VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB verstuurt Speerpuntenbrief 2008

De VEB heeft recent alle Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen haar jaarlijkse speerpuntenbrief toegestuurd. Met het oog op de komende jaarverslagen over boekjaar 2007 en het aandeelhoudersvergaderingseizoen in 2008 heeft de VEB in haar speerpuntenbrief enkele belangrijke onderwerpen onder de aandacht gebracht van beursgenoteerde ondernemingen.

De VEB heeft geconstateerd dat de transparantie en verantwoording op al deze punten op dit moment nog ernstig tekortschieten. Dit terwijl een duidelijke en gedetailleerde verslaglegging op deze onderwerpen van cruciaal belang is voor aandeelhouders en bovendien veelal door de code Tabaksblat wordt voorgeschreven. In de brief heeft de VEB de volgende speerpunten geformuleerd: - Duidelijkheid over strategie, doelstellingen, financiële randvoorwaarden en risicoprofiel
De VEB dringt erop aan dat beursvennootschappen heldere en controleerbare doelstellingen formuleren (kwalitatief en kwantitatief). Bovendien dient te worden aangegeven binnen welke financiële kaders (solvabiliteit, rentedekking) de strategie zal worden uitgevoerd. In geval van (significante) overnames verwacht de VEB bovendien dat aandeelhouders over alle feiten en omstandigheden volledig geïnformeerd worden.

- Open en constructieve relatie met aandeelhouders
Ondernemingen moeten een open en constructieve discussie met aandeelhouders stimuleren, waarbij het zwaartepunt in de aandeelhoudervergadering moet liggen. De VEB is voorts zeer kritisch ten opzichte van instrumenten die de machtspositie van het bestuur ten opzichte van de aandeelhouders versterken, zoals het loyaliteitsdividend of het in het vooruitzicht stellen van extra stemrecht.

- Transparant bezoldigingsbeleid raad van bestuur
De VEB wenst dat het variabele deel van de beloning afhankelijk wordt gesteld van vooraf bepaalde, duidelijk meetbare en beïnvloedbare doelstellingen die bovendien concreet gekwantificeerd voorafgaand aan de evaluatieperiode moeten worden verstrekt. Vervolgens dient na afloop van het boekjaar waarover de variabele beloning is toegekend exact te worden aangegeven hoe deze tot stand is gekomen.

- Onafhankelijk en duidelijk verslag raad van commissarissen
In het verslag van de raad van commissarissen dient uitgebreid stil te worden gestaan bij specifieke gebeurtenissen en besluitvorming uit het boekjaar waarover gerapporteerd wordt. Een jaarlijks standaardverhaal past niet meer bij de huidige corporate governance. 
 
- Zeggenschapspositie kapitaalverschaffers bij certificering
De VEB is tegenstander van certificering van (gewone) aandelen. Bij deze constructie hebben de kapitaalverschaffers geen reële zeggenschap. Het administratiekantoor domineert namelijk in iedere vergadering de uitslag van de stemming. De VEB dringt er op aan in het jaarverslag aan te geven onder welke voorwaarden de certificering zal worden afgeschaft.

- Pennystocks
Indien aandelen behoren tot de zogenaamde ‘pennystocks’ vindt koersvorming daarvan plaats op basis van speculatie en weerspiegelt deze koers vaak niet de fundamentele ontwikkeling van de onderneming. De VEB dringt er bij de ondernemingen in kwestie op aan om hieraan aandacht te besteden, bijvoorbeeld door het doorvoeren van een omgekeerde aandelensplitsing (reverse stock split).
 
De VEB zal de beursgenoteerde ondernemingen blijven volgen en de speerpunten in de aandeelhoudersvergaderingen in 2008 expliciet aan de orde stellen.Vereniging van Effectenbezitters