VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB Speerpunten Beleggingsfondsen 2009: kosten, transparantie en informatievoorziening

Duidelijkheid over het kostenniveau, verschillende kostensoorten en heldere beleggingsdoelstellingen. Dat zijn de voornaamste punten waar de VEB dit jaar met extra aandacht op gaat letten bij beursgenoteerde beleggingsfondsen.

Deze speciale aandachtspunten heeft de VEB uitgewerkt in de VEB speerpuntenbrief die is verstuurd aan alle in Nederland genoteerde beleggingsfondsen. De VEB zal deze onderwerpen ook expliciet aan de orde stellen in de aandeelhoudersvergaderingen van 2009.  

De navolgende onderwerpen heeft de VEB onder de aandacht van bestuurders en commissarissen gebracht:

I. Kostenniveau
Gezien de belangrijke invloed die kosten hebben op het uiteindelijke totaalrendement moeten beheerders streven naar een zo kostenefficiënt mogelijk product. Daarbij zijn passief beheerde fondsen de benchmark. Wanneer een actiever beleid gehanteerd wordt zal duidelijk moeten worden gemaakt dat een hoger kostenniveau gerechtvaardigd is en naar redelijkheid is vastgesteld.

II. Transparantie transactiekosten en distributievergoedingen
De Total Expense Ratio geeft aandeelhouders een redelijk goede indicatie van het kostenniveau van een beleggingsfonds. Ondanks dat de naam anders doet vermoeden, zijn echter niet alle kosten in de ratio verwerkt. Zo mogen transactiekosten buiten beschouwing blijven en worden distributievergoedingen vaak verantwoord binnen de beheerorganisatie in plaats van het beleggingsfonds zelf. De VEB adviseert dringend om volledige transparantie na te streven.

III. Doelstellingen en strategie
Voor (potentiële) aandeelhouders is het van groot belang dat in de fondsdocumentatie een heldere uiteenzetting wordt gegeven van de doelstellingen en de strategie van het beleggingsfonds. De VEB verzoekt fondsbeheerders om doelstellingen zoveel mogelijk op basis van heldere en controleerbare criteria te formuleren. Op deze wijze zijn aandeelhouders in staat een verwachting te vormen ten aanzien van het rendement en de mate waarin de doelstellingen realistisch zijn. Daarnaast kunnen de prestaties van de beheerder later beter beoordeeld worden.

IV. Inzicht in risico's
De VEB is van mening dat een gedegen en concrete uiteenzetting van het risicoprofiel van een beleggingsfonds speciale aandacht verdient. Zij vraagt daarbij niet om een lange lijst van risicofactoren. Een top 5 van risicofactoren naar inschatting van de beheerder is te prefereren.

V. Informatievoorziening aan aandeelhouders
Het verdient aanbeveling om aandeelhouders regelmatig, minimaal eens per kwartaal, op uitgebreide en complete wijze te informeren over de gang van zaken binnen een beleggingsfonds.


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net