VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Nieuwe regelgeving en een reeks aan schandalen hebben de druk op commissarissen van beursgenoteerde bedrijven fors verhoogd. De VEB doet tien aanbevelingen die de kwaliteit en daadkracht van de raden van commissarissen, en de auditcommissie in het bijzonder, op het gewenste niveau brengt.

Het takenpakket van commissarissen bij beursgenoteerde bedrijven is veeleisender dan ooit. De toenemende complexiteit, nieuwe regelgeving en de globale activiteiten van veel bedrijven vragen veel.

De reeks van recente bedrijfsschandalen maakt duidelijk dat de raden van commissarissen de hun toevertrouwde toezichtstaken niet altijd naar behoren hebben uitgevoerd. Reden hiervoor is het gebrek aan een effectief instrumentarium en/of het gebrekkige gebruik van de instrumenten die de commissarissen tot hun beschikking hebben.

De VEB lanceert nu tien punten die de raden van commissarissen, en de auditcommissie in het bijzonder, moeten helpen om de taak te vervullen die hen is toevertrouwd: toezicht houden en fungeren als hefboom in de controletaken ten aanzien van een onderneming.

De vereniging is tot de aandachtspunten gekomen op basis van haar praktijkervaring en de input die zij heeft verkregen tijdens het symposium ‘Nut en noodzaak van de Audit Committee in de 21ste eeuw’  Bekijk hier de opnames van het symposium dat eerder dit jaar plaatsvond. 

Een verslag van het symposium vindt u hier

 

De aanbevelingen van de VEB hebben zowel betrekking op de kwalificaties van commissarissen als op hun rol en bevoegdheden. Het zijn drie factoren waaraan de VEB komende maanden veel aandacht zal besteden in de dialoog met bestuur en commissarissen, zowel in aandeelhoudersvergaderingen als daarbuiten.

Een drietal aanbevelingen verdient volgens de VEB speciale aandacht.

De drie hoofdaanbevelingen:

  1. De auditcommissie dient een leidende rol te spelen bij de voordracht en  de beoordeling van de externe accountant.
  2. De auditcommissie dient de mogelijkheid te hebben om bij onregelmatigheden (inclusief vermoedens van fraude) het voortouw te nemen en een eigen onderzoek te initiëren
  3. De auditcommissie dient inzage te krijgen in de materiële wijzigingen die – al dan niet op instigatie van het bestuur – zijn aangebracht  in de concept management letter.

De zeven nadere aanbevelingen van de VEB:

Rol

  1. De auditcommissie moet, via de eigen voorzitter, zelfstandig rapporteren aan de algemene vergadering van aandeelhouders.
  2. De auditcommissie dient, met medewerking van de interne auditdienst, de werking van de door het bestuur gebruikte risicobeheersingssystemen te observeren.
  3. De auditcommissie dient het werkprogramma van de interne auditor goed te keuren.


Bevoegdheid

  1. De auditcommissie dient invloed te kunnen hebben op de scope van de accountantscontrole.
  2. De auditcommissie dient in overnamesituaties een zwaarwegend advies te geven over de cultuur van de over te nemen onderneming (de ‘tone at the top’).
  3. Bij vermoedens van materiële fraude dient een accountant van een ander accountantskantoor dan het kantoor waar de huidige accountant werkzaam is te worden gekozen om het onderzoek te verrichten.

Kwalificatie

     10.  Minimaal één van de leden van de auditcommissie dient een achtergrond te hebben als CFO of controller bij een beursgenoteerde onderneming.