VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Kerncijfers Nederlandse beursfondsen

Vanaf Effect juli 2014 zijn de statistieken achterin Effect vernieuwd. Hieronder vindt u uitleg over de getoonde kerncijfers.

Uitleg Overzicht kerncijfers

price/book (koers-boekwaardeverhouding)
Koers van een aandeel gedeeld door de boekwaarde per aandeel. Hoe hoger deze ratio, hoe duurder het aandeel (op papier). De boekwaarde per aandeel is het eigen vermogen (bezittingen minus schulden) gedeeld door het aantal uitstaande aandelen.

price/sales (prijs-omzetverhouding)
Koers van een aandeel gedeeld door de omzet per aandeel. Een maatstaf om na te gaan hoe duur (relatief hoge prijs-omzetverhouding) of goedkoop (relatief lage prijs-omzetverhouding) een aandeel is ten opzichte van concurrenten.

EV/EBITDA (ondernemingswaarde-ebitda ratio)
De ondernemingswaarde van een onderneming (beurswaarde plus nettoschuld) gedeeld door het bedrijfsresultaat (ebitda: winst voor rentebetalingen, belastingen, afschrijvingen en afwaarderingen). Dit is een veelgebruikte waarderingsmaatstaf bij overnames. Hoe hoger de ratio, hoe meer men wil betalen voor het bedrijfsresultaat dat een onderneming realiseert of verwacht te realiseren.

Leverage ratio
Eigen vermogen van een bank gedeeld door het balanstotaal. De leverage ratio geeft een indicatie van de hoeveelheid schulden die er zijn bij de instelling.

ROE (rendement op eigen vermogen)
De genormaliseerde nettowinst (nettowinst voor eenmalige lasten) van de onderneming van de afgelopen 12 maanden gedeeld door het eigen vermogen (bezittingen minus schulden). Een maatstaf voor hoe winstgevend de onderneming het vermogen dat aandeelhouders in de onderneming hebben geïnvesteerd aanwendt.

IGD ratio
Wettelijke groep solvabiliteit. Een maatstaf die een indicatie geeft van het kapitaal ten opzichte van het risico dat wordt genomen. Hoe hoger de ratio, hoe veiliger (op papier). De cijfers worden, mits beschikbaar, bij de publicatie van de (half)jaarcijfers bijgewerkt.

NAV (nettovermogenswaarde)
Meer specifiek de EPRA NAV, ofwel de nettovermogenswaarde aangepast om vastgoed (en overige beleggingsbelangen) op te nemen met hun reële waarde en om bepaalde zaken uit te sluiten waarvan niet verwacht wordt dat deze vaste vorm zullen aannemen in een bedrijfsmodel voor lange termijn vastgoedbeleggingen. De cijfers worden, mits beschikbaar, bij de publicatie van de (half)jaarcijfers bijgewerkt.

Bezettingsgraad
Percentage van het vastgoed dat verhuurd is. Meer specifiek de uitkomst van volledige bezetting (100%) mines de EPRA leegstand ratio (geschatte markthuurwaarde van leegstaande ruimte gedeeld door de geschatte markthuurwaarde van de hele portefeuille). De cijfers worden, mits beschikbaar, bij de publicatie van de (half)jaarcijfers bijgewerkt.

We selecteren de EPRA maatstaven (behalve bij Groothandelsgebouw, niet beschikbaar), omdat er dan een berekening achter zit die ontstaan is uit de standaard van de European Public Real Estate Association (EPRA).


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}