VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beleggers willen inzicht in aanbevelingen van accountant

Beursgenoteerde ondernemingen moeten in hun jaarverslag de voorgestelde verbeterpunten en aanbevelingen van de externe accountant opnemen.

Dit schrijft de VEB namens beleggers in een brief aan alle beursgenoteerde bedrijven in Nederland.

Voor aandeelhouders zijn de aanbevelingen van de externe accountant aan een onderneming belangrijke informatie.

Door de bijzondere positie heeft de accountant relevante informatie over de situatie bij een onderneming.
 
Zo legt de externe accountant in een zogenoemde management letter bijvoorbeeld de discussiepunten vast met management en commissarissen over de jaarrekening.

Ook eventuele tekortkomingen in de werking van de risicobeheersings- en controlesystemen komen daarin aan de orde. Tegelijkertijd doet de accountant aanbevelingen aan bestuur en commissarissen.
 
Scherper beeld
Op dit moment geven bedrijven hierover nog geen inzicht. Wel is in het jaarverslag een risicoparagraaf opgenomen. Daaruit is door beleggers nauwelijks een adequaat risicoprofiel op te maken.
 
Indien beleggers in effectenhandelshuis Van der Moolen (inmiddels failliet) of Van Lanschot (100 miljoen euro op nieuw informatiesysteem afgeschreven) inzicht hadden gekregen in de management letter, dan hadden zij een nauwkeurigere analyse van het beleggingsrisico kunnen maken.
 
Het openbaar maken van kernpunten uit de management letter leidt naar verwachting ook tot een actievere rol van de externe accountant tijdens de aandeelhoudersvergadering (ava).

Terwijl de accountant een belangrijke vertrouwensfunctie in het maatschappelijk verkeer en zorgplicht richting aandeelhouders heeft, lijkt de accountant zich van deze verantwoordelijkheid (tijdens ava's) nog onvoldoende bewust.
 
In de ava verschuilt de accountant zich al snel achter de door hem afgegeven verklaring bij de jaarrekening. Specifieke vragen over waarom hij meent dat bepaalde balansposten (bijvoorbeeld goodwill of vorderingen) correct zijn, worden niet of nauwelijks concreet beantwoord.
 
De publicatie van de management letter kan bovendien inzicht geven in de kwaliteit van controle van de accountant.

Meer pijlen op de boog
Naast meer informatie via de externe accountant schenkt de VEB komend jaar ook extra aandacht aan:

Het risicoprofiel
Voor een zorgvuldige inschatting van het risicoprofiel is een omgevingsanalyse essentieel. In het jaarverslag hoort een gedegen uiteenzetting van de markten waarin de onderneming opereert, inclusief het benoemen en beschrijven van de belangrijkste concurrenten, een weergave van de marktaandelen en een analyse van de voornaamste kansen en bedreigingen.

Met het oog op aanstaande herfinancieringoperaties roept de VEB ondernemingen ook op tot een duidelijke weergave van de financieringsafspraken met de banken. In dit kader zijn ook de consequenties voor de bedrijfsfinanciering, bijvoorbeeld in de vorm van een rem op leningen of tegen strengere voorwaarden, van een krapper financieringsbeleid door banken van belang.

Commissarissen: scherper toezicht, betere verantwoording
De raad van commissarissen (rvc) houdt toezicht op het bestuur en staat deze met raad en daad bij. Zowel in het jaarverslag als in de aandeelhoudersvergadering constateert de VEB echter dat de verantwoording over hun taakuitoefening in het algemeen onvoldoende is.

Vooral op beraadslagingen over de bedrijfsstrategie (waaronder overnames en desinvesteringen), doelstellingen en risico’s wordt nauwelijks concreet ingegaan. Ditzelfde geldt voor wisselingen binnen de rvc of het vertrek van bestuurders. 


Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net