VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De VEB sluit geregeld schikkingen alleen voor haar leden. Mag dat wel? Een niet-lid besloot recent te gaan procederen. Zonder succes. Een waarschuwing voor beleggers: het VEB-lidmaatschap loont echt. Een verslag van een kleine procedure met mogelijk grote precedentwerking.

Een VEB-lid dat tijdig lid is geworden en gebleven kan onder de Imtech-schikking in aanmerking komen voor compensatie. Eén belegger was het met die specifieke voorwaarde van het VEB-lidmaatschap niet eens. Uiteindelijk viste hij achter het net: hij kreeg in het geheel géén compensatie.

Belangenbehartiging VEB
Op 4 februari 2013 duikelde het aandeel Imtech met maar liefst 48 procent naar beneden. De VEB ging al snel over tot de aansprakelijkstelling van Imtech, bestuurders en commissarissen en accountant KPMG voor de schade die werd veroorzaakt door dit koersverlies. Na enige schermutselingen traden partijen in onderhandeling. Met succes, want op 7 oktober 2014 werd een schikking wereldkundig gemaakt.

De VEB heeft een ruime statutaire doelstelling zij voor alle beleggers kan optreden, maar dat hoeft niet. Het zijn de VEB-leden die het werk van de beleggersvereniging mogelijk maken door het betalen van contributie. De door de VEB gesloten Imtech-schikking kent dan ook een hogere compensatie toe aan de trouwe VEB-leden.

Afwikkeling Imtech-claim
De onafhankelijke Stichting Schikkingsfonds Imtech werd opgericht voor de afwikkeling van de schikking. Daarbij verricht de Stichting tevens de uitbetaling van compensatie en functioneert zij als toezichthouder. Voor de administratieve afwikkeling van de schikking is door de Stichting een externe claimsadministrator aangesteld. Het uitkeren van compensatie is alleen mogelijk als voldaan is aan de schikkingsvoorwaarden. Over die voorwaarden hebben partijen duidelijk gecommuniceerd op onder andere de website van de VEB. Gedupeerde Imtech-beleggers konden een claim indienen op het moment dat zij meenden aan deze schikkingsvoorwaarden te voldoen. Een onderdeel van die voorwaarden was dus het VEB-lidmaatschap.

Juridische procedure
Eén belegger meende, zonder te voldoen aan het VEB-lidmaatschapsvereiste, toch in aanmerking te komen voor dezelfde compensatie als waar een VEB-lid recht op heeft. Hij beriep zich onder andere op de gelijkheid van aandeelhouders. Deze belegger besloot daarom niet alleen de Stichting te dagvaarden, maar ook de curatoren van het failliete Imtech.

Standpunt belegger
De belegger meende dat de gelijkheid van aandeelhouders met zich meebrengt dat hij gelijk behandeld diende te worden als de VEB-leden. Volgens de belegger handelde Imtech in strijd met de wet door in de met de VEB getroffen regeling een onderscheid te maken tussen aandeelhouders die wel VEB-lid zijn en aandeelhouders die dat niet zijn. Alle aandeelhouders hebben namelijk schade geleden als gevolg van het (onrechtmatig) handelen van Imtech.

Standpunt curatoren en Stichting
De curatoren stelden dat de belegger door het faillissement van Imtech de vordering ter verificatie bij de curator moest indienen. De curatoren zagen geen wettelijke manier om de belegger voorrang te geven boven andere crediteuren. De Stichting liet weten enkel uitvoering te geven aan de schikkingsovereenkomst. De belegger voldoet niet aan de schikkingsvoorwaarde van het VEB-lidmaatschap. Daarom kan de Stichting niet zomaar gelden gaan uitkeren aan deze belegger. Het gelijkheidsbeginsel van aandeelhouders is hier niet van toepassing omdat een aandeelhouder met het VEB-lidmaatschap niet gelijk te stellen is aan een aandeelhouder zonder het VEB-lidmaatschap.

De uitspraak
De rechter oordeelde dat de belegger geen recht heeft op compensatie. Dat komt niet alleen doordat Imtech failliet is en hij zijn vordering bij de curator had moeten indienen, maar ook doordat de Stichting niet zomaar kan overgaan tot het uitkeren van gelden als niet voldaan is aan de schikkingsvoorwaarden. Deze belegger kreeg wel een veroordeling in een deel van de proceskosten. Bovendien moet hij de kosten van zijn advocaat dragen.

Gevolgen voor toekomstige schikkingen
Voor de toekomstige schikkingen blijft het mogelijk om met een deelschikking slechts te schikken voor VEB-leden. Het lidmaatschap van de VEB loont dus.

Tot slot
Het staat iedereen vrij om voor een beperkte vordering de gang naar de rechter te maken. Juridische procedures zijn voor alle partijen desalniettemin een kostbare aangelegenheid. De kosten van een jaarlijks lidmaatschap van de VEB zijn voor veel beleggers dan ook snel terugverdiend.


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap