VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

World Online houdt aandeelhouders aan het lijntje

Jaarrekeningen tijdig aan aandeelhouders voorleggen is niet vanzelfsprekend. Zo ook niet bij het inmiddels van de beurs verdwenen World Online. En er is nog wel meer aan te merken op het internetbedrijf. Zo verkocht het twee bedrijfsonderdelen. Op het slechtst denkbare moment en waarschijnlijk te goedkoop.

Een aandeelhoudersvergadering zonder jaarrekening. Daar werden de overgebleven aandeelhouders in het verschrompelde internetbedrijf World Online mee geconfronteerd. Dat vraagt om een verklaring.

Bestuurder Pasquale Lionetti kwam niet verder dan ‘een technisch gebrek' en ‘de ziekte van een medewerker' om te verklaren dat het voormalig speeltje van Nina Brink er - ondanks eerdere aankondiging - niet in was geslaagd haar jaarrekening aan haar aandeelhouders ter goedkeuring voor te leggen.

Pas na enige aarzeling en discussie verklaarde de onderneming te voldoen aan haar wettelijke plicht de opgemaakte jaarrekening uiterlijk 31 mei 2009 aan haar aandeelhouders ter kennisneming voor te leggen.

Daarmee is een verzoek aan de aandeelhoudersvergadering om nader uitstel voorkomen. Voorts zegde World Online toe nog in juni 2009 een bijzondere aandeelhoudersvergadering te houden waarin de jaarrekening zal worden besproken en aandeelhouders kunnen stemmen over goedkeuring en de decharge van het bestuur. Lionetti slaagde er evenwel niet in duidelijk te maken wat nu werkelijk de oorzaak van de vertraging is. Een opmerkelijke gang van zaken.

World Online verkoopt deelnemingen
Nu een inhoudelijke discussie over de jaarrekening - en daarmee over het beleid van de onderneming in 2008 - van de agenda was gehaald, bleef inhoudelijk alleen de verzochte goedkeuring voor een tweetal desinvesteringen over.

Op het slechtst denkbare tijdstip in de markt verkoopt World Online twee activiteiten, te weten de activiteiten van Tiscali International (TiNet) en de aandelen van haar Engelse dochter Tiscali UK, goed voor circa een derde van haar totale activiteiten.

In zijn motivering tot verkoop kwam Lionetti niet verder dan dat dit een zakelijke beslissing is, ingegeven door behoefte aan ‘cash' en het feit dat de uitbouw van deze activiteiten door World Online moeilijk te financieren is. Beleggers die de VEB vertegenwoordigt betwijfelen of de overeengekomen verkoopprijzen redelijk zijn. TiNet brengt 40 miljoen euro op terwijl voor de Britse activiteiten 255 miljoen Britse pond wordt geïncasseerd. Aangetekend moet worden dat dit laatste bedrag weer (deels) zal worden aangewend ter aflossing van eerdere financieringen.

Op de vraag of World Online zich bij de verkoop nog heeft laten leiden door onafhankelijke waardebepalingen (fairness opinies) van derden kwam een ontkennend antwoord. Vervolgens bleef het vaag over de aanwending van de koopsommen. Het vermoeden is dat deze grotendeels zullen opgaan aan de aflossing van (al dan niet opgeëiste) leningen aan grootaandeelhouder Tiscali en derden.

Koopprijs onzeker
Bij beide desinvesteringen is een deel van de koopprijs voorwaardelijk. Bij TiNet een bedrag van 6,3 miljoen euro ofwel circa 15 procent; bij Tiscali UK zou het gaan om een bedrag van 1 à 2 miljoen Britse pond. Om welke voorwaarden het gaat kon of wilde Lionetti niet zeggen. Ook een inschatting van de kans dat er voorwaarden in vervulling zullen gaan (en de koopprijs wordt verminderd), kon niet worden gegeven.

Nu de motivering uiterst mager, de timing slecht en de redelijkheid van de koopprijs door de VEB wordt betwist, heeft de VEB, evenals Mellon Bank, tegen de voorgestelde desinvesteringen gestemd. Desondanks werd het voorstel met ruime meerderheid vanwege de stem van grootaandeelhouder Tiscali aangenomen. De desinvesteringen zijn daarmede een feit.

Nog niet aan het denken
In de rondvraag kwam nog de claim van de VEB en overige aandeelhouders terzake de beursintroductie in 2000 ter sprake. Op korte termijn zal de over de aansprakelijkheid van World Online en de begeleidende banken ABN Amro en Goldman Sachs.

Een recentelijk advies van de Advocaat Generaal bij de Hoge raad (waarin de door het gerechtshof Amsterdam eerder geoordeelde aansprakelijkheid is bevestigd) lijkt de onderneming nog niet aan het denken te hebben gezet. De schade zou vooralsnog niet te begroten zijn. Er zijn tot op heden dan ook geen additionele voorzieningen op dit punt getroffen.

Op de vraag of er inmiddels iets bekend is over eventuele juridische actie jegens voormalig bestuursvoorzitter Kinsella (de onderneming schikte in 2007 voor een bedrag van 5,4 miljoen met de Nederlandse fiscus vanwege het niet betalen van loonbelasting over de megabonus van 40 miljoen euro aan Kinsella) bleef Lionetti het antwoord schuldig.

Uitje
Wellicht lag de moeizame beantwoording van de vragen van aandeelhouders aan het beoogde middagprogramma van Lionetti. Hij had nog een uitje naar het Van Gogh museum op zijn agenda staan. Het ging er in ieder geval niet vlotter door (de raadsman van de onderneming had een vergadering van een uurtje ook wel best gevonden) en veel duidelijker werd het allemaal ook niet.

In de aangekondigde vergadering van juni volgt de bespreking van de bedrijfsresultaten. Wordt dus op korte termijn vervolgd.