VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Shell bereikt schikking met Europese beleggers. VEB en Euroshareholders steunen compensatie

Royal Dutch Shell plc (hierna: Shell) heeft vandaag bekend gemaakt dat een schikking is bereikt buiten de Verenigde Staten inzake de problematiek rond de bijstelling in 2004 van de bewezen oliereserves. Zonder enige erkenning van schuld heeft Shell ingestemd met een betaling van 340,1 miljoen dollar aan de beleggers die onder de schikking vallen.

Dit betreft Europese en andere niet-Amerikaanse beleggers in Shell. De partijen die betrokken zijn bij de schikkingsovereenkomst zijn enkele institutionele beleggers, de Vereniging van Effectenbezitters en de Stichting Shell Reserves Compensation Foundation, een stichting die speciaal is opgericht om deze schikking af te wikkelen en de belangen van de beleggers die onder deze schikking vallen, te behartigen.De genoemde partijen zullen - in het kader van de Wet Collectieve Afhandeling Massaschade - bij het Gerechtshof Amsterdam een verzoek indienen deze schikking en de daaruit voortvloeiende compensatie van (voormalig) aandeelhouders, algemeen verbindend te laten verklaren. Betrokken (voormalig) aandeelhouders die daarmee niet instemmen, hebben in die procedure een zogenaamde opt-out mogelijkheid. Shell is voornemens eenzelfde schikking en compensatieregeling aan te bieden aan Amerikaanse beleggers, indien de Amerikaanse rechtbank daaraan goedkeuring verleent.De hoofdpunten van de schikking zijn:Shell betaalt een bedrag van 340,1 miljoen dollar aan beleggers die gevestigd zijn buiten de VS en buiten de VS hebben gekocht in de periode 8 april 1999 tot en met 18 maart 2004. Verdeling van dit bedrag vindt plaats naar rato van het aantal aangemelde aandelen.

Shell stelt daarnaast een extra bedrag van 12,5 miljoen dollar ter beschikking ter bevordering van deelname van particuliere beleggers aan de schikking en de compensatieregeling. Dit bedrag zal gelijkelijk worden verdeeld onder beleggers die een claim hebben en zich aanmelden. Op basis van de huidige schattingen zal dit neerkomen op een vaste uitkering van circa 130 dollar, ofwel 100 euro per deelnemende belegger. 

Betrokken instituten en VEB zien af van (verdere) juridische actie tegen Shell in verband met de reserve-kwestie.
Shell zal een verzoek indienen bij de SEC om de boete van 120 miljoen dollar die Shell in 2004 aan de SEC betaalde, ten goede te laten komen aan beleggers onder het compensatie-plan. Indien de SEC met het verzoek van Shell instemt, komt circa 80 procent van dit bedrag ten goede aan beleggers buiten de VS.

De VEB heeft zich in de reserve-discussie actief opgesteld. Gedurende 2004 is intensief met Shell gecommuniceerd over de omvang en de oorzaken van de hercategorisatie. In de aandeelhoudersvergaderingen van 2004 en 2005 is gevraagd naar de financiële consequenties en de wens van gelijke behandeling van (Europese en Nederlandse) beleggers in het kader van een eventuele compensatieregeling. Op 24 juli 2006 heeft de VEB een stuitingsbrief doen uitgaan om de rechten van de VEB en de beleggers die de VEB vertegenwoordigt veilig te stellen. Toen de VEB werd benaderd om met Shell en institutionele beleggers te spreken over een mogelijke oplossing heeft de VEB daar positief op gereageerd.De VEB is verheugd over de bereikte schikking omdat hiermee het belang van beleggers in Shell wordt gediend. Enerzijds voorziet de schikking in een compensatie voor beleggers die als gevolg van de reservekwestie schade hebben geleden. Anderzijds is het voor de huidige beleggers van belang dat deze schikking Shell in staat stelt om deze kwestie - tenminste ten aanzien van beleggers buiten de VS - achter zich te laten en zich te focussen op verbetering van de operationele performance.

De VEB hoopt dat ook de Amerikaanse beleggers op gelijke wijze zullen kunnen worden gecompenseerd. Ten aanzien van de in de VS gestarte class action merkt de VEB op dat de hercategorisatie van reserves buiten de VS plaatsvond en dat ook een relatief klein deel van de aandelen Shell in handen is van Amerikaanse beleggers.De VEB heeft een additionele compensatie bewerkstelligd van 12,5 miljoen dollars, die zal worden aangewend om de aanmelding en participatie van particuliere beleggers te bevorderen. Op basis van een geschatte deelname van 90.000 beleggers, zou dit resulteren in een basisvergoeding van circa 135 dollar ofwel 100 euro per deelnemende belegger, ongeacht het gekochte aantal aandelen.

Voorts zal de VEB zich inzetten voor de communicatie van deze schikking. In dit kader is de website www.shellvergoeding.nl gecreëerd, die vanaf heden operationeel is. Op deze website kunnen beleggers zich registreren en wordt de laatste informatie over (de afhandeling van) de schikking verstrekt.De VEB heeft tevens gebruik gemaakt van haar internationale samenwerkingsverband Euroshareholders, waarin 29 Europese aandeelhouderorganisaties zijn verenigd. Zowel Euroshareholders als de individuele organisaties zullen de schikking promoten en hun logistiek (website, magazine, ledenbestand, netwerk) aanwenden om (voormalig) Shell beleggers te wijzen op de mogelijkheid deel te nemen aan deze compensatieregeling. Dankzij de steun van belangrijke institutionele beleggers, de VEB en de Euroshareholders organisaties is sprake van een breed draagvlak onder particuliere en institutionele beleggers en onder Nederlandse en overige Europese beleggers.

Vereniging van Effectenbezitters