VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Van Krent naar Pap

Het bestuur hanteert graag de slagzin van ‘Melkemmer tot Melkrobot’ en geeft daarmee aan wat Prolion betekent voor haar klanten. Voor de aandeelhouders is het meer van ‘Krent in de pap, naar pap’.

Wie bovenstaande cijfers snel bekijkt, heeft al gauw de neiging daarbij te willen horen. Een omzetstijging van 128 procent en een stijging van het netto resultaat met 63 procent en dat voor een bedrijf dat thuishoorde in de nieuwe economie. Maar bezint, want ook al gaat het minder slecht met Prolion, zij zijn er nog lang niet. De toename van de omzet is overigens te danken aan de overname van een distributeur.

Prolion is niet in staat vanwege een totale strategiewijziging aan te geven welk deel van de omzet en winst uit het oorspronkelijke Prolion komt en welk deel uit de overname. Tevens zijn ze niet in staat, vanwege de ingebruikname van een nieuw ERP-systeem (een geïntegreerd boekhoudpakket), mee te delen wat de stand van zaken na de eerste twee maanden van dit boekjaar is. Ondanks goede wil van bestuur en commissarissen blijft er op deze manier een hoop onzeker voor de belegger.Het is bekend dat Prolion in een uitzonderlijk diep dal is terecht gekomen. Enerzijds gedreven door zwakke marktomstandigheden, versterkt door mond- en klauwzeer en onzekerheid over het te voeren beleid in de Europese Unie met betrekking tot de melkquota en anderzijds gedreven door mismanagement en opportunisme door toenmalige directie en raad van commissarissen.

Daarom is vorig jaar stevig ingegrepen en is de voltallige directie en raad van commissarissen gewijzigd. De huidige directie, onder voorzitterschap van de Bernard Vandekerckhove, en raad van commissarissen, onder leiding van S.L.M. Houtakkers, maken een solide indruk en zij hebben vorige jaar een stevige strategiewijziging doorgevoerd. Deze wijziging bevat in hoofdzaak het ombouwen van Prolion van een virtuele onderneming, met nagenoeg geen direct contact met de markt, naar een klassieke onderneming die productontwikkeling, productie, marketing, verkoop en al andere bedrijfsactiviteiten in eigen hand heeft.

Daarmee heeft Prolion definitief de nieuwe economie achter zich gelaten. Op de vele vragen van de VEB werd zo goed mogelijk en eerlijk geantwoord. Alleen bleef er een hoop onduidelijkheid bestaan omdat Prolion het vaak zelf ook niet wist. Wel werd beloofd dat men volgend jaar voor meer informatie zal zorgen. Daar de VEB vorig jaar ook een aantal suggesties heeft gedaan, die door het bestuur zijn opgevolgd, is het vertrouwen gerechtvaardigd, dat ook dit volgend jaar zal zijn ingevuld. Het bestuur belooft verder dit jaar te zullen streven naar een positieve ebitda, maar licht niet toe hoe deze eruit ziet en hoe men dat wil bereiken. Daar zit dus onzekerheid. Op het verzoek van de kant van de VEB om de schuldconversie van veertien miljoen euro uit te stellen en eerst met een claimemissie te komen, werd afwijzend gereageerd. Men beweerde dat de afspraken al begin 2003 gemaakt waren en dat dit mede de aanleiding heeft gevormd tot het voorzichtige herstel. Het zou dus nu niet fair zijn en trouwens ook onmogelijk om de verschaffers van vreemd vermogen in de kou te zetten, terwijl juist het uitsteken van hun nek geleid heeft tot het herstel.