VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Stamcelbank en diagnostiekaanbieder Esperite hield haar tweede aandeelhoudersvergadering van dit jaar. Deze werd goed bezocht. Zeker voor een bedrijf met zo geringe beurswaarde. Het blijft de vraag of Esperite ooit geld gaat verdienen.

Tot die tijd is het nog even watertrappelen geblazen. Ondertussen sorteert het bedrijf voor op een nieuwe aandelenemissie. De huidige aandeelhouders krijgen dan een verdere verwatering van hun belang voor de kiezen.

Esperite heeft de afgelopen jaren steeds meer de bakens verzet. Waar zij aanvankelijk alleen stamcellen opsloeg onder de naam Cryo Save, biedt zij nu via haar onderdelen Genoma en InKaryo verschillende diagnostische producten aan. Dit gepaard met de wervende slogan "Swiss biotechnology". De daarmee opgeroepen associatie met Zwitserse degelijkheid, is nog niet in alle aspecten van Esperite terug te zien. Terecht werd in de aandeelhoudersvergadering uitgebreid stilgestaan bij de soms moeizame communicatie van het bedrijf richting de markt, het binnenhalen van cash, het faillissement van haar Zwitserse dochter Genoma en de oordeelsonthouding van controlerend accountant EY bij het jaarverslag over 2016.

Moeizame communicatie

Het afgelopen jaar heeft de VEB Esperite meermaals gewezen op het belang van snelle, volledige en begrijpelijke communicatie. Bijvoorbeeld Esperite's belofte in december 2016 om eind januari 2017 met een update van de gesprekken met een nieuwe financier te komen. De beloofde update kwam pas in maart 2017. Een ander voorval betrof het faillissement van dochter Genoma. Dit werd uitgesproken op 4 mei 2017. Esperite stelde de markt op de hoogte op 16 mei 2017. Esperite antwoordde desgevraagd niet te hebben geweten van de door Premaitha tegen Genoma gerichte faillissementsaanvraag. Een merkwaardigheid van het Zwitserse rechtssysteem, gecombineerd met gebrekkige berichtgeving van de Zwitserse rechtbank zou de oorzaak vormen van de onduidelijkheid. Maar wel een waarvan zonder toelichting de indruk kan uitgaan dat Esperite veel te lang wachtte met het naar buiten brengen van belangrijke informatie.

Esperite is in hoger beroep gegaan tegen de faillietverklaring van Genoma. Slaagt dit niet, dan leidt dit volgens de CEO en RvC ‘alleen’ tot een forse afwaardering. Esperite waardeert de activa van Genoma per jaareinde 2016 op 5,2 miljoen euro. De intellectuele eigendomsrechten en andere vitale zaken zijn namelijk elders in de Esperite-groep ondergebracht. Ze zou dus gewoon moeten kunnen doorgaan met het verkopen van de diagnostische producten waarvan zij zoveel verwacht.

Ook het herhaaldelijke uitstel van het uitbrengen van de jaarcijfers werd toegelicht: eerst was er de afronding van de nieuwe financiering door L1 Capital. Vervolgens het faillissement van Genoma dat ook voor de vennootschap als een verrassing kwam.

Nieuws uit de aandeelhoudersvergadering

  • Tijdens de aandeelhoudersvergadering leggen bestuur en commissarissen verantwoording af voor het gevoerde beleid en gehouden toezichtDaarnaast gaat het bestuur het gesprek met aandeelhouders aan over kansen en risico’s voor de onderneming
  • De VEB bezoekt vrijwel alle aandeelhoudersvergaderingen van Nederlandse beursfondsen (en van een aantal grote Europese en Amerikaanse bedrijven)
  • Dit artikel geeft een overzicht van de belangrijkste gespreksonderwerpen in de aandeelhoudersvergadering van: Esperite
  • Datum vergadering: 4 juli 2017
  • De VEB stemde voor alle agendapunten, maar onthield zich van stemming bij de goedkeuring van het jaarverslag.

 

Oordeelsonthouding accountant

Controlerend accountant EY geeft géén goedkeurende verklaring over het jaarverslag over 2016. Reden daarvoor vormt de optelsom van vier belangrijke onzekerheden.

Allereerst, moet het bedrijf de geschetste begroting en kasstromen maar zien te realiseren. Esperite heeft haar trackrecord in ieder geval tegen zich. Gert-Jan van der Marel, voorzitter van de RvC gaf in de vergadering overigens ook te kennen dat de onderneming soms iets té positief was geweest over haar toekomst. Verwezenlijkt Esperite haar plannen niet, dan wordt dat op tal van manieren (pijnlijk) zichtbaar. Zonder winst kan zij de compensabele verliezen uit het verleden niet verzilveren. Aangezien 1,4 miljoen euro van een totaal compensabel verlies van 12,9 miljoen euro op de balans staat, is dit actief afhankelijk van die als onzeker omschreven budgetten.

Verder moet zij de toegezegde financiering maar zien te ontvangen. Geen sine cure, want met een koers onder de 70 eurocent voldoet Esperite niet meer aan een belangrijke voorwaarde om te kunnen 'trekken' onder de financiering van L1 Capital. De geldverstrekker heeft nu al een waiver verstrekt. Dat betekent dat het bedrijf nu toegang heeft tot een eerste bedrag van 1,1 miljoen euro. Dat is voor Esperite niet genoeg om te overleven. Dat betekent: nieuwe waivers uitonderhandelen of toegang vinden tot ander geld. In de vergadering herhaalden de CEO en de RvC dat zij ook in de toekomst gelden van L1 Capital verwachten te ontvangen bovenop de nu zeker gestelde 1,1 miljoen euro. Toch stond ook het verzoek aan de aandeelhouders op de agenda om toestemming te geven voor de uitgifte van vijf miljoen euro aan nieuwe aandelen. Is het niet om het onverhoopte wegvallen van L1 Capital te compenseren, dan is het wel om snellere verwezenlijking van de groeiplannen van Esperite mogelijk te maken. Dat gaat niet zonder een aanmerkelijke verwatering.

Een derde onzekerheid betreft het terugdraaien van het faillissement van Genoma. De vierde door de accountant geïdentificeerde onzekerheid over hoe de octrooiclaim van Illumina tegen Genoma uitpakt, hangt daarmee eigenlijk samen. Beide vormen een groot vraagteken. Het bedrijf wil er niet al te veel over kwijt. Veel verder dan dat er te zijner tijd over gecommuniceerd wordt, kwam Esperite niet.

Of EY ook volgend jaar de controle van de jaarrekening op zich neemt, is nog onzeker. De oorzaak ligt niet in de oordeelsonthouding, zo bezwoer de RvC, maar in het kostenplaatje. De kosten om EY ieder jaar in te schakelen gaan de draagkracht van een kleinere onderneming als Esperite gewoonweg te boven. De aandeelhouders mogen dit jaar dus nog een bijzondere aandeelhoudersvergadering verwachten. Deze zal dan over de accountantsbenoeming gaan.