VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Deze zomer is een nieuwe Europese beleggersvereniging opgericht: de European Investors’ Association. European Investors strijdt voor de belangen van alle particuliere beleggers in Europa. De VEB is als een van de ‘founding fathers’ nauw betrokken bij deze nieuwe vereniging.

De Nederlandse belegger merkt in toenemende mate dat gebeurtenissen en ontwikkelingen die plaatsvinden buiten Nederland invloed hebben op zijn beleggingen en rechtsbescherming. De belangenbehartiging van Nederlandse beleggers kent dan ook een steeds grotere Europese dimensie. Zo mengt de VEB zich al jaren actief in discussies omtrent Europees beleid en toezicht, en procedeert de VEB namens particuliere beleggers tegen buitenlandse beursvennootschappen zoals BP en Fortis.         

Om haar Europese activiteiten optimaal te ontplooien, heeft de VEB samen met de European Financial Education Foundation (EFEF) een Europese beleggersvereniging opgericht, die voor iedere belegger in Europa opkomt. Beleggers uit heel Europa kunnen lid worden. De kernactiviteiten van European Investors zijn politieke belangenbehartiging en juridische acties.

Politieke belangenbehartiging

European Investors tracht beleid en toezicht dat direct van invloed is op de positie van de particuliere belegger en op diens beleggingen positief te beïnvloeden. Zo reageert European Investors op consultaties van bijvoorbeeld de Europese Commissie of de Europese toezichthouder ESMA, zal zij zitting nemen in verschillende werkgroepen en commissies en neemt zij deel aan relevante hoorzittingen en conferenties. Daarnaast treedt zij in overleg met beleidsmakers en toezichthouders, vaak ingegeven door eerder gepubliceerde position papers, brieven of consultatiereacties.

Dit is van groot belang, aangezien het gros van beleid en toezicht tegenwoordig Europees wordt bepaald. De in Nederland geldende zorgplicht van adviseurs en vermogensbeheerders jegens de particuliere belegger, de Nederlands regels omtrent het ontwikkelen en verkopen van beleggingsproducten, de transparantieverplichtingen voor Nederlandse beursvennootschappen, en de prospectusplicht aandelenemissies-  om maar enkele voorbeelden te noemen - vinden allen hun oorsprong in Brussel.

Om ervoor te zorgen dat ook in Brussel de belangen van particuliere beleggers voldoende worden meegewogen, is het noodzakelijk dat zij zich op Europese schaal verenigen en met één stem spreken. European Investors neemt deze taak op zich. Zij zal zich in de komende jaren met name richten op het Europese kapitaalmarktunie-actieplan ('Capital Markets Union') van de Europese Commissie en het Groenboek inzake financiële diensten en verzekeringen voor particulieren.

undefined
Actieplan voor een Europese kapitaalmarktunie

De Europese Commissie heeft recentelijk een actieplan opgesteld voor de verdere eenwording van kapitaalmarkten binnen de EU. Hierin staan maatregelen die de Europese Commissie wil nemen om een zogeheten kapitaalmarktunie te bewerkstelligen.  Een aantal van deze maatregelen richt zich specifiek op de particuliere belegger en is daarom voor European Investors van groot belang.  

Zo wil de Europese Commissie de informatievoorziening omtrent beleggingsproducten en –diensten verbeteren. De belegger dient op eenvoudige wijze producten en diensten te kunnen vergelijken. Daarnaast vindt de Europese Commissie dat de kwaliteit van beleggingsdienstverlening te wensen overlaat. Vaak zijn adviseurs niet onafhankelijk en brengen zij te hoge kosten in rekening. Tot slot wil de Europese Commissie concurrentie binnen de EU bevorderen, met als resultaat lagere kosten, betere kwaliteit en meer keuze voor de belegger. Beleggers ondervinden nu nog veel obstakels wanneer zij willen beleggen in producten in een andere lidstaat of daar beleggingsdiensten willen afnemen. Omtrent dit laatste wordt het een en ander uitgewerkt in het Groenboek inzake financiële diensten en verzekeringen voor particulieren  dat binnenkort wordt gepubliceerd.

Juridische acties

Naast de beïnvloeding van beleid en toezicht, vormen juridische acties namens beleggers een essentieel onderdeel van de belangenbehartiging van deze beleggers. De VEB komt in actie wanneer beleggers het slachtoffer zijn geworden van misleiding en andere misstanden. Hiermee heeft de VEB reeds 3,5 miljard aan compensatie voor beleggers behaald in de afgelopen 10 jaar.

De beleggers die gedupeerd zijn als gevolg van deze misstanden bevinden zich vaak ook buiten Nederland. Tevens beleggen Nederlandse beleggers in toenemende mate in buitenlandse beursgenoteerde ondernemingen en andere buitenlandse beleggingen. De VEB en EFEF beogen met de nieuwe Europese beleggersvereniging Europese beleggers te verenigen in hun strijd voor rechtvaardigheid en compensatie, en door ook in andere Europese landen juridische acties te  voeren zoveel mogelijk beleggers te helpen.

De eerste juridische actie van European Investors dient zich aan. European Investors is voornemens binnen afzienbare tijd een juridische actie te beginnen in Duitsland met betrekking tot het verlies dat beleggers hebben geleden op hun beleggingen in Volkswagen-aandelen als gevolg van de manipulatie van milieutesten. Met de actie die de VEB zelf tegen Volkswagen is begonnen in Nederland kan immers alleen compensatie worden verkregen voor beleggers die hun Volkswagen-aandelen hebben aangekocht via een Nederlandse effectenrekening. Het merendeel van de gedupeerde beleggers bevindt zich in Duitsland. Informatie over de acties van European Investors is te vinden op haar website.

Europa-brede schikkingen

De VEB maakt bij haar juridische acties ook gebruik van de zogeheten WCAM-procedure. WCAM staat voor Wet Collectieve Actie Massaschade (WCAM), een unieke regeling die andere Europese landen niet kennen. Door gebruik te maken van de WCAM, kan de VEB namens haar achterban collectieve schikkingen treffen met wederpartijen.

In de Converium-zaak heeft de Nederlandse rechter een historische uitspraak gedaan die de VEB de mogelijkheid biedt om via de WCAM ook voor niet in Nederland woonachtige beleggers resultaten te boeken. De rechter verklaarde een schikking waarbij de schadeveroorzakers geen Nederlandse partijen zijn (Converium is een Zwitsers bedrijf) en ook slechts een klein percentage van de gedupeerden in Nederland woont, bindend voor alle beleggers in Europa. De internationale vereniging zonder winstoogmerk European Investors biedt voortaan een platform om deze beleggers samen te brengen.


Gratis lidmaatschap

European Investors vormt een Europese aanvulling op alles wat de VEB voor of namens u doet. De VEB biedt al haar bestaande leden die niet woonachtig zijn in Nederland een gratis lidmaatschap aan. Deze aanbieding geldt tot 1 juni 2016. Indien u interesse heeft een kosteloos lidmaatschap, klik hier voor een lidmaatschap. Tevens nodigen wij u uit een bezoek te brengen aan de website van European Investors.  


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}

Gerelateerde artikelen