VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB pleit voor aanscherpingen code Tabaksblat

De VEB is van mening dat de voorstellen van de Commissie Frijns te weinig ambitieus zijn en de huidige bepalingen uit de code Tabaksblat onvoldoende worden aangescherpt. De VEB heeft haar commentaar gepubliceerd op de voorstellen van de Commissie Frijns om de code Tabaksblat aan te scherpen.

Hoewel de Commissie goede aanbevelingen op het gebied van beloningen heeft gedaan, laat de commissie vooral kansen liggen in haar aanbevelingen bij overnamesituaties. Een aantal suggesties is bovendien onevenwichtig en slecht onderbouwd zonder een probleemanalyse te hebben gemaakt. Dit geldt in het bijzonder voor de voorgestelde responstijd van het bestuur op voorstellen van aandeelhouders. Aandeelhoudersrechten komen hierdoor verder in het gedrang.

De VEB heeft de Commissie Frijns onder andere de volgende aanbevelingen gedaan die in de herziene Code moeten worden opgenomen:

- Risicorapportage: bestuur en commissarissen moeten in het jaarverslag de vijf meest belangrijke geïdentificeerde risicofactoren aangeven. 
Beloningsbeleid: in het beloningsverslag wordt een concrete weergave gegeven van de gespecificeerde, objectief en meetbare prestatiecriteria waarvan de variabele beloning afhankelijk is.
- Aandeelhouderscirculaire: bij significante acquisities geeft de vennootschap ten minste de balans, winst- en verliesrekening en cash flow overzicht van de laatste drie boekjaren. Ook verstrekt de vennootschap informatie over geprognosticeerde rendementen, verwachte synergievoordelen en integratie- en reorganisatiekosten.
‘Put up or shut up’ regel. Om het biedingsproces niet onnodig lang te laten duren, stelt de toezichthouder een tijdslimiet in waarbinnen een bod moet worden uitgebracht.

In december 2008 zal de Commissie Frijns de herziene Code publiceren. De VEB dringt er bij de Commissie op aan deze suggesties over te nemen zodat een impuls wordt gegeven aan  betere transparantie en versterking van de positie van aandeelhouders.

Dat dit hard nodig is, blijkt ook uit het onlangs verschenen onderzoek van de Wereldbank naar de rechtspositie van beleggers. Nederland komt hierin niet verder dan een beschamende 104de plaats en staat samen met landen als Eritrea, Moldavië en Panama in de onderste regionen. De Wereld Bank onderzocht de aansprakelijkheid van het bestuur, de transparantie van discutabele transacties en de rechtsgang voor aandeelhouders. Op alle drie de punten scoort Nederland ondermaats.

Lees de (pdf)
Lees de (pdf)