VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB en grote pensioenfondsen agenderen discussie

De VEB heeft samen met Stichting Pensioenfonds ABP en Pensioenfonds Zorg & Welzijn het bestuur van Van der Moolen verzocht de verhoging van de agenderingsdrempel terug te draaien. Tijdens de buitengewone vergadering van aandeelhouders van Van der Moolen op 18 maart j.l. zijn de rechten van minderheidsaandeelhouders op een aantal fronten ingeperkt.

De aandeelhouders hebben per brief van 20 maart jl. het bestuur verzocht de wenselijkheid van een verhoging van de agenderingsdrempel in de eerstvolgende algemene vergadering van aandeelhouders op 22 mei 2008 te agenderen. De aandeelhouders roepen het bestuur verder op het meest cruciale onderdeel van de statutenwijziging terug te draaien. Dat onderdeel betreft de verhoging van de drempel voor aandeelhouders om onderwerpen voor de aandeelhoudersvergadering te agenderen. De aandeelhouders vinden het essentieel dat er een inhoudelijke discussie over de agenderingsdrempel plaatsvindt alvorens te besluiten tot een verhoging. Tijdens de buitengewone aandeelhoudersvergadering van Van der Moolen op 18 maart jl. is het voorstel tot een statutenwijziging met slechts een zeer krappe meerderheid aangenomen. De aandeelhouders hebben geconstateerd dat door het ad-hoc en buitengewone karakter van de algemene vergadering, in combinatie met een extreem korte registratietermijn, de vergadering niet representatief was. De opkomst bleef op een relatief laag niveau van net 16 procent steken. De aandeelhouders betwijfelen dan ook of de doorgevoerde verhoging van de agenderingsdrempel daadwerkelijk op de instemming van de aandeelhouders van Van der Moolen kan rekenen. Van der Moolen heeft de twijfelachtige eer om als eerste beursgenoteerde onderneming in Nederland de agenderingsdrempel te verhogen. Van der Moolen loopt daarmee ver vooruit op mogelijke wetgeving. Tijdens de vergadering heeft de voorzitter van de raad van commissarissen, de heer Arentsen, desgevraagd aangegeven dat tot op heden bij Van der Moolen nooit een punt door aandeelhouders geagendeerd is. De agenderingsdrempel van 1% heeft bij Van der Moolen niet op enigerlei wijze tot problemen geleid, zo gaf de voorzitter aan. Het is dan ook niet duidelijk waarom Van der Moolen aansluiting zoekt bij de hogere maximale drempel, zoals vastgelegd in een wetsvoorstel dat vooralsnog uitgaat van een percentage van 3% - als maximum, waarvan afwijking naar beneden toegestaan is.De aandeelhouders roepen in het algemeen beursgenoteerde ondernemingen op om bestaande aandeelhoudersrechten niet in te perken, ongeacht of de wet daartoe de mogelijkheid biedt of zal bieden. De aandeelhouders vinden het essentieel dat er eerst een inhoudelijke discussie over aandeelhoudersrechten plaatsvindt alvorens zonder meer aan te sluiten bij regelend recht. Vereniging van Effectenbezitters