VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB steunt Stork

Voorstel: mediator-commissaris. De VEB heeft besloten zich te mengen in de door de hedge funds Centaurus en Paulson gestarte procedure bij de Ondernemingskamer (OK) om een onderzoek te houden naar de gang van zaken bij Stork vanaf 1 september 2005 tot en met heden. Daartoe heeft de VEB gistermiddag (10 januari) een verweerschrift ingediend met een verzoek tot het treffen van een tweetal onmiddellijke voorzieningen.

Geen twijfel aan juist beleid
De VEB is van mening dat er thans bij Stork geen gegronde redenen zijn om te twijfelen aan een juist beleid. Het huidige bestuur heeft in de afgelopen vier jaar de winstgevendheid hersteld, de positionering van de Stork onderdelen verbeterd en aanzienlijke aandeelhouderswaarde gecreëerd. Hoewel de VEB de wens van een toenemende focus deelt, vormt dat absoluut geen rechtvaardiging voor de door Centaurus en Paulson gevraagde onmiddellijke voorzieningen waarvan het ontslag van de huidige Raad van Commissarissen de meest vergaande is. De VEB zal bij de zitting van morgen (12 januari) de Ondernemingskamer verzoeken de door Centaurus en Paulson gevraagde enquête en onmiddellijke voorzieningen af te wijzen.Toewijzing onmiddellijke voorzieningen (C&P) ongewenst

Voorts heeft de VEB de Ondernemingskamer verzocht twee andere voorlopige voorzieningen te treffen die aanzienlijk minder verstrekkend zijn en kunnen bijdragen aan behoud van aandeelhoudersrechten voor de huidige houders van gewone aandelen en die wellicht een oplossing van de huidige impasse dichterbij kunnen brengen.De VEB heeft de Ondernemingskamer daarom verzocht:

1. Om voorwaarden aan het (stem-) gedrag van de Stichting Stork te verbinden.
2. Een extra mediator-commissaris te benoemen die de mogelijkheden van een oplossing van het geschil tussen Stork en Centaurus/Paulson kan onderzoeken.Nadere toelichting:Geen steun voor Centaurus en Paulson

De VEB is van mening dat de verzoeken van Centaurus en Paulson niet moeten worden ingewilligd. De opstelling van Centaurus en Paulson is namelijk niet consistent met hun gedragingen in de afgelopen 2 à 3 jaar. Beide partijen hebben sinds hun deelname in Stork vanaf 2004 namelijk voortdurend
a) voor décharge gestemd,
b) voor benoemingen van commissarissen gestemd en
c) de strategie met focus op 2 à 3 divisies onderschreven.In een dergelijke situatie en tegen de achtergrond van de goede prestaties van het management kan van Stork niet gevergd worden om nu opeens de strategie radicaal te veranderen danwel onder druk tot verkoop van divisies over te gaan.

Beschermingsconstructie aan banden
Hoewel de VEB in beginsel tegenstander is van beschermingsconstructies, kan zij deze in dit uitzonderlijke geval billijken, mits voor een relatief korte periode. De VEB eist dan echter wel dat de Stichting Stork aan de volgende voorwaarden voldoet:Zij stemt slechts over zaken die de continuïteit in gevaar brengen.
Zij brengt regulier verslag uit van haar activiteiten, verantwoordt haar stemgedrag en beoordeelt periodiek of de beschermingsconstructie nog wenselijk is.

Na 2 jaar beslist de aandeelhoudersvergadering over het intrekken van de beschermingsconstructie, waaraan de Stichting Stork niet meestemt.

De samenstelling van het stichtingsbestuur wordt aangepast, zodat daar tenminste één bestuurder plaats neemt met een duidelijke aandeelhoudersfocus.

Voorstel mediator-commissaris
De VEB verzoekt de OK om genoemde voorwaarden bij onmiddellijke voorziening aan de Stichting Stork op te leggen. Daarnaast heeft de VEB voorgesteld dat de OK - naast de huidige commissarissen - een aparte ‘mediator'-commissaris benoemt, die de mogelijkheden van een oplossing van het huidige geschil onderzoekt. De benoeming van deze mediator-commissaris zou wellicht tot een compromis kunnen leiden, waardoor management en commissarissen hun aandacht weer kunnen richten op de ontwikkeling van de onderneming en creatie van aandeelhouderswaarde op lange termijn.

Vereniging van Effectenbezitters