VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Een aantal beleggingsproducten, waaronder tal van beleggingsfondsen, etf’s, en derivaten, is bij verschillende banken en brokers nu niet te koop. Wat is er aan de hand?

Per 1 januari 2018 is de nieuwe Europese Packaged Retail and Insurance-based Investment Products verordening, afgekort “PRIIPs”, in werking getreden. Deze verordening heeft betrekking op verschillende beleggingsproducten, waaronder bepaalde derivaten en een groot aantal (buitenlandse) beleggingsfondsen en etf’s.

Indien de betreffende beleggingsproducten niet aan de gestelde eisen voldoen, mogen Nederlandse banken en brokers deze niet langer aanbieden aan hun klanten. Een belangrijke eis en dé reden dat bepaalde beleggingsproducten nu niet kunnen worden aangekocht door particuliere beleggers is de verplichting om Nederlandstalige informatie over het beleggingsproduct beschikbaar te stellen voorafgaand aan de aankoop. 

Beleggers die dergelijke producten al in de portefeuille hebben, mogen deze op dit moment nog wel aanhouden. Ook verkopen is mogelijk. Wel is het dan goed om te letten op de verhandelbaarheid, deze kan zijn afgenomen.

Voor directe beleggingen in aandelen en obligaties geldt deze beperking niet, deze vallen niet onder de reikwijdte van de Europese verordening.

Transparantie
Doel van de Europese verordening is transparantie van beleggingsproducten te vergroten. Dat moet gebeuren via het Essentiële informatiedocument, een uniform document binnen de Europese Unie.
In het document staat onder meer informatie over het beleggingsproduct, een beschrijving van de doelgroep en informatie over de risico’s, kosten en het rendement.

Nederlandstalig
Voor beleggingsproducten die onder de reikwijdte van de nieuwe Europese verordening vallen en in Nederland voor de particuliere belegger te koop zijn, moet het Essentiële informatiedocument in het Nederlands ter beschikking worden gesteld.

Het is aan de aanbieder om te besluiten de documenten in het Nederlands te laten vertalen. Pas dan mag de bank of broker aankopen weer faciliteren. Het informatiedocument moet volgens de Autoriteit Financiële Markten (AFM) namelijk worden verstrekt door degene die een product dat onder de Europese Verordening valt verkoopt of erover adviseert, voordat een eventuele aankoop tot stand komt. Dit om de particuliere belegger voldoende tijd te geven om de informatie te bestuderen.

Er zijn partijen die het Essentiele informatiedocument inmiddels naar het Nederlands hebben vertaald. Die beleggingsproducten zijn weer beschikbaar. De VEB heeft uit de markt vernomen dat andere buitenlandse partijen op dit moment werken aan de vertalingen. Dat is best een behoorlijke klus omdat ze voor iedere Europese lidstaat het informatiedocument in de nationale taal moeten omzetten.

Tijdelijke vrijstelling
Voor bepaalde producten die onder de PRIIPS-verordening vallen geldt tot 31 december 2019 vrijstelling voor het ter beschikking stellen van het (Nederlandstalige) Essentiele informatiedocument omdat deze producten al een Nederlandstalig “Key Investor Information Document” hebben gepubliceerd. Het gaat onder meer om UCITS-producten, dat kunnen bijvoorbeeld index-volgende producten zijn die te herkennen zijn doordat “UCITS” in de productbeschrijving vermeld staat.

Verschillende interpretatie
De VEB heeft geconstateerd dat sommige brokers een strakke en andere een losse interpretatie hanteren. Hierdoor kan het gebeuren dat een bepaald beleggingsproduct waarvoor geen Nederlandstalige versie van het Essentiële informatiedocument beschikbaar is, bij de ene broker niet te koop is, maar bij een andere (vooralsnog) wel. Het is aan de toezichthouder, de AFM, om erop toe te zien welke interpretatie correct is.