VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Bedrijven geven te weinig informatie over beloningsbeleid

Beursfondsen geven nog steeds onvoldoende informatie over het beloningsbeleid. Voorschriften uit de code Frijns voor goed ondernemingsbestuur worden stelselmatig genegeerd. Tot die conclusie komt de VEB op basis van eigen onderzoek naar de naleving van de code.

Zo blijkt geen enkel beursfonds openbaar te maken welke gevolgen toekomstige resultaten van de onderneming hebben op de beloning van bestuurders. Deze zogenoemde scenarioanalyses moeten inzichtelijk maken hoe de verschillende beloningselementen voor bestuurders kunnen uitpakken. Aandeelhouders hebben dus geen inzicht in mogelijke beloningsexcessen.

De aangepaste code Tabaksblat van eind 2008 (de code Frijns) bevat voorschriften die aangeven dat een periodieke scenarioanalyse door commissarissen moet worden opgesteld.

Uit het onderzoek van de VEB blijkt echter dat geen enkel beursfonds uit de AEX- of AMX-index die voorschriften tot nu volgt.

Onvolledig beloningsbeleid
In 2010 schotelden zestien grote en middelgrote ondernemingen (aex en amx) hun aandeelhouders een nieuw beloningsbeleid voor. Een scenarioanalyse waaruit blijkt welke bonussen kunnen worden verdiend bij bepaalde aannames rond toekomstige ondernemingsresultaten was bij geen enkele onderneming in het beloningsplan opgenomen.

Niet openbaar
Commissarissen zeggen intern wel te kijken naar de uitwerking van cashbonussen en aandelen- en optieregelingen bij verschillende scenario’s. Ze delen deze informatie echter niet.

Om aandeelhouders een afgewogen oordeel te kunnen laten vormen over een nieuw beloningsbeleid is inzicht in de opgestelde scenarioanalyse noodzakelijk. De VEB roept ondernemingen ertoe op de maximaal te ontvangen beloning voor ten minste drie scenario’s te openbaren: benedengemiddeld (doelstellingen niet gehaald), gemiddeld (‘at target’), en bovengemiddeld.

Claw back
Een ander nieuw voorschrift vindt meer gehoor bij bedrijven. De helft van de onderzochte ondernemingen blijkt inmiddels de ‘claw back´ te hebben ingevoerd in het beloningsbeleid. Deze regeling geeft commissarissen de bevoegdheid om bonussen uitgekeerd op basis van onjuiste (financiële) gegevens terug te vorderen.

Dertien van de aex-ondernemingen zeggen eventueel gebruik te maken van de claw back. Binnen de midkap-index zijn tien ondernemingen inmiddels overstag.

De keerzijde van de claw back clausule is dat commissarissen zich tegelijkertijd al indekken om beloningen discretionair omhoog bij te stellen. De kans op onaangename verrassingen lijkt daarmee groter geworden.
De VEB zal scherp letten op de wijze waarop commissarissen met de claw back in de praktijk omgaan. De VEB is tevens voorstander van de voorgestelde wettelijke verankering van claw back.

Commissie Streppel
De Commissie Streppel komt dinsdag 14 december 2010 met haar conclusies over de naleving van de code Frijns. De VEB roept de commissie op tot duidelijkheid: het publiceren van scenarioanalyses voor beloningsplannen moet een vereiste zijn.

Bovendien dringt de VEB er bij ondernemingen die hun beloningsbeleid (voorlopig) onveranderd laten, op aan om scenarioanalyses toch openbaar te maken. Alleen dan kunnen aandeelhouders zien welke gevolgen het plan heeft op toekomstige bonussen. Commissarissen kunnen zo op hun beurt beter verantwoording afleggen over de keuze voor bepaalde bonusdoelstellingen en de mogelijke gevolgen voor de bestuursbonus.

Vereniging van Effectenbezitters