dan 365.000 euro. Derckx wordt Alanheri beschuldigd van het oppompen van omzetten en marges. Ook zouden kredietgevers zijn misleid.

Volgens Alanheri heeft een onafhankelijk onderzoeksbureau dit vastgesteld. Deze zaak loopt momenteel nog in hoger beroep. Derckx tracht op zijn beurt via deze procedure een eerder door de rechtbank toegewezen claim van 365.000 euro te innen. Een claim van 550.000 euro tegen leverancier Huyton die zijn verplichtingen niet heeft kunnen nakomen, nadert zijn beslag begin 2009. Faas heeft goede hoop dat deze claim via een persoonlijke borgstelling geïnd kan worden.

Claim en twijfels
De claim tegen de voormalige accountant Ernst & Young is nog altijd in voorbereiding.
Toch houdt Faas en commissaris Willem van Noort de moed erin. De liquidatie van de handelspoot en het beëindigen van de groothandel in dierbenodigdheden maken op korte termijn werkkapitaal vrij wat in Witte Molen en Allesterin geïnvesteerd zal gaan worden. Nieuwe machines moeten een kostenreductie van 750.000 euro in 2009 tot gevolg hebben.

De desinvesteringen zullen voor een verkorting van de balans zorgen waardoor de solvabiliteit stijgt van 24 naar 50 procent, hetgeen volgens Faas meer is dan de bank vereist. Wat resteert is een bedrijf dat zich toelegt op de productie en verkoop van kleindiervoeders in het vogel- en knaagdiersegment met een omzet van 20 miljoen euro en 60 personeelsleden. De noodzaak van een holdingstructuur is niet meer aanwezig en de organisatiestructuur zal hierdoor gewijzigd gaan worden. De beperkte omvang noopt Alanheri ertoe om gedurende 2009 de toegevoegde waarde van een beursnotering te heroverwegen.

De arbeidsvoorwaarden van nieuwbakken directeur Faas werden door president-commissaris Van Noort uiteengezet. Hij ontvangt een maximale beloning van 200.000 euro bij het bereiken van alle drie de doelstellingen. De geformuleerde doelstellingen zijn ten eerste een succesvolle gecontroleerde afbouw van de handelspoot, het beëindigen van de groothandel in dierbenodigdheden en ten slotte moet Alanheri weer teruggebracht worden naar een structurele winstgroei.

In mei 2009, tevens het einde van de bestuursperiode van Faas, zal worden vastgesteld in hoeverre deze doelstellingen zijn behaald, aldus Van Noort. De VEB gaf daarbij aan dat deze benoeming en de bonusdoelstellingen weinig om het lijf heeft aangezien in ieder geval op dit moment al twee van de drie doelstellingen gerealiseerd lijken en aandeelhouders in een te laat stadium om instemming wordt gevraagd.