VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB dragen agendapunten aan voor aandeelhoudersvergadering Fortis

De Vereniging van Effectenbezitters is van mening dat op de buitengewone vergadering van aandeelhouders (bava) Fortis N.V. op 1 december 2008 in Utrecht ten minste twee belangrijke onderwerpen dienen te worden geagendeerd.

Daarover heeft de VEB gisteren een brief verzonden aan Fortis. Op de agenda moeten in ieder geval de volgende agendapunten worden opgenomen:

1. Het verschaffen van gedetailleerde informatie over de gang van zaken en het afleggen van verantwoordelijkheid door alle leden van de Raad van Bestuur van Fortis over het gevoerde beleid vanaf 1 januari 2008 tot op heden.
 
2. Het verkrijgen van aandeelhoudersgoedkeuring conform artikel 2:107a BW voor de afzonderlijke transacties van 3 en 5 oktober 2008 met de Nederlandse en Belgische Staat. Ook dient goedkeuring te worden gevraagd voor de medewerking van Fortis aan de transactie van de Belgische Staat en BNP Paribas.

Ter voorbereiding op de bava dient Fortis twee weken voor deze bava gedetailleerde informatie te verschaffen over de gebeurtenissen van de afgelopen maanden en de huidige situatie waarin Fortis verkeert. Deze informatie dient een uitgebreide beschrijving te bevatten van de verschillende transacties en de prijsbepaling, inclusief de daarbij gehanteerde  waarderingsgrondslagen. Ook over de exacte samenstelling van de structured credits portfolio, de afzonderlijke entiteit waarin Fortis 66 procent aandeelhouder is, moet meer informatie worden verschaft. De VEB benadrukt dat het noodzakelijk en in het belang van alle betrokkenen is dat tijdens de aangekondigde bava een oprechte dialoog plaatsvindt tussen de raad van bestuur en  aandeelhouders van Fortis waarin volledige openheid van zaken gegeven wordt. De door de VEB aangedragen agendapunten dragen daaraan bij. De VEB heeft vernomen dat de leden van de raad van bestuur van Fortis zullen aftreden. Ondanks hun aftreden gaat de VEB er vanuit dat deze voormalige bestuursleden aanwezig zullen zijn tijdens de bava en zich zullen inspannen die volledige openheid van zaken te geven.De afgelopen weken hebben zich meer dan 26.000 Fortis beleggers aangesloten bij de VEB. Deze beleggers vertegenwoordigen gezamenlijk meer dan 170 miljoen aandelen. Dat is ongeveer 7,5 procent van het uitstaande aandelenkapitaal van Fortis.
Vereniging van Effectenbezitters