VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Niet alleen energiebedrijven en verzekeraars maar vrijwel alle bedrijven zullen de impact voelen van het Parijse klimaatakkoord. Voor beleggers is het essentieel dat ondernemingen zo duidelijk mogelijk maken hoe ze omgaan met de kansen en risico’s die de klimaatdoelstellingen met zich meebrengen. De VEB gaat hen hier in de komende jaarvergaderingen uitgebreid over bevragen.

Sinds vorige week is het vorig jaar in Parijs gesloten klimaatakkoord officieel van kracht. Om de geformuleerde doelstellingen op lange termijn te behalen zijn drastische maatregelen nodig en die zullen grote impact hebben op de strategie en het verdienmodel van vrijwel iedere onderneming. Ook indien de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump de steun van zijn land voor het klimaatakkoord zou intrekken, blijft het gewoon van kracht. 

Voor beleggers is het essentieel dat ondernemingen de transitie naar deze nieuwe werkelijkheid zo soepel mogen laten verlopen. Daarvoor is visie en duidelijkheid nodig. De VEB roept alle beursgenoteerde ondernemingen in Nederland daarom op om in hun jaarverslagen duidelijk te maken met welke kansen en risico’s zij geconfronteerd worden in relatie tot klimaatverandering en hoe de leiding deze meent te adresseren. De VEB vindt dat beide onderwerpen integraal onderdeel dienen te zijn van de financiële verslaglegging. Lees hier de gehele speerpuntenbrief

Dividendbeleid
Klimaat gerelateerde thema’s zijn slechts één van de aandachtspunten van de VEB komend jaar. Als vanouds blijft het voor beleggers van het grootste belang hoe ondernemingen het aan hen toevertrouwde kapitaal besteden. Dividend speelt daarin een centrale rol. Beursfondsen moeten beleggers meer inzicht geven in de afwegingen die zijn gemaakt tussen het uitkeren van dividend of herinvestering in de onderneming. De VEB roept bestuur en commissarissen op zowel in het jaarverslag als tijdens de AVA helder (en aan de hand van bedrijfsspecifieke factoren) toe te lichten waarom het gekozen dividendbeleid goed aansluit bij het beleggersdoel van lange termijn waardecreatie en waarom eventuele dividenduitkering de voorkeur geniet boven investeringen, aandeleninkoop, schuldaflossing of het plegen van een acquisitie. Tegelijkertijd dient comfort te worden geboden aan beleggers dat ingehouden winsten (die dus niet als dividend worden uitgekeerd) meer renderen dan de kapitaalkosten.

 

Cybersecurity
Steeds meer ondernemingen worden geconfronteerd met cybercriminaliteit en de ernst van deze incidenten neemt toe. Digitale veiligheid moet daarom een integraal onderdeel zijn van het risicomanagement van een onderneming op bestuursniveau. De VEB vindt dat beleggers van bestuur en commissarissen mogen verwachten dat zij een toegesneden cyberstrategie ontwikkelen en kunnen toelichten die de materiële gevolgen van digitale incidenten adresseert en minimaliseert.

De VEB acht het essentieel dat het bestuur zich regelmatig en zo volledig mogelijk laat informeren over incidenten en de (materiële) digitale risico’s van de onderneming, bij voorkeur ook door externe, onafhankelijke experts. Het bestuur moet bovendien transparant over deze digitale risico’s en incidenten rapporteren. Hiervoor kunnen prestatiecriteria worden gekwantificeerd ten aanzien van de hoeveelheid geconstateerde kwetsbaarheden en digitale incidenten, een cijfermatige onderbouwing van de gemaakte kosten om deze op te sporen (ook in relatie tot de schade die had kunnen ontstaan) en de benodigde hersteltijd van een onderneming na een mogelijke cyberaanval.

 

Haalplicht
Een moderne commissaris baseert zich niet alleen op informatie vanuit de onderneming, maar boort ook alternatieve informatiebronnen aan, analyseert omgevingsfactoren en daagt de ondernemingsleiding daarmee actief uit om een helder toekomstperspectief te bepalen. Deze haalplicht is voor commissarissen noodzakelijk om hun rol en functie optimaal te kunnen vervullen. De VEB vraagt raden van commissarissen derhalve duidelijk te maken hoe zij deze haalplicht invullen en beleggers daarover zorgvuldig te informeren.


{{scope.count}} Reacties

{{comment.userName}}

{{comment.createdOn | date:'dd-MM-yyyy'}}

{{comment.body}}