VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

VEB wil openheid ondernemingen over schulden en bankafspraken

Beursfondsen moeten meer openheid van zaken geven over hun afspraken met banken. Met de informatie die ondernemingen nu prijs geven over hun schuldpositie kunnen aandeelhouders nauwelijks een gedegen afweging maken over de risico's die zij lopen.

Dat stelt de VEB in haar jaarlijkse speerpuntenbrief aan in Nederland genoteerde ondernemingen.

Komende twee jaar zullen veel ondernemingen een aanzienlijk deel van hun bestaande financiering -bankkredieten en/of obligatieleningen - moeten aflossen en herfinancieren.

Dat proces zal grote invloed hebben op financiële huishouding van ondernemingen en is daarom voor aandeelhouders zeer relevant.

De huidige schuldencrisis maakt die importantie zo mogelijk nog groter. Het is immers mogelijk dat banken terughoudend blijven met financiering tegen voor ondernemingen aanvaardbare condities.

Helaas blijkt uit analyse van de VEB dat ondernemingen in hun jaarverslag nog altijd beperkt inzicht geven in bankafspraken. Een aantal ondernemingen geeft in het geheel geen informatie over aflopende kredieten. Andere presenteren slechts halve verhalen.

Aandeelhouders verlangen van ondernemingen een gedegen uiteenzetting van aflossingsschema's, de beschikbare financiële middelen voor herfinanciering en ook de financieringsstrategie voor de lange termijn .

Meer aandachtspunten
Informatie over bankafspraken is één van de vier onderwerpen waarvoor de VEB extra aandacht vraagt van ondernemingen.

Daarnaast wil de beleggersvereniging ook meer informatie over de rol van de externe accountant.

Afgelopen jaren is gebleken dat in individuele gevallen, bijvoorbeeld Van der Moolen en InnoConcepts, accountants richting het beleggend publiek onvoldoende corrigerend hebben opgetreden bij fraude en dreigende discontinuïteit.

Daarom verzoekt de VEB ondernemingen om de hoofdpunten van de jaarlijkse management letter (door de accountant voorgestelde verbeteringen en aanbevelingen aan bestuur en commissarissen) openbaar te maken.

Ook is het voor aandeelhouders van eminent belang dat ondernemingen in het jaarverslag een heldere uiteenzetting geven van hun strategie en inzicht geven in de belangrijkste risico's in bedrijfsvoering en daarbuiten.

Ten slotte blijft het dividendbeleid een belangrijk aandachtspunt voor de VEB. Het dividend is over langere perioden een substantieel deel van het totaalrendement voor aandeelhouders.

In woelige economische tijden hebben beleggers meer behoefte aan duidelijkheid over (de houdbaarheid van) het geformuleerde dividendbeleid. De toelichting op het dividendbeleid moet zorgvuldiger en moet meer recht doen aan bedrijfsspecifieke overwegingen.

Over de VEB Speerpuntenbrief
Jaarlijks bezoekt de VEB vrijwel alle aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland.

De VEB streeft naar een heldere en inhoudelijke dialoog tussen raad van bestuur, raad van commissarissen en aandeelhouders. De jaarlijkse speerpuntenbrief is daarbij een belangrijk startpunt van gesprek.