VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

In het afgelopen jaar heeft de VEB  schikkingen weten te bereiken voor gedupeerde beleggers Fortis en Landis. Deze schikkingen worden nu afgewikkeld. Een overzicht van de actuele stand van zaken in de grootste VEB-acties.


Fortis

Relevante periode
28 februari 2007 tot en met 14 oktober 2008

Meer informatie
klik hier 

Stand van zaken
Schikking getroffen en WCAM-verzoek ingediend

Beleggersvereniging VEB heeft op 14 maart 2016 een schikking bereikt met Ageas, de rechtsopvolger van Fortis, over compensatie van gedupeerde beleggers. In totaal is ruim 1,2 miljard euro beschikbaar als vergoeding voor de schade die Fortis-beleggers leden in 2007 en 2008.

Niet eerder werden gedupeerde beleggers in Europa voor een zo groot bedrag gecompenseerd. Naar schatting ontvangen de meeste particuliere beleggers die lid zijn van de VEB tien tot vijftien procent van de nominaal geleden schade in de periode september 2007 tot oktober 2008. Daarmee is compensatie hoger dan bij succesvolle Amerikaanse schikkingen. Ook gedupeerde beleggers die geen lid zijn van de VEB kunnen een redelijke compensatie tegemoet zien. Het exacte bedrag dat een belegger zal ontvangen is nu nog niet te berekenen.

De compensatie vindt zijn oorsprong in de misleidende communicatie en het door Fortis gevoerde wanbeleid in 2007 en 2008. In 2007 haalde Fortis kapitaal op bij aandeelhouders voor de aankoop van ABN Amro maar raakte in zware problemen door de grote hoeveelheid giftige kredieten op de balans die tijdens de toen oplaaiende kredietcrisis vrijwel waardeloos bleken. De onderneming had aandeelhouders nooit deugdelijk geïnformeerd over de blootstelling aan deze riskante producten. Ook werd nooit duidelijk hoe de solvabiliteit en liquiditeitspositie van Fortis was tijdens de integratie van ABN Amro in 2008. Uiteindelijk moest nationalisatie door de Nederlandse, Belgische en Luxemburgse overheid in oktober 2008 voorkomen dat Fortis geheel ten onder zou gaan.
De VEB heeft zich vanaf 2008 ingespannen om recht te halen voor gedupeerde Fortis-beleggers. Bij verbindendverklaring van de nu aangekondigde schikking zal een einde komen aan de juridische procedure die de VEB voerde tegen Ageas, haar voormalige bestuurders en banken. Tot dat moment worden de lopende procedures opgeschort.

De schikking is voorgelegd aan het Gerechtshof in Amsterdam onder de Wet Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM). Het Hof past een redelijkheidstoets toe op de schikking om te bezien of alle gedupeerde Fortis-beleggers in Europa door deze schikking gecompenseerd kunnen worden. Deze procedure wordt gezamenlijk door de VEB, andere organisaties die aandeelhouders vertegenwoordigen en Ageas gevoerd. Pas nadat het Hof de schikking algemeen verbindend heeft verklaard en de opt-out periode is verlopen kan de schikking definitief worden geëffectueerd.

Het Gerechtshof zal op 16 juni uitspraak doen.

Een positieve rechterlijke toets van de schikking zal compensatie voor gedupeerde Fortis-beleggers een stap dichterbij brengen. Een WCAM-procedure neemt normaliter 18-24 maanden in beslag voordat tot uitbetaling van de vastgestelde compensatie overgegaan kan worden. Een onafhankelijke claims administrator zal de afhandeling van alle claims verzorgen. Uitbetaling van compensatie volgt naar verwachting een jaar later, eind 2018. Voordien krijgen beleggers nog ruim de tijd om hun claim in te dienen. Op dit moment is dat nog niet mogelijk.

VEB leden kunnen hun registratie controleren
Gedupeerde Fortis-beleggers kunnen via een aparte module op de VEB-website nagaan of ze in aanmerking komen voor de (hogere) ledenschikking. Houd daarbij uw relatienummer gereed.

Compensatie
Er is een Algemene compensatie en een gunstigere Ledencompensatie.
De Ledencompensatie geldt voor Gedupeerde Beleggers die zich tijdig hebben aangemeld bij de VEB en aan hun lidmaatschapsverplichtingen hebben voldaan. Deze Ledencompensatie is naar verwachting minimaal 50 procent gunstiger dan de Algemene compensatie.

Met andere woorden, als een tijdig bij de VEB aangesloten, Gedupeerde Belegger bijvoorbeeld 4.500 euro compensatie ontvangt, dan ontvangt een Gedupeerde Belegger die niet is aangesloten bij de VEB met eenzelfde aandelenbezit Fortis in de Relevante periode circa 3.000 euro.
Inmiddels kunnen beleggers zelf berekenen hoeveel zij mogelijk aan schadevergoeding ontvangen. Ageas heeft daartoe een online rekenmodule ontwikkeld die te vinden is op de website van de Fortis-schikking: www.FORsettlement.com. Na invullen van enkele gegevens krijgen beleggers een indicatie van het mogelijk te ontvangen bedrag in 2018.


SNS

Mogelijk relevante periode
Houderschap tot datum onteigening, 1 februari 2013

Meer informatie en aanmelden
klik hier 

Stand van zaken
Na de nationalisatie van SNS op 1 februari 2013 volgde een reeks van juridische procedures. Inmiddels is de rook opgetrokken en is de VEB nog betrokken in twee procedures: de enquêteprocedure en schadeloosstellingsprocedure.

In de enquêteprocedure heeft de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam bepaald dat de VEB namens beleggers om een onderzoek mag vragen naar mogelijk wanbeleid bij de genationaliseerde bank-verzekeraar SNS. In de door SNS geïnitieerde cassatie heeft de Hoge Raad het oordeel van de Ondernemingskamer bevestigd. Op 8 juni 2017 zal de inhoudelijke mondelinge behandeling van het enquêteverzoek plaatsvinden. SNS en belanghebbenden kunnen voordien een verweerschrift indienen.

In de schadeloosstellingprocedure zijn deskundigen – nadat de Staat bij de Hoge Raad in cassatie ging tegen de eerdere beschikking van de Ondernemingskamer – eindelijk gestart met hun onderzoek. Naar verwachting zullen deze deskundigen de Ondernemingskamer eind 2017 adviseren over de waarde van de onteigende effecten. Het is uiteindelijk aan de Ondernemingskamer om de compensatie vast te stellen.
  


Imtech  (schikking)

Meer informatie (aanmelden mogelijk als u VEB-lid was voor 7 februari 2015 en tot het moment van uitbetaling lid blijft)
klik hier 

Stand van zaken
Hoe verloopt het proces tot compensatie van Imtech-beleggers?

De VEB heeft in 2014 een akkoord getroffen met Imtech en accountant KPMG over compensatie van gedupeerde particuliere aandeelhouders. Beleggers die voor 7 februari 2015 VEB-lid zijn geworden en op 1 februari 2013 nabeurs Imtech-aandelen in portefeuille hadden, komen in aanmerking voor compensatie.

Imtech  (onderzoek naar oorzaken faillissement in 2015)

In september 2015 stelde de VEB de bestuurders en commissarissen van Imtech aansprakelijk naar aanleiding van het faillissement. De VEB is eveneens zeer kritisch op de rol van de banken, in het bijzonder bij de twee claimemissies waarmee tot voor faillissement nog EUR 1,1 miljard werd opgehaald bij aandeelhouders.

De VEB en de Imtech curatoren hebben hun krachten gebundeld bij het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Imtech. Deze unieke samenwerking moet helpen snel duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden rond dit grootste naoorlogse faillissement van een beursgenoteerde onderneming in Nederland.

Ook zullen de VEB en curatoren samenwerken bij eventuele acties jegens de mogelijk aansprakelijke partijen in het faillissement. Daarbij valt te denken aan voormalige bestuurders, commissarissen, assisterende banken bij de beide emissies en de externe accountant KPMG.

De onderzoekers verwachten eind 2017 hun onderzoeksresultaten te publiceren.

Let op: was u voor 7 februari 2015 lid (en bent u dat nu nog), en staat u aangemeld voor de Imtech-schikking (oude actie)? Dan heeft de VEB u, bij wijze van service, automatisch voor deze nieuwe actie geregistreerd. U hoeft zich hier dan dus niet voor aan te melden.


Landis

Mogelijk relevante periode
9 maart 2000 tot en met 10 april 2002

Meer informatie (aanmelden mogelijk als u VEB-lid was op 1 januari 2013 en sindsdien lid bent gebleven)
Klik hier 

Landis schikking goedgekeurd
Op 22 december 2016 heeft de deelnemersvergadering van de Stichting VEB-Actie Landis haar goedkeuring verleend aan de schikkingen die zijn getroffen met de voormalige bestuurders, commissarissen en accountant van Landis Group N.V. 1164 personen stemden (veelal per volmacht) voor, slechts twee stemmen waren tegen.
Hiermee is voldaan aan alle opschortende voorwaarden en kan het gehele proces van afwikkeling in gang worden gezet. Het zal circa een jaar duren voordat de uitbetaling aan de gerechtigden daadwerkelijk plaatsvindt.

De schikkingen
De schikkingen zien op de schade die de VEB-leden hebben geleden als aandeelhouder van Landis over de periode van 9 maart 2000 (publicatie van de misleidende jaarrekening over 1999) tot en met 10 april 2002 (het defungeren van de betrokken bestuurders en commissarissen).

Voor wie?
De schikking geldt uitsluitend voor Landis-aandeelhouders die VEB-lid waren vóór 1 januari 2013 en dat blijven tot het moment van uitbetaling van de vergoeding.
Voorts dienen deze leden Landis-aandeelhouder te zijn geweest in de relevante periode, te weten: (een deel van) de periode van 9 maart 2000 tot en met 10 april 2002. Tot slot moeten de betreffende aandeelhouders in de Relevante Periode per saldo verlies te hebben geleden op hun belegging.

De VEB-leden die zich nog niet hebben aangesloten bij de Stichting VEB-Actie Landis, maar die wel op 1 januari 2013 lid waren van de VEB, kunnen zich alsnog aanmelden bij de VEB voor deelname aan de schikking. Na aanmelding via beleggersservice@veb.net en controle van de vereisten ontvangen de betreffende VEB-leden nader bericht.

Hoeveel?
Er is in totaal een bedrag van ruim 4,5 miljoen euro beschikbaar aan compensatie voor de deelnemers. Alle VEB-leden die kwalificeren voor deelname krijgen allereerst ongeveer de helft van de betaalde VEB contributie over de jaren vanaf het begin van de VEB-Actie Landis tot en met 2016 (voor zover ze over die jaren VEB-lid zijn geweest) terug. Voor een deelnemer van het eerste uur kan die restitutie oplopen tot 350 euro.
Het restantbedrag wordt verdeeld over de VEB-leden die kwalificeren voor deelname. Naar verwachting zullen de meeste kwalificerende beleggers 10 tot 20 procent van het koersverlies in de Relevante Periode gecompenseerd krijgen dankzij de schikkingen.
De uiteindelijke verdeling – conform de statuten van de Stichting VEB-Actie Landis – is voorbehouden aan het bestuur van de Stichting VEB-Actie Landis. Vanzelfsprekend zal worden gezocht naar een afgewogen verdeling van de voor compensatie beschikbare gelden, waarbij mogelijk een staffel zal worden toegepast.


LCI

Mogelijk relevante periode
1 januari 1993 tot en met 17 december 2001

Meer informatie (aanmelden mogelijk als u VEB-lid was voor 1 januari 2013 en sindsdien lid bent gebleven)
klik hier 

Een paar maanden voor de ondergang in 2001 spiegelde technologiebedrijf LCI zijn aandeelhouders nog forse winsten voor. Door fraude, misleiding en falend management hebben beleggers uiteindelijk 300 miljoen euro schade geleden. De VEB wenst de schade te verhalen en compensatie te verkrijgen voor gedupeerde beleggers. Na een lange enquêteprocedure daagde de VEB in 2011 de bestuurder, commissarissen en accountant PricewaterhouseCoopers (PWC) voor de rechter.

Bestuurders Asseer en de commissarissen menen dat de vorderingen zijn verjaard. De Rechtbank Amsterdam heeft begin 2014 geoordeeld dat de vorderingen zijn verjaard. In hoger beroep heeft het Hof evenwel geoordeeld dat de vorderingen niet zijn verjaard. Het Hof heeft de inhoudelijke behandeling van de procedure hervat. In de loop van 2018 zal naar verwachting pas een uitspraak komen.

De procedure tegen accountant PWC loopt nog bij de rechtbank. De VEB heeft de contrôledossiers opgevraagd. Deze inzage is geweigerd. De rechtbank moet nu oordelen op de inhoudelijke vraag of PWC ten onrechte een goedkeurende verklaring heeft gegeven bij de LCI jaarrekening 2000/2001.Van der Moolen

Relevante periode
1 januari 2005 tot en met 16 juli 2009

Meer informatie (aanmelden mogelijk als u VEB-lid was voor 12 december 2014 en tot het moment van uitbetaling lid blijft)
klik hier 

De VEB heeft met voormalige bestuurders en commissarissen van Van der Moolen (VDM) – uitsluitend zij die door de OK wegens wanbeleid aansprakelijk werden geacht - en met hun aansprakelijkheidsverzekeraar een minnelijke regeling getroffen. Erkenning van enige aansprakelijkheid heeft niet plaatsgehad. De regeling houdt onder meer in dat de VEB tegen finale kwijting een schikkingsbedrag zal ontvangen ter verdeling onder haar leden die tevens VDM aandeelhouders zijn of waren. VEB zal de desbetreffende leden hierover nader informeren.InnoConcepts

Relevante Periode
1998 tot en met 16 december 2010

Meer informatie en aanmelden
klik hier 

Grove malversaties van drie sleutelfiguren binnen InnoConcepts hebben geleid tot het faillissement van het beursfonds. Controlerend accountant Deloitte heeft deze praktijken niet kunnen voorkomen en zelfs jaren voorzien van een goedkeuring en de verklaring. Die harde conclusies zijn te trekken op basis van het onderzoek dat de curator van InnoConcepts in het voorjaar van 2015 naar buiten heeft gebracht.
De VEB heeft bestuurders, commissarissen, accountant Deloitte en huisbankier ING al in een eerder stadium aansprakelijk gesteld voor hun rol in dit beursschandaal. December vorig jaar heeft de VEB oud-bestuurders en oud-commissarissen gedagvaard. Over de voortgang in deze procedure is nu niet veel te melden, aangezien de VEB wacht op de eerste schriftelijke reactie van de gedaagde partijen.
De VEB is nog steeds in gesprek met Deloitte. Deloitte heeft laten weten kritisch naar haar eigen rol te kijken.
Ten aanzien van het in december 2009 door InnoConcepts uitgebrachte prospectus heeft de VEB nu ook haar pijlen gericht op ING. De VEB hoopt binnen afzienbare tijd in overleg met ING te kunnen treden om te bekijken of ING kan bijdragen aan een oplossing.
Deelname aan de actie is niet mogelijk voor nieuwe leden van de VEB.
Was u al vóór 8 september 2016 lid, dan kunt u zich nog registreren voor deelname aan de actie. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@veb.net. U moet wel aandeelhouder van InnoConcepts zijn geweest in de periode 1998 tot en met 16 december 2010. 


Ahold/Deloitte

Mogelijk relevante periode
30 juli 1999 t/m 23 februari 2003

Meer informatie en aanmelden
klik hier 

De rechtszaak van beleggers tegen voormalig Ahold-accountant Deloitte naar aanleiding van diens rol in de grote boekhoudfraude bij Ahold uit begin deze eeuw gaat dit jaar verder. Dan zal de VEB namens beleggers reageren op het verweer dat Deloitte in deze zaak voert.BP

Mogelijk relevante periode

16 januari 2007 tot en met 25 juni 2010

Meer informatie en aanmelden
klik hier 

De VEB heeft oliemaatschappij BP voor de Nederlandse rechter gedaagd vanwege misleidende uitlatingen voor, tijdens en na de olieramp in de Golf van Mexico in april 2010. In deze rechtszaak treedt de VEB op voor BP-beleggers die hun aandelen hebben gekocht via een Nederlandse effectenrekening. BP betwist de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Het pleidooi was op 30 juni 2016. De rechtbank heeft op 28 september 2016 geoordeeld dat zij niet bevoegd was om kennis te nemen van de vorderingen van de VEB. De VEB is tijdig in beroep gegaan. Een uitspraak in hoger beroep wordt eind 2017 verwacht.


Volkswagen

Mogelijk relevante periode
1 januari 2008 tot en met 22 september 2015

Meer informatie en aanmelden
klik hier 

De VEB heeft autoconcern Volkswagen voor de Nederlandse rechter gedaagd vanwege misleidende uitlatingen over sjoemelsoftware die zij heeft geïnstalleerd in dieselauto’s. De dagvaarding is begin februari 2016 uitgebracht.

In deze rechtszaak treedt de VEB op voor VW-beleggers die hun aandelen hebben gekocht via een Nederlandse effectenrekening. Volkswagen stelt zich net als BP op het standpunt dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is. De rechtbank zal eerst op dit punt moeten oordelen voordat de inhoudelijke behandeling plaats zal vinden. Een uitspraak wordt verwacht eind 2017.