VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB start schadevergoedingsactie vanwege misleiding Fortis

De VEB bereidt een vordering tot schadevergoeding voor tegen Fortis NV (nu ageas NV) en haar voormalige bestuurders vanwege stelselmatige misleiding van beleggers.

Ook zal de VEB de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam verzoeken wanbeleid vast te stellen door het Fortis-bestuur in de periode vanaf de overname van ABN Amro tot de nationalisatie van de belangrijkste bedrijfsonderdelen op 3 oktober 2008.

Dit maakt de VEB bekend naar aanleiding van het onderzoeksrapport naar de gang van zaken bij Fortis  in genoemde periode dat eerder vandaag ter inzage is gelegd bij de Ondernemingskamer.

“Het rapport biedt meer dan genoeg voorbeelden van wanbeleid”, aldus VEB-directeur Jan Maarten Slagter: “Daarnaast blijkt dat het Fortis-bestuur systematisch het beleggend publiek op het verkeerde been heeft gezet ten aanzien van de financiële situatie van het concern. Dit heeft tot aanzienlijke schade voor beleggers geleid”.

Enkele quotes uit het omvangrijke rapport:

Stuurloosheid Fortis en afwezigheid leden RvB
“… Dat neemt naar het oordeel van de onderzoekers echter niet weg dat het niet goed valt te begrijpen, gezien de om zich heen grijpende crisis in de financiële markten waar toch een alarmerend effect vanuit moet zijn  gegaan, waarom de leden van de RvB (met uitzondering van Hessels) niet op eigen initiatief hebben geïnformeerd naar de toestand van Fortis en op een vergadering hebben aangedrongen.…” (nr. 127)

“Deze ziekte en uitval van Verwilst heeft ertoe geleid dat Fortis stuurloos was gedurende, wat is gebleken, (het begin van) de meest bedreigende periode in haar geschiedenis. Daaraan is deels debet dat Lippens, die als enige wist dat Verwilst niet binnen enkele dagen zou terugkeren, weliswaar de vervanging van Verwilst door Dierckx ter hand is gaan nemen, maar niet in overige zin zich – naar binnen en naar buiten – een zichtbaar en krachtig leider heeft getoond in die periode. …” (Nr. 960)

“In tegenstelling tot het krachtige optreden dat noodzakelijk was om de kans te verkleinen dat Fortis in verdere moeilijkheden zou komen te verkeren, heeft Fortis in de dagen voorafgaand aan en op 26 september 2008 weinig doeltreffend, in feite paniekerig en niet samenhangend, geopereerd. Daarbij is, …, op een wijze met de buitenwereld gecommuniceerd die, wat betreft de feitelijke inhoud van die communicatie, niet anders dan als verregaand ontoereikend kan worden aangemerkt. ” (Nr. 961)Over misleidende communicatie met beleggers
“Onderzoekers stellen vast dat zich in de maand mei 2008 een trend aftekent waar Fortis geruststellende uitspraken blijft doen aangaande solvabiliteit, terwijl interne informatie dienaangaande steeds nijpender werd.” (Nr. 623)

“Onderzoekers ontwaren in het bovenstaande niet één maar meerdere momenten waarop de communicatie van Fortis met het beleggend publiek gebreken vertoonde”. (Nr. 629)

Over het prospectus bij de emissie in 2007 schrijven de onderzoekers
“…Naar de mening van onderzoekers is de handelswijze van Fortis met betrekking tot haar verplichting tot een correcte informatievoorziening in het prospectus ten behoeve van het beleggend publiek, ook meewegende de argumenten welke in het wederhoorproces naar voren zijn gebracht, niet (goed genoeg) verdedigbaar.” (Nr. 482)

“…, concluderen onderzoekers op grond van de notulen dat Dierckx, op grond van zijn kennis over de dagelijkse gang van zaken in de marktzalen van Fortis, in deze periode van eind september – begin oktober 2007 reeds in grote lijnen op de hoogte moet zijn geweest van de (potentiële) ernst van de subprime-crisis voor Fortis. Naar mening van onderzoekers staat deze kennis van Dierckx haaks op de geruststellende woorden over de subprime-portfolio van Fortis zoals opgenomen in het prospectus en in de trading update. Het door Fortis niet alsnog naar buiten brengen van deze informatie …, wekt naar de mening van onderzoekers een verkeerde, althans onvolledige, voorstelling van zaken op bij het beleggend publiek. …” (Nr. 490)
 
Koersgevoelige informatie door bestuurders niet tijdig gemeld
"Onderzoekers zijn van mening dat de kennis van senior-Fortis-functionarissen, aangaande (de noodzaak van het al of niet melden van ) KGI casu quo de eisen om tot uitstel van openbaarmaking van KGI over te gaan, niet op een niveau lag dat daaraan van een vooraanstaande beursgenoteerde financiële instelling verwacht mag worden. Onder meer Mittler heeft in het wederhoor laten weten dat de juridische afdeling er onder meer voor is om de Fortis-bestuurders dienaangaande te adviseren en dat die bestuurders daar dan in de regel op af mogen gaan. Onderzoekers wijzen in dit kader op diverse situaties waarbij binnen Fortis werd afgeweken van ter zake relevante zienswijzen van Fortis-Juristen en menen minst genomen te kunnen persisteren." (Nr. 380)

“Naar de mening van onderzoekers had Fortis uiterlijk op 24 september 2008 zijn kennis omtrent de Ping An overeenkomst onverwijld met de markt moeten delen. Dit omdat Fortis op 7 augustus 2008 hier nog geruststellende woorden over had gesproken. Door te wachten met publicatie van deze informatie na 24 september 2008 heeft Fortis, naar de mening van onderzoekers, in de dagen tussen 24 en 30 september 2008 een onjuiste indruk bij het beleggend publiek gewekt….” (Nr. 577)
Vereniging van Effectenbezitters