VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Butterfly Spread met AkzoNobel

AkzoNobel was een van de eerste bedrijven die zijn halfjaarcijfers presenteerden. Beleg-gers waren teleurgesteld dat omzet en bedrijfsresultaat van de verfmaker gedaald waren. een koersdaling was het gevolg. Meer koersdalingen worden niet verwacht, -stijgingen evenmin. Dat biedt perspectief voor optiebeleggers.

Groei in opkomende landen compenseer-de voor AkzoNobel lagere verkopen in de volwassen mark-ten. Vooral de verkoop van decoratieve verven in China loopt goed. Operationeel was het resultaat mager, netto-winst steeg wel dankzij eenmalige meevallers. AkzoNobel blijft eraan werken de kosten verder omlaag te krijgen.

Maar de kost gaat voor de baat uit,dus investeert het bedrijf nu fors en hoopt daar in 2014 de vruchten van te plukken.

Beleggers zijn er niet gerust op: het aandeel liet een flinke veer na bekendmaking van de cijfers. Het di-vidend komt echter niet in gevaar en dat zal een bodem onder de koers leggen.

Het zou goed kunnen dat ook het opwaarts potentieel voorlo-pig beperkt is voor dit aandeel.
Wie denkt dat de koers van AkzoNobel de komende maanden weinig van zijn plaats komt, kan met opties een ‘Butterfly Spread’ optuigen, zowel met calls als met puts.

Er worden vier opties ge-bruikt met dezelfde looptijd maar drie verschillende uitoefenprijzen. Op de middelste uitoefenprijs wor-den er twee geschreven, van de hoogste en de laagste uitoefenprijs wordt ieder eentje gekocht. Zo ont-staat een prijsrange waarbinnen geld kan worden verdiend.

Een Butterfly Spread is een neutrale strategie die geld oplevert als een aandeel niet veel van zijn plaats komt. Het neerwaarts risico is be-perkt tot de initiële aankoopkos-ten.

Die kunnen volledig verloren gaan als het aandeel onverhoopt toch flink daalt of stijgt. De winst is maximaal als het aandeel precies op de uitoefenprijs van de middel-ste optie eindigt. In de grafiek is dat goed zichtbaar.

Indien u erop wilt speculeren dat het aandeel AkzoNobel de komen-de maanden rond 44 euro blijft hangen, is de Butterfly Spread een aardige mogelijkheid.

U doet dan (een veelvoud van) de volgende drie transacties (*):
1 Koop  1  calloptie  AkzoNo-bel  40  december  2013  à 5,00  euro.  Kosten  500  euro.
2 Schrijf   2   callopties   Akzo-Nobel  44  december  2013  à 2,60  euro.  Opbrengst  520  euro.
3 Koop  1  calloptie  AkzoNo-bel  48  december  2013  à 1,20  euro.  Kosten  120  euro.

Opbrengst van de geschreven opties is 520 euro, de gekochte opties kosten samen 620 euro. De netto investering is dus 100 euro.

De inleg gaat volledig verloren als het aandeel onder de 40 of boven 48 euro eindigt. Staat Akzo in de-cember nog altijd op 44 euro, is de constructie 400 euro waard en is de inleg verviervoudigd.

Met het schrijven (bij de bank geeft u op: ‘open verkoop’) van op-ties gaat u verplichtingen aan. Uit hoofde van deze transacties heeft u nu de verplichting om in december 200 aandelen AkzoNobel te leveren op 44 euro (totaal 8800 euro).

Daar staat tegenover dat u uit hoofde van de gekochte calls het recht heeft om 100 aandelen Ak-zoNobel te kopen op 40 euro en als het moet nog eens 100 op 48 euro. Samen is dat ook 8800 euro dus dat levert geen extra risico meer op.

Drie scenario’s
Deze optieconstructie zou u nu kunnen aangaan en er vervolgens tot de expiratie op de derde vrijdag in december (20 december 2013) niet meer naar omkijken. In dat geval zijn er vier mogelijke scenario’s:

1 AkzoNobel staat op 20 decem-ber onder 40 euro. Alle callopties lopen waardeloos af. U verliest uw inleg, 100 euro per ‘Butterfly’.
2 AkzoNobel staat tussen 40 en 44 euro. De calls 44 en 48 lopen waardeloos af. De waarde van de gekochte call 40 blijft over: een bedrag tussen 0 en 400 euro per ‘Butterfly’.
3 AkzoNobel staat tussen 44 en 48 euro. De calls 48 lopen waarde-loos af. De waarde van de gekochte call 40 ligt tussen 400 en 800 euro, de geschreven calls 44 leveren een verlies op tussen 0 en 400 euro per stuk. Hierdoor ligt ook hier de to-tale winst per ‘Butterfly’ op een be-drag tussen 0 en 400 euro.
4 AkzoNobel staat boven 48 euro. Alle callopties hebben waar-de en kunnen worden uitgeoe-fend. Opbrengst van aan- en ver-kopen vallen echter tegen elkaar weg. U verliest uw inleg, 100 euro per ‘Butterfly’.

Het belangrijkste risico aan deze constructie is dat de volledige inleg verloren kan gaan. Doe het dus alleen met een beperkt bedrag. Indien u 200 aandelen AkzoNobel in portefeuille heeft, zijn twee But-terfly Spreads daarvoor een passend alternatief als u verwacht dat koers weinig zal bewegen.Opvolging constructie
Elke optieconstructie moet, een-maal aangegaan, goed bewaakt worden. Het opwaarts potentieel van deze constructie is beperkt. Het belangrijkste risico is echter dat de premie eruit loopt. Als AkzoNo-bel over enkele maanden nog altijd rond 44 euro staat, kan winst wor-den genomen op de constructie.

Als AkzoNobel een verdere koersval maakt, kunnen de geschre-ven calls 44 voor een klein bedrag worden teruggekocht. Dan houdt u twee callopties over waarmee zou kunnen worden geprofiteerd van een koersherstel.

Dat is eigenlijk het mooiste scenario voor bezitters van de Butterfly Spread: eerst een koers-val, dan een opleving.

(*) in dit voorbeeld is afgezien van transactiekosten. Koersen eind juli 2013, ga na wat de actuele koer-sen zijn en pas de strategie daar eventueel op aan.
 

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}