VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Beursgenoteerde ondernemingen moeten meer informatie geven over welk rendement het management op de geïnvesteerde middelen (return on invested capital) denkt te kunnen behalen, en over wat daarbij de waardedrijvende factoren zijn.

Dat stelt de VEB in haar jaarlijkse speerpuntenbrief Direct naar Speerpuntenbrief
 aan in Nederland beursgenoteerde ondernemingen.

In de verslaglegging wordt in de ogen van de VEB vaak onvoldoende toelichting gegeven op het (financieel-economische) waarde-creërend vermogen van de onderneming. Ook over de bedrijfsspecifieke afwegingen die zijn gemaakt bij de bestemmingen van het kapitaal – zoals investeringen, onderzoek & ontwikkeling, werkkapitaal, fusies en/of overnames, dividend en aandeleninkoop - is een betekenisvollere uiteenzetting noodzakelijk.

Het blijft te vaak onderbelicht om welke redenen een onderneming een duurzaam concurrentievoordeel meent te hebben of op welke wijze zij van oordeel is dat aantrekkelijke rendementen in een concurrerende omgeving kunnen worden gerealiseerd.

Twee andere speerpunten voor de VEB zijn segmentrapportages en disruptieve ontwikkelingen.

Om de prestaties van een onderneming op waarde te schatten, is generieke informatie niet afdoende. Om aandeelhouders beter in staat te stellen om de kansen en risico’s van een onderneming te bepalen, dient de informatieverschaffing op divisieniveau bij veel ondernemingen aanzienlijk te verbeteren, stelt de belangenvereniging voor beleggers.

Disruptieve ontwikkelingen op technologisch, economisch en maatschappelijk gebied hebben grote invloed op bestaande bedrijfs- en verdienmodellen en hebben nieuwe modellen tot gevolg. Het is voor aandeelhouders van eminent belang om kennis te kunnen nemen van de manier waarop bestuurders en commissarissen anticiperen op de nieuwe werkelijkheid.

Daarbij gaat het voor de VEB om zaken als de waarschijnlijkheid en potentiële impact van disruptieve ontwikkelingen op de strategie, het verdienmodel en de financiële positie van de onderneming. Ook een duidelijke toelichting op de wijze waarop de risico's worden gemitigeerd is van belang.


 Over de VEB Speerpuntenbrief


Jaarlijks bezoekt de VEB vrijwel alle aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. De VEB geeft deze speerpunten extra aandacht in de dialoog met de ondernemingen, onder meer op de aandeelhoudersvergadering.

De VEB streeft naar een heldere en inhoudelijke dialoog tussen raad van bestuur, raad van commissarissen en aandeelhouders. De jaarlijkse speerpuntenbrief is daarbij een belangrijk startpunt van gesprek en wordt gestuurd naar alle beursgenoteerde bedrijven.

Speerpuntenbrief Engels  Direct naar Speerpuntenbrief