VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB wil wijziging kostenstructuur beleggingsfondsen

Beheerders van beleggingsfondsen moeten hun beloningen en de kostenstructuur van het beleggingsfonds meer in lijn brengen met de belangen van participanten en aandeelhouders en het beleggingsbeleid.

Fondsen moeten daarbij de kostenstructuur aan laten sluiten op de beleggingsdoelstelling.  Lage vaste kosten dienen het vertrekpunt te zijn voor de aanpassing van de kostenstructuur van beleggingsfondsen. De beloning voor beheerders van actieve beleggingsfondsen moet afhankelijk worden gesteld van het extra rendement dat behaald wordt. Beheerders van passieve beleggingsfondsen of actieve fondsen die niet beter presteren dan de benchmark ontvangen enkel de vaste lage beloning. 

De kostenstructuur is een van de speerpunten die de VEB komend jaar gaat hanteren om bedrijven te beoordelen. Daarnaast besteedt de VEB extra aandacht aan toezicht, securities lending en derivaten.
 
Speerpuntenbrief
Ieder jaar stuurt de VEB alle beursgenoteerde beleggingsfondsen in Nederland een brief met haar speerpunten. In de speerpuntenbrief 2010 heeft de VEB dit jaar de volgende onderwerpen onder de aandacht van bestuurders en commissarissen gebracht.
 
 
 
 
De speerpunten 2010 op een rij
 
Kosten
In de meerderheid van de gevallen wordt nu nog een vast percentage over het beheerd vermogen als management fee in rekening gebracht. Een structuur met lage vaste kosten (op het niveau van een passief beheerd fonds) enerzijds en een prestatievergoeding anderzijds zou correcter zijn. De prestatievergoeding dient afhankelijk te worden gesteld van de outperformance ten opzichte van de relevante benchmark en dient te worden gecombineerd met een high watermark.
 
Daarnaast is de verslaglegging en toelichting inzake de samenstelling van de totale kosten (Total Expense Ratio) in het jaarverslag te summier. De VEB dringt er op aan om een nadere verantwoording van de ingehouden vergoedingen te geven, zoals beheerkosten en distributievergoedingen.
 
Toezicht
De VEB roept beheerders op die nog geen raad van commissarissen (rvc) op het niveau van het beleggingsfonds hebben ingesteld dit alsnog te doen. Daarnaast dient de verantwoording door de rvc, zowel in de aandeelhoudersvergadering als in het jaarverslag, verbeterd te worden door niet alleen melding te maken van de vergaderingen, maar ook inhoudelijk in te gaan op de belangrijkste punten die zijn behandeld. Daarnaast wordt van de rvc gevraagd een open en constructieve discussie met aandeelhouders en participanten van het beleggingsfonds te stimuleren.
 
Securities lending (in- en uitlenen van aandelen)
De VEB vraagt om een heldere uiteenzetting in de risicoparagraaf van het jaarverslag van het beleid en de daaruit voortvloeiende risico’s ten aanzien van securities lending. Daarnaast verzoekt de VEB om een duidelijke verantwoording van de lasten en baten die het gevolg zijn van securities lending.
 
Derivaten
De VEB is van mening dat een gedegen en concrete uiteenzetting van het risicoprofiel van een beleggingsfonds van grote waarde is voor een (potentiële) participant. Speciale aandacht zal komend jaar geschonken worden aan de beschrijving van het gebruik van derivaten in de portefeuille. De VEB vraagt om een concrete omschrijving van de werkelijke risicoblootstelling die voorvloeit uit het gebruik van derivaten. Ten slotte vraagt de VEB om een concrete uiteenzetting van het eventuele tegenpartijrisico dat voorvloeit uit het gebruik van derivaten.
 
 
Vereniging van Effectenbezitters