VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Veel cijfers in de jaarrekening zijn kneedbaar, maar echt arbitrair wordt het bij posten waarbij het management zaken moet inschatten omdat er geen harde cijfers beschikbaar zijn. De VEB roept accountants op om beleggers op dit gebied meer comfort te verschaffen.

Dat valt te lezen in de VEB accountantsbrief, een lijst met aandachts- en verbeterpunten die de VEB jaarlijks naar accountants stuurt in aanloop naar de jaarvergaderingen van beursgenoteerde ondernemingen.

De rol van de accountant in de controle van schattingen van het management is een van de punten waarvoor beleggers dit jaar extra aandacht vragen. Die schattingen zijn bijvoorbeeld aan de orde van de dag bij eerdere overnames waarbij ondernemingen jaarlijks de boekwaarde rechtvaardigen op basis van de inschatting van verwachte winsten. Ook bij bepaling van kosten uit schikkingen en rechtszaken, resultaten van langetermijncontracten of incourante voorraden spelen subjectieve waardebepalingen van het management een rol.

Vanaf eind dit jaar zullen de regels voor accountants hoe om te gaan met de schattingen van het management veranderen. In aanloop naar dat moment roept de VEB accountants op om duidelijk te maken hoe zij schattingen in de jaarrekening heeft gecontroleerd.

Fraude-alert
Een ander element waarvoor de VEB aandacht vraagt is fraudebestrijding. Fraude, corruptie, belastingontduiking en (faciliteren van) witwassen inbegrepen, zorgen voor grote financiële- en reputatieschade bij ondernemingen. Voorkomen en bestrijden van fraude begint bij het signaleren van frauderisico’s en in dat proces moet de accountant een voorname rol spelen.

Veel controlerende accountants vinden zichzelf niet altijd voldoende in staat om frauderisico’s in een vroegtijdig stadium te signaleren. Daarom is gespecialiseerde hulp van forensische accountants noodzakelijk bij de controle van de jaarrekening. Deze forensische accountants zijn gespecialiseerd in het signaleren van frauderisico’s.

Dat het inschakelen van forensische accountants de kosten van controle zou verhogen is geen steekhoudend argument voor beleggers. De gevolgen van het niet signaleren van fraude, een mogelijke uitkomst van een minder intensieve controleaanpak en uitvoering, blijken vele malen kostbaarder.

Lees de gehele accountantsbrief NL/EN.

Meer aandachtspunten voor accountants


- Accountants moeten informatie van externe deskundigen zeer kritisch wegen

- ‘Fraude’ moet een standaardonderdeel worden van het bestuursverslag. Accountants moeten de mededelingen van het management en de raad van commissarissen beoordelen.

- De accountant moet duidelijk rapporteren hoe hij kennis heeft vergaard over de markt waarin een onderneming functioneert en de wijze waarop sectorspecifieke risico’s zijn verwerkt in zijn controle.

 

 Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen