VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Meer openheid over belangen beheerders in eigen beleggingsfonds

Fondsbeheerders moeten meer openheid geven over de belangen van het beheerteam in het eigen fonds. Op die manier komen de belangen van fondsbeheerders en beleggers meer op één lijn te liggen.

Dat stelt de VEB in haar jaarlijkse speerpuntenbrief beleggingsfondsen aan beheerders van in Nederland genoteerde beleggingsfondsen.

Een belang van het beheerteam in het eigen fonds kan een nuttig middel zijn om de belangen van de fondsbeheerder en de participanten meer op één lijn te brengen.

Informatie over dergelijke deelnames  zijn relevant voor de participant.

“Als een fondsmanager zijn fonds niet goed genoeg vindt om eigen geld in te investeren, waarom zouden beleggers dat dan wel doen?”, zegt Ronald van Genderen, één van de fondsspecialisten binnen de VEB.

In een aantal landen, waaronder de Verenigde Staten, zijn beheerders verplicht om belangen in het eigen fonds openbaar te maken.

In Nederland is dat niet het geval. Een aantal fondsbeheerders meldt de belangen wel in het jaarverslag, maar dit is geen gemeengoed.

De VEB roept fondsbeheerders op om belangen van het beheerteam in het eigen fonds consequent openbaar te maken in ieder geval in het jaarverslag en op de website en daarnaast beleggingen in het eigen fonds te stimuleren. Dit met in achtneming van relevante regelgeving over handelen in eigen aandelen door medewerkers.

Meer aandachtspunten
Informatie over belangen in het eigen fonds is één van de vier onderwerpen waarvoor de VEB extra aandacht vraagt van fondsbeheerders.

Daarnaast verzoekt de VEB om meer informatie over de samenstelling van het beheerteam. Noodzakelijke informatie voor de beoordeling van de kwaliteit van een beleggingsfonds.

De kostenstructuur van een beleggingsfonds dient in lijn te zijn met het beleggingsbeleid van een beleggingsfonds. Passieve beleggingsfondsen kunnen volstaan met een lage vaste management fee.

Actief beheerde fondsen hanteren bij voorkeur een structuur met relatief lage vaste kosten (circa de gemiddelde kosten van een passief alternatief) en een performance fee.

De performance fee dient bij voorkeur afhankelijk te worden gesteld van de prestaties ten opzichte van de relevante benchmark en te worden gecombineerd met een high watermark van minimaal drie jaar.

Goed rentmeesterschap vereist van fondsaanbieders bovendien dat schaalvoordelen worden gedeeld met de participanten.

Daarom dient de vaste management fee van beleggingsfondsen, zowel actief als passief beheerd, af te lopen als percentage van het totale fondsvermogen.

Fondsbeheerders moeten aangeven wat de gevolgen voor de kosten binnen het beleggingsfonds zijn op het moment, naar verwachting per 1 januari 2013, dat een verbod op het gebruik van distributievergoedingen van kracht wordt.