VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het laatste jaar van bankverzekeraar Fortis

De balans is in orde, zei Fortis-ceo Votron in het voorjaar.
Nauwelijks een half jaar later is van Fortis weinig over. Vanaf het succesvolle bod op ABN Amro heeft het falende management van Fortis fout op fout gestapeld en zijn beleggers stelselmatig verkeerd of onvolledig geïnformeerd. Een reconstructie in tijd.

April 2008
Toenmalig CFO Jean-Paul Votron : "De balans is in orde, absoluut".

26 juni 2008
Fortis komt met het bericht dat ingrijpende maatregelen nodig zijn om de kapitaalbuffer te versterken. Er is 8,3 miljard euro extra nodig. Er volgt direct een kapitaalverhoging van 1,5 miljard euro, het interim-dividend wordt geschrapt, de uitbetaling van het dividend over 2008 zal in aandelen plaatsvinden en er zullen diverse activa moeten worden verkocht. Na de kapitaalverhoging staan er 2,35 miljard aandelen uit, de beurswaarde is 24 miljard euro.

De VEB direct om opheldering en spreekt met de topbestuurders van Fortis over de noodzaak meer informatie te geven aan haar aandeelhouders. Ook vraagt de vereniging of er nog nieuwe afschrijvingen te verwachten zijn.

Juli 2008
Jean-Paul Votron stapt op als CEO van Fortis. De noodzakelijke transparantie over de ontstane situatie bij Fortis komt maar niet. De VEB eist openheid van zaken en roept Fortis op een buitengewone aandeelhoudersvergadering te organiseren om verantwoording af te leggen aan haar aandeelhouders.

Augustus 2008
Fortis organiseert onder druk van de VEB informatiesessies voor de aandeelhouders. Op drie avonden informeren de Nieuwe topman Herman Verwilst en bestuursvoorzitter Maurice Lippens de aandeelhouders over de toestand bij Fortis. Lippens zegt over zijn onterechte opmerking dat het dividend niet zou worden geschrapt: "...dat was misleidend..".

26 September 2008
Op 26 september 2008 (slotkoers 5,18 euro) raakt het aandeel in vrije val. De beurswaarde is nog slechts 12,2 miljard euro. Filip Dierckx wordt de nieuwe topman. Herman Verwilst ruimt het veld, evenals Maurice Lippens.

Twee dagen later wordt bekend dat de Belgische, Nederlandse en Luxemburgse overheid elk 49 procent van de Fortis Bank in hun land kopen. Hiervoor ontvangt Fortis 11,2 miljard euro, nagenoeg gelijk aan de beurswaarde.

De Nederlandse Minister van Financiën Wouter Bos verklaart in de Tweede Kamer dat de bank gered is. Niets blijkt minder waar.

Het weekend van 3 tot 6 oktober 2008
Op 3 oktober 2008 (slotkoers 5,41 euro) blijkt dat de ingreep van de Benelux-landen niet voldoet. Nabeurs wordt bekend dat de Nederlandse overheid de Nederlandse activiteiten van Fortis volledig overneemt - Fortis Bank Nederland, Fortis Insurance en het nog niet geïntegreerde deel van ABN Amro. In totaal wordt daarvoor 16,8 miljard euro betaald.

De Belgische Staat neemt het Belgische deel van Fortis over en verkoopt dat door aan BNP Paribas. Fortis blijft achter met de internationale verzekeringstak, een aandeel in een SPV met kredietlijnen en een zak geld.
De verkoopopbrengsten van de verschillende bedrijfsonderdelen tellen op tot ruim 19 miljard euro, ofwel ruim 8 euro per aandeel Fortis.

Hiermee blijkt echter vooral de schuldpositie van Fortis Groep te zijn verkleind. Er is geen inzicht in de samenstelling van de resterende gestructureerde kredietportefeuille en de andere bezittingen of vorderingen op groepsniveau. Een goede waardebepaling van het aandeel is onmogelijk. De 19 miljard lijkt in een zwart gat te verdwijnen.

De VEB vraagt het Ministerie van Financiën, De Nederlandsche Bank (DNB) en Fortis om opheldering. Wat is gebeurt tussen 26 september en 3 oktober dat de Minister van Financiën - ondanks zijn geruststellende woorden - heeft doen besluiten de bank te nationaliseren? Wat is de rol van DNB in dit geheel? Wie is verantwoordelijk voor de groeiende problemen binnen Fortis? Krijgen aandeelhouders de mogelijkheid te stemmen over de uitverkoop van hun eigendom? Heldere antwoorden blijven uit, openheid van zaken worden niet gegeven.

9 oktober 2008
De VEB start een tegen Fortis om een onderzoek af te dwingen naar het beleid en de gang van zaken bij Fortis vanaf de overname van ABN Amro in 2007.

31 oktober 2008
van de Fortis-zaak bij de Ondernemingskamer (OK) van het Gerechtshof Amsterdam blijkt dat de Nederlandse Staat en DNB enorme druk hebben uitgeoefend op Fortis. "Het bestuur van Fortis stond met de rug tegen de muur", aldus de advocaat van Fortis.

24 november 2008
De OK vindt dat er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid bij Fortis te twijfelen. De OK , zodat de feiten over de gang van zaken bij Fortis aan het licht komen. "Dit is een belangrijke eerste stap op de weg naar genoegdoening voor aandeelhouders", aldus VEB-directeur Jan Maarten Slagter.

Als de onderzoekers oordelen dat er inderdaad sprake is van wanbeleid dan kan op grond van deze conclusie eventuele vervolgacties worden ondernomen.

Met een onderzoeksbudget van ondertussen al euro 1,2 miljoen is dit het grootste onderzoek in een dergelijke zaak ooit in Nederland. De onderzoekers zullen niet alleen de gang van zaken bij Fortis vanaf mei 2007 gaan onderzoeken, maar ook de toekomstige ontwikkelingen bij Fortis blijven volgen. Dit onderzoekt is nu in volle gang.

December 2008
wordt Ettienne Davignon niet verkozen tot nieuwe bestuursvoorzitter van Fortis. De VEB en Deminor presenteren vier kandidaat-bestuurders voor de nieuwe raad van bestuur van Fortis.

In België doet het Hof van beroep in Brussel de uitspraak dat de Belgische aandeelhoudersvergadering van Fortis de transactie met BNP Paribas moet goedkeuren.

28 januari 2009
 officieel aansprakelijk voor de schade die aandeelhouders Fortis hebben geleden door het handelen van de Staat tussen 29 september 2008 en 4 oktober 2008.

De Nederlandse Staat heeft door middel van dwingend optreden in die hectische tijdspanne een prijs weten te bedingen voor onderdelen van Fortis die niet gebaseerd was op een onafhankelijke waardering.

Daarnaast heeft de Nederlandse Staat zonder enige noodzaak ook de verzekeringsactiviteiten van Fortis in de transactie betrokken. Dit optreden van de Nederlandse Staat is niet alleen onrechtmatig ten opzichte van Fortis, maar ook ten opzichte van de aandeelhouders van Fortis omdat de rechten van de aandeelhouders niet zijn nageleefd.
11 en 13 februari 2009

De aandeelhoudersvergadering in Brussel keurt de transactie van Fortis met BNP Paribas en de Belgische Staat af. De VEB kandidaat voor de raad van bestuur, Jan Zegering Hadders, wordt gekozen met 97% van de stemmen.

6 maart 2009

. De VEB intensief betrokken geweest bij de het vinden van een aanvaardbare oplossing voor Fortis Holding. De VEB heeft daarbij ingezet op een levensvatbare toekomst voor Fortis Holding en compensatie voor aandeelhouders.

Het nieuwe akkoord biedt kansen voor Fortis om in de toekomst waarde te creëren voor de aandeelhouders. Gezien de lichte verbetering voor Fortis Holding en haar aandeelhouders en de veranderende marktomstandigheden, steunt de VEB het nieuwe akkoord.

24 april 2009
De Nederlandse Staat komt de Fortis-aandeelhouders niet tegemoet. De VEB en Deminor brengen de dagvaarding tegen de Nederlandse Staat uit voor onrechtmatig handelen door misbruik te maken van omstandigheden bij de nationalisatie van Fortis. De eerste zitting is op 27 mei 2009.

In de dagvaarding is ook een vordering opgenomen om de Nederlandse Staat te verbieden de verzekeringsactiviteiten zonder toestemming van de aandeelhouders weer te vervreemden. Daaraan is ten grondslag gelegd dat de aandeelhouders recht hebben op afdracht van de meeropbrengst, terwijl zij in lijn met artikel 2: 107(a) BW een vetorecht behoren te hebben over de verkoopcondities.

Daarnaast richten VEB en Deminor zich ook op Fortis N.V. en Fortis N.V./S.A. Fortis heeft vooralsnog nagelaten de schade die Fortis en haar aandeelhouders hebben geleden te verhalen op de Nederlandse Staat. Daarom vorderen VEB en Deminor dat de rechtbank Fortis verplicht rechtsmaatregelen te nemen tegen de Nederlandse Staat om schadevergoeding af te dwingen.

28-29 april 2009
Na een hectische aandeelhoudersvergadering in België en een rustige vergadering in Nederland stemmen aandeelhouders in met het nieuwe akkoord. Fortis kan gaan werken aan haar toekomst als (internationaal) verzekeringsconcern.

3 juni 2009
Het Nederlandse Ministerie van Financiën en de Engelse verzekeraar Amlin Plc. dat Amlin Fortis Corporate Insurance N.V. (FCI) overneemt. Amlin Plc. neemt het voormalige onderdeel van de Fortis Groep (Fortis) over van de Nederlandse Staat voor 350 miljoen euro. De Nederlandse Staat heeft de aandelen FCI verworven als onderdeel van de transacties van 3 oktober 2008. De VEB en Deminor vragen om opheldering over de verkoop van FCI aan de Nederlandse Staat, Amlin en Fortis. De aandelen FCI zijn op 3 oktober 2008 ten onrechte overgedragen aan de Nederlandse Staat. De VEB en Deminor vinden dat Fortis het onderdeel FCI terug zou moeten krijgen.

15 juni 2009
Fortis maakt bekend dat Karel de Boeck per 1 juli zal terugtreden als CEO van Fortis. Hij wordt opgevolgd door Bart de Smet, voorheen de directeur van de Belgische tak van Fortis Verzekeringen. De VEB vindt het begrijpelijk dat de Raad van Bestuur van Fortis een CEO heeft gezocht met veel ervaringen in de verzekeringsbranche. Voor Bart de Smet liggen veel mooie uitdagingen te wachten om van Fortis een sterk concurrerend en winstgevend verzekeringsconcern te maken.

18 september 2009
De Nederlandse aandeelhouders van verzekeraar Fortis keuren de benoeming van CEO Bart De Smet als lid van de raad van bestuur goed tijdens een buitengewone aandeelhoudersvergadering in Utrecht. Er wordt flink gediscussieerd over zijn salaris, door veel variabelen is onduidelijk wat hij nu precies verdient. 

22 september 2009
Het onderzoek naar eventueel wanbeleid bij bank-verzekeraar Fortis blijkt zeker enkele maanden langer te duren dan voorzien en pakt bovendien een stuk duurder uit. De onderzoekers streven ernaar om eind januari of begin februari 2010 een eerste concept van hun verslag af te hebben.

16 juni 2010
Het onderzoeksrapport over de gang van zaken bij Fortis is af. De conclusies zlaten weinig te raden over. Beleggers zijn stelselmatig misleid door de top van Fortis.