VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beursgenoteerde ondernemingen moeten meer informatie geven over welk rendement het management op de geïnvesteerde middelen (return on invested capital) denkt te kunnen behalen. Dat stelt de VEB in haar jaarlijkse speerpuntenbrief aan in Nederland genoteerde ondernemingen.

In de verslaglegging wordt momenteel vaak onvoldoende toelichting gegeven op het (financieel-economische) waarde-creërend vermogen van de onderneming, stelt de VEB in haar brief. Ook over de bedrijfsspecifieke afwegingen die zijn gemaakt bij de kapitaalallocatie – zoals investeringen, onderzoek & ontwikkeling, werkkapitaal, fusies en/of overnames, dividendbeleid en aandeleninkoop - is een betekenisvollere uiteenzetting noodzakelijk.
Lees hier de brief
Het gaat de VEB daarbij bijvoorbeeld om informatie over de concurrentiepositie, de overnames en de beloningen. Het beloningsbeleid moet in lijn zijn met de doelen voor waardecreatie op de lange termijn.

Uit een analyse door de VEB van de jaarverslagen van beursgenoteerde bedrijven over 2015 en 2016 blijkt dat slechts marginaal inzicht wordt gegeven in de concurrentiepositie van de bedrijfssegmenten. Derhalve blijft.
onderbelicht om welke redenen een onderneming een duurzaam concurrentievoordeel meent te hebben of op welke wijze zij van oordeel is dat aantrekkelijke rendementen in een concurrerende omgeving kunnen worden gerealiseerd.

Behalve een betere kwalitatieve onderbouwing van mogelijke duurzame concurrentievoordelen als immateriële activa, schaalgrootte of overstapdrempels bij klanten zou de VEB graag zien op welke wijze dit voordeel tot uiting komt in de cijfers. Daarbij kan worden gedacht aan prijszettingsmacht, marktaandelen en "terugkerende" omzet.

Ook ontbreken vaak eventuele verschuivingen van de concurrentiepositie van de vennootschap binnen het krachtenveld en de wijze waarop geanticipeerd of ingespeeld wordt op die veranderingen.

Bij een bedrijfsstrategie gericht op lange termijn waardecreatie hoort ook een bedrijfsspecifiek, goed onderbouwd dividendbeleid. De afweging tussen het uitkeren (als dividend of via aandeleninkoop) en het inhouden van winsten ten behoeve van investeringen of om schulden af te lossen is cruciaal voor een bedrijf en dus voor de aandeelhouders. Toch geven bedrijven te vaak geen bevredigend antwoord op de vraag waarom een - doorgaans oppervlakkig geformuleerd - dividendbeleid bijdraagt aan de doelstelling om lange termijn waarde te creëren.

 

Over de VEB Speerpuntenbrief

Jaarlijks bezoekt de VEB vrijwel alle aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland.

De VEB streeft naar een heldere en inhoudelijke dialoog tussen raad van bestuur, raad van commissarissen en aandeelhouders.

De jaarlijkse speerpuntenbrief is daarbij een belangrijk startpunt van gesprek.