VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De claimemissie TomTom uitgelegd


Tot 13 juli kunnen beleggers aan de claimemissie van TomTom deelnemen. Omdat het om een ingewikkeld proces gaat, heeft de VEB de belangrijkste vragen en antwoorden op een rijtje gezet.VRAAG EN ANTWOORD

Het proces lijkt ingewikkeld, waarom maakt TomTom gebruik van verhandelbare inschrijvingsrechten?
De prijs van TomTom aandelen is, net zoals andere aandelen en certificaten, volatiel. Het is daarom lastig om op een eerlijke manier vooraf een goede prijs voor de nieuwe aandelen te bepalen, zonder daarbij de zittende aandeelhouders te benadelen. De nieuwe aandelen worden daarom tegen een prijs aangeboden die fors lager is dan de prijs waarop de huidige aandelen worden verhandeld, maar zittende aandeelhouders krijgen het recht als eerste tegen deze lage prijs te mogen kopen. Omdat zij dit recht mogen verkopen, worden zij, ook als zij besluiten zelf geen gebruik van het recht te maken, gecompenseerd.

Wat is zo'n inschrijvingsrecht waard?
De theoretische waarde van een inschrijvingsrecht is afhankelijk van de huidige beurskoers van de oude aandelen, de uitgifteprijs van de nieuwe aandelen en de ruilverhouding, gecorrigeerd voor gemiste rente-inkomsten. Verondersteld dat de gederfde rente verwaarloosbaar is, kan de theoretische prijs van een inschrijvingsrecht als volgt worden berekend:

Prijs inschrijvingsrecht = ruilverhouding x (huidige beurskoers - uitgifteprijs)

Bij een aandelenkoers van 7 euro is de prijs in theorie als volgt:

5/8 x (7 - 4,21) = 1,74

Let wel, dit is slechts de theoretische waarde. In de praktijk kunnen er gemakkelijk afwijkende prijzen ontstaan. Bij de start van de handel op 3 juli (opening aandeel: 6,60; opening inschrijvingsrecht: 1,358) gold bijvoorbeeld het volgende verschil:

5/8 x (6,60 - 4,21) - 1,358 = 0,136

Wat gebeurt er met inschrijvingsrechten van particuliere beleggers die voor de deadline niet worden verkocht en niet worden uitgeoefend? Lopen deze waardeloos af?
De meeste banken en brokers hanteren voor hun klanten een deadline die eerder ligt dan de door TomTom aangekondigde deadline. In de tijd tussen brokerdeadline en de deadline van TomTom zullen deze banken of brokers de inschrijvingsrechten in de markt verkopen. De opbrengst komt dan, na aftrek van eventuele kosten, ten goede van de belegger.

Wat gebeurt er vervolgens met deze op de open markt verkochte rechten?
Als er na de door TomTom aangekondigde deadline nog niet-uitgeoefende inschrijfrechten zijn, dan proberen de begeleidende banken deze via de zogenaamde rump plaatsing alsnog te verkopen. Als de opbrengst van de rump plaatsing na aftrek van alle kosten positief is, dan wordt het saldo verdeeld over de houders van de niet-uitgeoefende claims. Voor de meeste particuliere beleggers zal deze procedure echter niet relevant zijn.

Wat is de beste optie, verkopen of uitoefenen?
De VEB geeft geen beleggingsadvies, we kunnen u enkel van achtergrondinformatie voorzien.

Verkopen
Als u niet meer in TomTom wenst te investeren dan uw huidig aandelenbezit, kunt u besluiten uw rechten te verkopen. Uw belang in TomTom verwatert dan voor 62,5%. Uw bezit in de onderneming is 1,6 keer kleiner geworden vergeleken met uw bezit voor de claimemissie.

Uitoefenen
Als u niet wilt dat uw bezit in TomTom verwatert, kunt u uitoefenen. Als een recht eenmaal is uitgeoefend, kunt u dit niet terugdraaien en is het recht niet langer verhandelbaar. Hoe langer u wacht met uitoefenen, des te meer informatie er beschikbaar is voor het maken van uw keuze. Let u er wel op dat u voor de door uw bank of broker gestelde deadline uw keuze duidelijk heeft gemaakt.

Waarom heeft TomTom deze claimemissie nodig?
TomTom heeft, na ondermeer de overname van TeleAtlas rond de top van de markt, veel schulden. Met de eigenaren van deze schulden, een aantal banken, zijn afspraken gemaakt over de verhouding tussen schuld en eigen vermogen. Omdat TomTom niet meer aan deze afspraken kan voldoen, komen ze met deze emissie. De opbrengsten worden gebruikt om schuld te reduceren.

Zijn de problemen bij TomTom met deze claimemissie verholpen?
Na de claimemissie is de balans van TomTom sterker geworden: de solvabiliteit stijgt van 16 procent naar 23 procent. Toch staat ook deze verbeterde balans in schril contrast met de situatie van voor de overname van Teleatlas, toen de onderneming nog geheel schuldenvrij was.Gerelateerde artikelen