VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bedrijven onder de loep genomen

Hieronder een overzicht van nog meer VEB acties:
DE Masterblenders 1753: VEB wacht de uitkomsten van intern onderzoek af

DE Masterblenders 1753, beter bekend als Douwe Egberts, was nauwelijks een maand genoteerd op de Amsterdamse beurs toen het begin augustus bekend moest maken dat er fraude binnen het eigen bedrijf was geconstateerd.

Al jaren bleek een Braziliaanse dochterbedrijf de cijfers te manipuleren. De VEB heeft Douwe Egberts namens beleggers om opheldering gevraagd.

Tijdens een gesprek liet het koffie- en theebedrijf weten niet te vinden dat beleggers gedupeerd zijn door de fraude. Douwe Egberts heeft een intern onderzoek opgestart om de fraude en de (blijkbaar) gebrekkige controle te analyseren.

De VEB wacht de uitkomsten van dit onderzoek af. Naast het bereiken van een compensatie voor de schade die (sommige) beleggers hebben geleden, wil de VEB zekerheid dat het lek boven water is bij Douwe Egberts en dat de interne controlemechanismes nu solide zijn, zodat beleggers voortaan kunnen vertrouwen op de cijfers en publicaties van DE.

Afhankelijk van het onderzoek, zal de VEB namens beleggers verdere stappen tegen het beursfonds bepalen.

Voor onderstaande VEB-acties hoeft u zich nog niet aan te melden! 

ASMI: nieuwe ronde, nieuwe kansen
De Ondernemingskamer (OK) had op 5 augustus 2009 eindelijk een onderzoek gelast naar de gang van zaken bij ASMI en naar de gebruikte beschermingsconstructie. De VEB is als belanghebbende partij betrokken bij deze procedure.

Het onderzoek zou met name betrekking hebben op de verlening van de optie aan de Stichting Continuïteit in de periode 1996–1998 en op de algemene gang van zaken bij ASMI vanaf 1 januari 2006.

De Hoge Raad heeft op 9 juli 2010 de OK teruggefloten en de beschikking van 5 augustus 2009 vernietigd. De OK moet opnieuw over de zaak oordelen met inachtneming van het oordeel van de Hoge Raad. De mondelinge behandeling vond op 14 oktober 2010 plaats.

Hard oordeel
De OK was in haar voorlopig oordeel hard over de beleidsbepalers bij ASMI. De raad van commissarissen werd verweten niet transparant en niet kritisch genoeg te zijn geweest. Van het bestuur van de stichting wordt de onafhankelijkheid in twijfel getrokken.

De OK had bij de beschikking van 19 november 2009 twee onderzoekers aangesteld, die direct met hun onderzoek begonnen. De Stichting Continuïteit en oprichter/grootaandeelhouder Del Prado Sr. waren met het verleende onderzoek minder gelukkig. Zij hebben met succes cassatie ingesteld.

De Hoge Raad heeft de beslissing van de OK om een onderzoek te gelasten naar wanbeleid van ASMI vernietigd. Volgens de Hoge Raad heeft de OK uit het oog verloren dat het bestuur primair verantwoordelijk is voor de te volgen strategie en voor de corporate governance. Het bestuur moet zelf beoordelen of het wenselijk is daarover in overleg te treden met externe aandeelhouders en is niet verplicht de aandeelhoudersvergadering vooraf in zijn besluitvorming te betrekken.

Voor de VEB is het oordeel van de Hoge Raad zeer teleurstellend. De progressie die de afgelopen jaren op het gebied van corporate governance is geboekt, lijkt met deze uitspraak deels tenietgedaan. De Hoge Raad heeft de zaak terugverwezen naar de OK.

Nog steeds voldoende gronden
De OK zal dus opnieuw moeten beoordelen of er reden is tot het instellen van een onderzoek naar het beleid van ASMI. Daarbij zal de OK de overwegingen van de Hoge Raad als uitgangspunt moeten gebruiken. Op 14 oktober 2010 hebben de partijen bij de OK hun standpunt mondeling toegelicht. De VEB heeft betoogd dat er nog steeds voldoende gronden zijn om alsnog het onderzoek te gelasten. De beschikking van de OK wordt in de komende maanden verwacht.

KLM: vordering afgewezen
Op 21 januari 2009 heeft de VEB de rechtbank Amsterdam verzocht KLM en haar grootaandeelhouder Air France-KLM te veroordelen tot betaling van een marktconform dividend over 2007/08. Terwijl KLM een schamele 5 procent van haar genormaliseerde winst uitbetaalt, is de pay-outratio van vergelijkbare ondernemingen ongeveer 50 procent.

Sinds de overname door Air France in mei 2004 is het dividend van KLM niet langer gebaseerd op haar eigen prestaties, maar op het dividend dat grootaandeelhouder Air France aan haar aandeelhouders uitbetaalt.

Air France-KLM is in haar hoedanigheid van prioriteitsaandeelhouder bevoegd het dividend van KLM vast te stellen. Ondanks het feit dat KLM jaar na jaar aanmerkelijk beter presteert dan ‘zusje’ Air France, hanteert Air France-KLM het door haarzelf uitgekeerde dividend als maatstaf.

Gerelateerd aan de prestaties van KLM en gebaseerd op een marktconforme pay-outratio zou het dividend over 2007/08 5,64 euro moeten zijn in plaats van de betaalbaar gestelde 58 eurocent. De eis van de VEB in de gestarte procedure komt er dan ook op neer dat alsnog over dat boekjaar een bedrag van 5,64 euro wordt uitbetaald. Ondertussen zijn alle schriftelijke stukken in deze zaak gewisseld. Het eindpleidooi heeft op 17 juni 2010 plaatsgevonden.

Klem gezet
Het feit dat er een absurd laag dividend uitbetaald wordt, is voor de aandeelhouders KLM des te nijpender omdat het dividend voor hen het enige mogelijke rendement op hun aandelen is. Air France heeft in mei 2004 het grootste deel van de vrij verhandelbare aandelen in KLM verworven.

Doordat een aantal grotere aandeelhouders zijn aandelen niet aangeboden heeft en vanwege politieke redenen ook niet zal aanbieden, houdt Air France-KLM minder dan 95 procent van de aandelen KLM. Een uitkoopprocedure behoort daardoor niet tot de mogelijkheden, want daarvoor moet een aandeelhouder meer dan 95 procent bezitten.

De minderheidsaandeelhouders zitten dus klem en Air France-KLM is niet voornemens stappen te ondernemen om hen uit deze benarde positie te bevrijden, aldus de advocaat van Air France-KLM in zijn pleidooi. Het enige rendement moet dus worden behaald met een redelijke dividenduitkering.

Vordering afgewezen
De rechtbank Amsterdam heeft op 1 september 2010 uitspraak in deze zaak gedaan. Volgens de rechtbank is niet voldoende komen vast te staan dat minderheidsaandeelhouders door het dividendbeleid bij KLM onevenredig in hun belangen worden getroffen. De VEB betreurt de uitspraak en zal in hoger beroep proberen alsnog haar gelijk te halen.

Voor onderstaande VEB-acties hoeft u zich nog niet aan te melden! 

Rodamco: advies deskundigen
De uitkoopprocedure Unibail-Rodamco is in de eindfase beland. De Ondernemingskamer (OK) bepaalt binnen afzienbare tijd wat een billijke prijs is voor de aandelen Rodamco.


Openbaar bod en uitkoopprijs
Unibail heeft in het voorjaar van 2007 een openbaar bod op de aandelen Rodamco uitgebracht, waarbij de aandeelhouders Rodamco betaald zijn in aandelen Unibail (0,5223 aandeel Unibail voor een aandeel Rodamco, ofwel 124,82 euro omgerekend in contanten). Veel aandeelhouders Rodamco hebben hun aandelen onder dit bod aangeboden.

Unibail-Rodamco, zoals de nieuwe vennootschap heet, heeft op 14 december 2007 gevorderd dat de overblijvende aandeelhouders hun aandelen alsnog aan haar moeten verkopen. Unibail-Rodamco biedt hen slechts 81,03 euro per aandeel.

Zij heeft die prijs berekend door het ruilbod om te rekenen naar een geldbedrag (uitkoop moet in contanten plaatsvinden), maar heeft daarbij niet aangeknoopt bij de koers op de datum van gestanddoening van haar bod in juni 2007, maar bij de gemiddelde koers in de dertig dagen voorafgaand aan de datum van de dagvaarding.

Op die manier profiteert Unibail-Rodamco van de in de zomer van 2007 ingezette koersdaling. Had zij, zoals op 11 juli 2007 aangekondigd, de uitkoopprocedure zo spoedig mogelijk gestart, dan had de uitkoopprijs op basis van dezelfde ruilverhouding ten minste boven de 100 euro gelegen.

De VEB voert verweer in deze uitkoopprocedure. Met een aantal hedgefunds is de VEB van oordeel dat de door Unibail-Rodamco gehanteerde berekeningsmethode principieel onjuist is. Met name omdat daarmee de koersrisico’s verbonden aan het aandeel Unibail voor rekening gebracht worden van een groep aandeelhouders die er juist voor heeft gekozen die risico’s niet te willen dragen.

In het najaar van 2008 dienden gedaagden – de VEB, de bij de VEB aangesloten hedgefunds en nog een aantal andere hedgefunds – hun laatste schriftelijke processtuk in. De pleidooien hebben plaatsgevonden op 23 april 2009.

Deskundigenbericht
De OK achtte zich evenwel door partijen onvoldoende voorgelicht om de prijs van de uit te kopen aandelen zelf te bepalen en heeft daarom bij beschikking van 9 maart 2010 drie deskundigen de opdracht gegeven een advies uit te brengen over deze prijs. De deskundigen hebben inmiddels hun (vertrouwelijke) advies aan de OK afgerond. Het eindarrest van de OK wordt in de komende maanden verwacht.

DIM Vastgoed: uitkoopprocedure
Begin 2010 bracht Equity One, een Amerikaans vastgoedbeleggingsfonds, een openbaar bod uit op de aandelen DIM Vastgoed. Inmiddels heeft Equity One meer dan 95 procent van de aandelen en is het de uitkoopprocedure gestart om ook de laatste aandelen DIM Vastgoed in bezit te krijgen. Het openbaar bod was volgens de VEB te laag om een aantal redenen.

In de eerste plaats heeft Equity One een overheersende invloed gekregen op Dim Vastgoed. Begin 2009 nam Equity One het 24-procentbelang van Homburg in DIM Vastgoed over tegen een prijs van ongeveer 11 euro per aandeel. Na die transactie bezat Equity One ongeveer 75 procent van de aandelen.

Tevens was Equity One bereid een kortlopende lening te verstrekken en heeft het ook nog het recht bedongen om twee van de drie bestuursleden van Dim Vastgoed te benoemen.

In de tweede plaats was op basis van Nederlandse boekhoudregels de intrinsieke waarde van een aandeel DIM Vastgoed ultimo 2009 7,58 dollar. Het bod van 7,30 dollar ligt dus lager.

De VEB zal in de uitkoopprocedure verweer voeren. De verwachting is dat in deze procedure op zijn vroegst in de tweede helft van komend jaar de eindbeschikking zal worden gewezen.