VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Belegger wil een scherpere accountant die meer uitleg geeft

Beleggers hebben recent veel geld verloren door zwakke interne controle bij een aantal bedrijven. Accountants moeten helpen deze misstanden te voorkomen door meer en duidelijker uitleg te geven over hun werkwijze bij controle van de boeken.

Dat vragen beleggers aan de vooravond van aandeelhoudersvergaderingenseizoen 2015.

Vorig jaar experimenteerden veel accountantskantoren met uitgebreide, ondernemingsspecifieke controleverklaring. Dit jaar is deze uitgebreide controleverklaring verplicht.

Beleggers hebben meer behoefte aan een uitgebreidere rapportage om een nauwkeuriger beeld te krijgen van kansen en risico's van een beursfonds.

Onderdeel van zo'n uitgebreidere controleverklaring is dat de accountant inzicht geeft in de kernpunten van zijn controle en zijn bevindingen op dat gebied.

Meer betrokkenheid
Voor beleggers is de mening van een accountant van groot belang, maar door de recente stroom aan schandalen ishet vertrouwen in de boekencontroleurs behoorlijk getaand.

De ervaringen bij SNS Reaal, Van der Moolen en InnoConcepts, die ondanks goedkeurende van de accountant, snel in grote problemen raakten, laten zien dat beleggers meer comfort nodig hebben dan zij tot nu toe krijgen.

Dat de kwaliteit van grote accountantskantoren onder druk staat, bleek ook uit een .

Aandeelhouders willen een kritische accountant. Daarom willen zij in een eerder stadium betrokken worden bij de benoeming van de accountant. Aandeelhouders worden nu nauwelijks in staat gesteld mee om invloed te hebben op de benoeming van de nieuwe accountant.

Veelal loopt de nieuwe accountant al enige tijd achter de schermen mee. De formele benoeming tijdens de vergadering het jaar daarop is daarmee een voldongen feit.

Aandeelhouders willen een reële mogelijkheid hebben om de benoeming van de accountant te beïnvloeden.

Kwaliteit accountant en zijn team
Ook in 2014 werden veel ondernemingen geconfronteerd met een zwakke interne controle en/of een inadequate administratieve organisatie, hetgeen heeft geleid tot misstanden die beleggers veel geld hebben gekost.

Een adequaat handelende accountant kan (in bepaalde gevallen) eerder aan de bel trekken. Aandeelhouder wensen daarom meer inzicht te krijgen in de controlewerkzaamheden van de accountant.

Een deel van de vragen richt zich op de kwaliteit van de interne controle: functioneert de interne audit naar mening van de accountant? Op welke wijze bent u betrokken geweest bij het opstellen van het werkplan van de interne auditor?

Ook wensen aandeelhouders meer te weten van de accountant en zijn team. Uit hoeveel personen bestond het controleteam? Wat is de urenverdeling van partners, senior medewerkers ten opzichte van junior medewerkers?

Hoe zorgt u voor voldoende kwaliteit in de controleteams? Heeft u specialisten (bijvoorbeeld op gebied van IT, derivaten, compliance) ingeschakeld bij uw controle? Zo ja om welke specifieke redenen en op welke gebieden?

Ook kritische vragen aan Audit Committee
Naast de accountant vervult ook de Audit Committee een belangrijke rol binnen de onderneming. De Audit Committee dient als aanspreekpunt van de accountant.

Aandeelhouders zullen dit jaar gericht vragen stellen aan de leden van de Audit Committee over haar rol binnen de onderneming en haar functioneren jegens de accountant.

{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen