VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Aandelenemissie roept vragen op

De vergadering was goed bezocht, want meer dan 80 procent van het geplaatste aandelenkapitaal was aanwezig. De stemming onder de aandeelhouders was zeer geanimeerd, wat vooral te danken was aan de behaalde nettowinst van 4,6 miljoen euro.

Maar Neways gaat geen dividend uitkeren, omdat de gestelde solvabiliteitseis van 35 procent nog niet gehaald is. Men kan gerust stellen dat de acquisitie van Stork Electronics een grote invloed gehad heeft op de explosieve koersontwikkeling van Neways.

Neways staat er na de acquisitie van Stork Electronics stukken beter voor. Door deze investering zouden voor het boekjaar 2005 aanzienlijk hogere resultaten uit de bus moeten komen. Het bestuur was zeer voorzichtig. De omzet zou iets boven de 200 miljoen euro uitkomen, wat vergeleken met verleden jaar, toen de omzet van Stork Electronics slechts voor een halfjaar werd meegenomen, zeer conservatief is.

Dit conservatisme kan te wijten zijn aan de teruglopende orderportefeuille voor halfgeleiders. Volgens bestuursvoorzitter De Bok is er voor de eerste twee maanden sprake van 30 procent minder orders. Wel werd er in de eerste twee maanden winst gerealiseerd, maar cijfers werden niet genoemd.

Bij de onderhandse aandelenemissie van afgelopen jaar kan volgens de VEB sprake zijn geweest van voorkennis over de winstmogelijkheden van deze emissie bij de grootaandeelhouders. Dit werd ten stelligste door de directie ontkend. Tevens werd in de vergadering uitleg gevraagd over de opties die het bestuur in 2004 op aandelen van grootaandeelhouders heeft gekregen. Voorzitter van de raad van commissarissen Boers deelde mee dat dit een zuivere privé-zaak was en dat uitleg dus niet noodzakelijk was.

Corporate governance laat belangrijke afwijkingen zien van de code-Tabaksblat. De kritiek van de VEB op benoeming van bestuurders voor onbepaalde tijd, op de onbepaalde zittingsduur voor commissarissen en op het stemrecht van de financieringspreferente aandelen werd niet ter harte genomen.

De VEB stemde tegen de statutenwijziging, omdat het stemrecht van de financieringspreferente aandelen niet op reële kapitaalinbreng gebaseerd is. Verder wilde de VEB weten waarom het bezoldigingsbeleid van de raad van bestuur niet gepubliceerd is en waarom het beleid niet gekoppeld is aan de winstgroei (10 procent) en operationele marge (7 procent). Hierop werd onvoldoende ingegaan.

De VEB stemde daarom tegen het bezoldigingsbeleid. Ook stemde de VEB tegen de herbenoeming van Van der Leegte als commissaris, aangezien het aandelenpakket (exclusief de converteerbare obligaties) reeds 4,7 procent bedraagt.

Het wordt tijd dat toekomstige aandelenemissies voor alle aandeelhouders toegankelijk zijn en dat Neways kwartaalcijfers gaat publiceren, zodat alle aandeelhouders beter en sneller geïnformeerd zijn.