VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Communicatie is moeilijk

In de bijzondere aandeelhoudersvergadering van Punch Graphix was slechts 0,2 procent van het aandelenkapitaal vertegenwoordigd. Grootaandeelhouder Punch International, die liefst tachtig procent van de aandelen bezit, was niet aanwezig of vertegenwoordigd.

De wel aanwezige aandeelhouders waren in het bijzonder benieuwd naar de toelichting van president-commissaris Herman Bolhaar op de aangekondigde emissie. Punch Graphix vroeg een machtiging voor de uitgifte van ruim 16 miljoen aandelen. Dit zou een verdubbeling betekenen van het aantal uitstaande aandelen. Het doel waarvoor de opbrengst van deze emissie zou worden gebruikt, werd bij de agenda opmerkelijk genoeg niet vermeld. 
 
Bolhaar kwam pas in de vergadering met een toelichting, maar die was helaas weinigzeggend. Na de overname van het gelijknamige bedrijf in het Verenigd Koninkrijk is Punch Graphix  inmiddels een geheel ander bedrijf geworden. Punch Graphix is nu hoofdzakelijk een producent voor de grafische industrie. Het bedrijf ontwikkelt en produceert zowel digitale als analoge drukmachines. Deze laatste worden vooral gebruikt voor het bedrukken van verpakkingen. Van de totale omzet komt veertig procent uit de verkoop van machines, dertig procent van toners en eenzelfde percentage uit onderhoud en service. De strategie blijft op groei gericht, zowel autonoom als via overnames. De versterking van de financiële structuur en vermindering van de schulden is nodig om de huidige door het bestuur gestelde groeidoelstellingen te realiseren.

De bankschulden bedragen op dit moment ongeveer zestig miljoen euro en de schuld aan de grootaandeelhouder tachtig miljoen euro. Vooral deze laatste schuld vermindert de kredietmogelijkheden en met het oog op mogelijke overnames wil de onderneming meer financiële armslag hebben. Voor overnames wordt vooral gekeken naar Azië. Daar worden geleidelijk de nieuwe druktechnieken geïmplementeerd waarvoor Punch Graphix de machines en software kan leveren. Op de vraag van de VEB welke criteria voor overnames worden gehanteerd, antwoordde Bolhaar dat dit dezelfde rendementseisen zijn die gehanteerd worden voor Punch Graphix als geheel, namelijk een nettomarge van ongeveer 15 procent. Over het tijdstip en de wijze van plaatsing van de emissie had de directie nog geen beslissing genomen. De VEB stemde tegen de verlening van de machtiging omdat voorafgaand aan de vergadering helemaal geen informatie beschikbaar was gesteld en de toelichting in de vergadering bovendien wel erg mager was.

De afronding van de overname van Punch Graphix in juli 2007 heeft alweer een stoelendans in de raad van commissarissen en de raad van bestuur tot gevolg. Punch Graphix lijkt hier haast een patent op te hebben want bestuurders en commissarissen volgen elkaar in hoog tempo op. Voorgesteld werd nu reeds de terugtredende bestuurders décharge te verlenen. Omdat er nog geen – door de accountant goedgekeurde - cijfers zijn over het tweede halfjaar vond de VEB dit te voorbarig en stelde voor om pas tijdens de AVA in 2008 deze décharge in stemming te brengen. Bolhaar wilde hier niet mee akkoord gaan waarop de VEB zich onthield van stemming.
Een ander discussiepunt was het nieuwe beloningsbeleid voor 2007. Omdat wederom iedere toelichting ontbrak waren er twee mogelijkheden. Ofwel Punch Graphix was eenvoudigweg vergeten deze te publiceren of er was nog helemaal geen concreet voorstel. Dit laatste bleek het geval te zijn. De commissarissen vroegen de vergadering een machtiging om een nieuw beloningsbeleid vorm te kunnen geven. In de aandeelhoudersvergadering van 2008 zal waarschijnlijk wel nadere informatie worden gegeven, maar aandeelhouders staan dan voor een voldongen feit. Een stemming zal niet meer nodig zijn omdat alleen de VEB zich in de vergadering verzette tegen deze opmerkelijke gang van zaken aantekende.

Ten slotte maakte de VEB van de gelegenheid gebruik om aan te dringen op een adequate verslaglegging van de vergadering. Tot op heden volstaat Punch Graphix met een wel heel selectieve en minimale weergave van vergaderingen. De VEB heeft kenbaar gemaakt dat zij in toekomstige notulen in ieder geval duidelijk de vragen van aandeelhouders en de antwoorden daarop door bestuur en commissarissen wil terug zien.