VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

In 2020 zullen diverse schikkingen worden afgewikkeld. Hieronder volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle VEB-acties.

Actie Ahold/Deloitte
Relevante periode: 30 juli 1999 t/m 23 februari 2003

Veb bereikt schikking met Deloitte voor veb-leden en -partners in zaak ahold; afwikkeling is van start gegaan
De VEB heeft op 4 juni 2018 een overeenkomst bereikt met Deloitte over een compensatieregeling aangaande (kort gezegd) de boekhoudfraude bij Ahold die in 2003 in de openbaarheid kwam, toen Deloitte de controlerend accountant was. Na 15 jaar heeft het stoppen van de rechtszaak de voorkeur boven het voeren van een verdere jarenlange juridische procedure.

Het bereiken van een regeling betekent niet dat Deloitte erkent aansprakelijk te zijn voor of schuldig te zijn aan de als gevolg van de boekhoudfraude bij Ahold geleden schade. Deloitte stelt dat diverse gerechtelijke instanties in de loop der jaren hebben bevestigd dat de fraude juist mede bedoeld was om Deloitte als accountant te misleiden. Deloitte heeft de fraude destijds juist zelf ontdekt en aan de kaak gesteld.

De compensatieregeling is beschikbaar voor daarvoor kwalificerende VEB-leden en VEB-partners. De door de VEB tegen Deloitte bij de rechtbank Amsterdam aanhangig gemaakte procedure is als onderdeel van de overeenkomst op 6 juni 2018 beëindigd.

Alleen beleggers die uiterlijk op 3 juni 2018 VEB-lid of VEB-partner zijn geworden (en lid of partner blijven tot minimaal de datum van uitkering van de compensatie) kwalificeren voor compensatie. De betreffende VEB-leden en VEB-partners dienen Ahold-aandelen gekocht te hebben in de periode 30 juli 1999 tot en met 23 februari 2003 en deze aandelen ofwel op 24 februari 2003 nog steeds in hun bezit te hebben gehad, ofwel voor 23 februari 2003 met verlies te hebben verkocht. VEB-leden en VEB-partners die aan deze eisen voldoen, konden zich tot en met uiterlijk 6 december 2018 aanmelden bij de VEB voor deelname aan de regeling. Aanmelding is niet meer mogelijk.

Indienen claim
Het indienen van uw claim is niet meer mogelijk.

De Ahold/Deloitte claims administrator heeft de ingediende claims beoordeeld op geldigheid en volledigheid. In het geval van claims die nog niet geldig of volledig waren, heeft de Ahold/Deloitte claims administrator contact opgenomen met de claimant. Deze heeft vervolgens de gelegenheid gekregen om een toelichting en/of aanvullende documentatie te verstrekken.

Op dit moment beoordeelt de Ahold/Deloitte claims administrator de aangevulde claims opnieuw. Hierna ontvangen claimanten een bericht over de geldigheid van de ingediende claim(s) en maakt de Ahold/Deloitte claims administrator de compensatieberekeningen. Naar verwachting vindt de uitbetaling in de eerste helft van 2020 plaats.

Vragen?
Voor vragen over uw ingediende claims gaat u naar www.aholddeloitteschikking.nl (in het claimpakket vindt u de inlogcodes). Wordt uw vraag hier niet beantwoord? Dan kunt u ook e-mailen naar info@aholddeloitteschikking.nl, of telefonisch contact opnemen, op basis van een terugbelafspraak, via 0800-022-0954 (zonder meerkosten bereikbaar vanuit Nederland).

Meer informatie en aanmelden www.veb.net/deloitte


Actie BP
Mogelijk relevante periode: 16 januari 2007 tot en met 25 juni 2010

Stand van zaken: naar het Europees Hof van Justitie
De VEB heeft in 2015 oliemaatschappij BP voor de Nederlandse rechter gedaagd vanwege misleidende uitlatingen voor, tijdens en na de olieramp in de Golf van Mexico in april 2010. In deze rechtszaak treedt de VEB op voor BP-beleggers die hun aandelen hebben gekocht via een Nederlandse beleggingsrekening. Inmiddels hebben zowel rechtbank als het hof zich uitgesproken over deze zaak en ligt de behandeling bij de Hoge Raad.

De Hoge Raad heeft in het arrest van 20 september 2019 prejudiciële vragen gesteld aan het Europees Hof van Justitie over de bevoegdheid van de Nederlandse rechter. Gedupeerde BP-beleggers moeten nog even geduld hebben voordat duidelijk is of de Nederlandse rechter kan oordelen over hun schade.

De procedure bij het Europees Hof van Justitie zal ongeveer anderhalf jaar duren. Daarna zal het definitieve oordeel van de Hoge Raad volgen.

Meer informatie en aanmelden www.veb.net/bp


Actie Fortis
Relevante periode: Verschillende peildatums in 2007/2008

Stand van zaken: merendeel claimanten heeft bericht of betaling ontvangen
Alle beleggers die hun claim in 2018 indienden, hebben inmiddels een betaling of een tekortkomingsbrief ontvangen.

In geval van een incomplete claim is men in de gelegenheid gesteld aanvullende informatie te verschaffen. Bij een volledig afgewezen claim bestaat de mogelijkheid om beroep aan te tekenen bij de Dispute Committee. Dit dient wel binnen de in de brief gestelde termijn te gebeuren.

Beleggers die hun claim in 2019 hebben ingediend, kunnen op z’n vroegst een betaling verwachten aan het einde van de eerste helft van 2020. Hetzelfde geldt voor claimanten die hun claim in 2018 indienden en in aanmerking komen voor een slotbetaling.

Vragen?
Voor alle vragen omtrent de Fortis-schikking en de afhandeling van claims kan men terecht bij de claims administrator. Deze is te bereiken via +31 30 252 53 59. Ook is het mogelijk om een bericht te versturen via het contactformulier op de website.

Meer informatie www.forsettlement.com


Actie Imtech I, schikking
Stand van zaken: Slotbetaling over enkele jaren

De VEB heeft in 2014 een schikking gesloten met Imtech en accountant KPMG over compensatie van gedupeerde particuliere aandeelhouders.

Beleggers die voor 7 februari 2015 VEB-lid zijn geworden en op 1 februari 2013 nabeurs Imtech-aandelen in portefeuille hadden, konden in aanmerking komen voor compensatie. De aanmeldingstermijn is inmiddels gesloten. Beleggers die een geldige claim hebben ingediend, hebben al een eerste en een tweede uitkering ontvangen.

Slotbetaling
Beleggers die een geldige claim hebben ingediend, ontvangen nog een slotbetaling (verhoging van de compensatie per aandeel) uit het Imtech-schikkingsfonds. Het betreft een kleinere nabetaling, op basis van het resterende schikkingsbudget en mogelijk een toevoeging uit een budget dat nog staat gereserveerd. Over enkele jaren wordt duidelijk of ook dit aanvullende budget kan vrijvallen aan kwalificerende schikkingsdeelnemers. De slotbetaling zal over enkele jaren plaatsvinden aan Imtech-aandeelhouders die voor de eerdere uitbetalingen in aanmerking kwamen en in de tussentijd VEB-lid zijn gebleven. In aanmerking komende beleggers doen er goed aan om de berichtgeving hieromtrent via de VEB-website en de schikkingswebsite (www.vebimtechschikking.nl) in de gaten te houden.

Mochten uw gegevens wijzigen zoals uw bankrekeningnummer, dan is het belangrijk om de Imtech claims administrator hierover te informeren. U kunt dat per e-mail doen via info@vebimtechschikking.nl en telefonisch, op basis van een terugbelafspraak, via 0800-022-0954 (vanuit Nederland).

Meer informatie www.veb.net/imtech 


Actie Imtech II, onderzoek naar oorzaken faillissement in 2015
Mogelijk relevante periode: Vanaf 4 februari 2013

Stand van zaken: onderzoek naar faillissement loopt
Het faillissement van Imtech is uitgesproken op 13 augustus 2015. In september 2015 heeft de VEB de bestuurders en commissarissen van Imtech aansprakelijk gesteld voor mogelijke misleiding van beleggers voorafgaande aan het faillissement. De VEB is eveneens zeer kritisch op accountant KPMG en op de rol van de banken. In het bijzonder gaat het om de rol van de banken bij de twee claimemissies, waarmee kort voor het faillissement nog 1,1 miljard euro werd opgehaald bij de aandeelhouders.

De VEB en de Imtech-curatoren hebben hun krachten gebundeld bij het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Imtech. Deze unieke samenwerking moet helpen snel duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden rond dit grootste naoorlogse faillissement van een beursgenoteerde onderneming in Nederland. Ook zullen de VEB en curatoren samenwerken bij eventuele acties jegens de mogelijk aansprakelijke partijen in het faillissement.

De curatoren verwachten eind 2020 hun onderzoeksresultaten te publiceren.

Meer informatie www.veb.net/imtech


Actie InnoConcepts
Relevante periode: 31 mei 2006 tot en met 16 december 2010

VEB bereikt ook schikking met voormalige bestuurders en commissarissen van InnoConcepts
De schikking geldt alleen voor VEB-leden die vóór 30 september 2017 lid zijn geworden van de VEB, zich voor die datum tevens als zodanig hebben aangemeld voor deelname aan de InnoConcepts-actie van de VEB en die nog lid zijn van de VEB op het moment van uitkering onder deze minnelijke regeling. Voor de overige voorwaarden verwijzen wij naar de Q&A op de website van de VEB. Alleen beleggers die voldoen aan alle voorwaarden ontvangen een vergoeding. Deze beleggers zullen hierover in februari/maart/april 2020 apart worden bericht. Na de eerdere schikkingen met Deloitte en ING sluit de VEB met deze schikking de InnoConcepts-actie.

Vragen?
Voor al uw vragen gaat u naar www.icschikking.nl (in het InnoConcepts-claimpakket vindt u de inlogcodes). Wordt uw vraag hier niet beantwoord? Dan kunt u ook e-mailen naar info@icschikking.nl of telefonisch contact opnemen, op basis van een terugbelafspraak, via 0800-022-0954 (zonder meerkosten bereikbaar vanuit Nederland).

Meer informatie www.veb.net/innoconcepts


Actie LCI
Mogelijk relevante periode: 1 januari 1993 tot en met 17 december 2001

Stand van zaken: ruim 15 jaar procederen 
LET OP: na publicatie van dit artikel is er een schikking bereikt, zie hier voor meer informatie 

Een paar maanden vóór de ondergang in 2001 spiegelde technologiebedrijf LCI zijn aandeelhouders nog forse winsten voor. Door fraude, misleiding en falend management hebben beleggers grote schade geleden. De VEB wenst deze schade te verhalen en compensatie te verkrijgen voor gedupeerde beleggers. Na een lange enquêteprocedure daagde de VEB in 2011 de bestuurder, commissarissen en accountant PwC voor de rechter.

De bestuurder en de commissarissen stelden dat de vorderingen van de beleggers waren verjaard. De Rechtbank Amsterdam ging daarin mee en heeft begin 2014 geoordeeld dat de vorderingen waren verjaard. In hoger beroep heeft het Gerechtshof Amsterdam evenwel – met de nodige voorbehouden – geoordeeld dat de vorderingen niet zijn verjaard. Het Hof heeft de inhoudelijke behandeling van de procedure hervat.

De procedure tegen accountant PwC loopt nog bij de rechtbank. De VEB heeft de controledossiers opgevraagd. Deze inzage is geweigerd. De rechtbank moet nu oordelen op de inhoudelijke vraag of PwC ten onrechte een goedkeurende verklaring heeft gegeven bij de LCI-jaarrekening 2000/2001. De inhoudelijke behandeling is daarop voortgezet.

Naar verwachting zal nog geen definitief oordeel worden uitgesproken in 2020

Meer informatie (aanmelden mogelijk als u VEB-lid was voor 1 januari 2013 en sindsdien lid bent gebleven) www.veb.net/lci


Onderzoek inzake Macintosh
Mogelijk Relevante periode: 1 januari 2010 – 31 december 2015

De VEB en de Macintosh-curatoren bundelen de krachten in het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Macintosh
Het onderzoek dient ertoe duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden die hebben geleid tot het faillissement van deze beursgenoteerde retailonderneming bekend van winkelformules als Scapino, Manfield en (voorheen) Kwantum. Macintosh ging in december 2015 failliet.

Ook zullen de VEB en curatoren samenwerken indien uit het oorzakenonderzoek blijkt van mogelijk aansprakelijke partijen.

De curatoren verwachten het onderzoek af te ronden in 2020

Meer informatie www.veb.net


Actie SNS
Mogelijk relevante periode: Houderschap tot datum onteigening, 1 februari 2013

Stand van zaken: enquêteonderzoek toegewezen; diverse schermutselingen over onderzoek
Na de nationalisatie van SNS op 1 februari 2013 volgde een reeks van juridische procedures. Inmiddels is de rook opgetrokken en is de VEB nog betrokken in twee procedures: de schadeloosstellingsprocedure en de enquêteprocedure.

Schadeloosstellingsprocedure
In de schadeloosstellingsprocedure dient de waarde van de SNS effecten (zowel de onteigende aandelen als de eveneens onteigende obligaties) te worden bepaald op het moment van nationalisatie. Eind april 2018 hebben de drie door de Ondernemingskamer benoemde deskundigen hun deskundigenbericht gepubliceerd. Op 16 april 2019 volgde de uitspraak. Dat was echter geen definitieve uitspraak. De Ondernemingskamer heeft vastgesteld dat de waardering door de deskundigen en de daarvoor gebruikte uitgangspunten op onderdelen moeten worden aangepast of een nadere toelichting behoeven. Het gaat met name om de wijze waarop de opbrengst in een verondersteld faillissement van SNS Bank is berekend, de waardering van de opbrengst van de verkoop van het verzekeringsbedrijf van Reaal N.V. en de te hanteren disconteringsvoet.

De door de Ondernemingskamer benoemde deskundigen hebben op 21 november 2019 hun aanvullende deskundigenbericht gepubliceerd. De totale waarde van (andere dan in handen van de Staat zijnde) aandelen SNS Reaal is nog steeds nihil. Voor de houders van achtergestelde obligaties is er een klein plusje vergeleken met de eerder gerapporteerde waarde in het eerste deskundigenrapport.

De VEB dient in februari 2020 te reageren op het aanvullend deskundigenrapport. Daarna zal pleidooi plaatsvinden waarna het oordeel van de Ondernemingskamer medio 2020 zal volgen.

Enquêteprocedure
De VEB is de enquêteprocedure gestart zodat onderzoek kan worden gedaan naar mogelijk wanbeleid bij SNS voorafgaand aan de nationalisatie. De uitkomsten van een dergelijk onderzoek zijn van groot belang in een eventuele aansprakelijkheidsprocedure. De Ondernemingskamer heeft op 26 juli 2018 een omvangrijk onderzoek gelast naar het beleid en de gang van zaken bij SNS over de periode voordat de voormalige bank-verzekeraar door de staat werd genationaliseerd.

De Ondernemingskamer acht mogelijk wanbeleid aanwezig en stelt in zijn beschikking dat een maatschappelijk belang bestaat bij het verkrijgen van openheid van zaken over het beleid en de gang van zaken bij SNS alsmede bij een eventueel oordeel van de rechter daarover. Het onderzoek bestrijkt gehele periode vanaf de beursgang in 2006 tot aan nationalisatie op 1 februari 2013.

Inmiddels heeft de Ondernemingskamer drie onderzoekers benoemd die met het onderzoek zijn begonnen. De uitkomsten van het onderzoek worden medio 2020 verwacht.

De Staat en SNS hebben cassatie bij de Hoge Raad ingesteld tegen de beschikking van de Ondernemingskamer. De Advocaat-Generaal heeft inmiddels geconcludeerd dat de beschikking van de Ondernemingskamer niet vernietigd dient te worden. In de regel neemt de Hoge Raad dit advies over. De cassatie schorst het onderzoek niet.

De uitkomsten van een dergelijk onderzoek zijn van groot belang in een eventuele aansprakelijkheidsprocedure.

Meer informatie en aanmelden www.veb.net/sns


Actie Steinhoff
Mogelijk relevante periode: 1 januari 2015 tot en met 8 december 2017

Stand van zaken: Standstill met Steinhoff, procedure tegen Deloitte in 2019 op de rol
De VEB/European Investors en Steinhoff zijn op 17 oktober 2018 overeengekomen de in Nederland tussen hen lopende collectieve actie te schorsen.

De VEB/European Investors heeft als collectieve belangenbehartiger Steinhoff voor de Nederlandse rechter gedaagd voor volgens VEB onjuiste en misleidende jaarrekeningen, prospectussen en persberichten.

Na de schorsing staat het de VEB/European Investors en Steinhoff vrij om de juridische procedure voort te zetten, dan wel om via onderhandelingen een schikking te bereiken voor gedupeerde aandeelhouders.

Achtergrond
De VEB en European Investors hebben op 8 december 2017 Steinhoff en vijftien bestuurders en commissarissen aansprakelijk gesteld voor de door de aandeelhouders geleden schade. Ook heeft de VEB accountant Deloitte aansprakelijk gesteld.

Steinhoff is na Ikea het grootste woonretailbedrijf van Europa. De van oorsprong Zuid-Afrikaanse onderneming bezit tientallen ketens, vooral op het gebied van meubels, bedden en matrassen. Steinhoff is een Nederlandse entiteit, statutair gevestigd te Amsterdam.

Woongigant Steinhoff verloor begin december 2017 bijna 90 procent van haar beurswaarde. Aandeelhouders leden hierdoor 12 miljard euro schade. Dat gebeurde in reactie op het aangekondigde vertrek van ceo Markus Jooste en het bericht dat er onregelmatigheden zijn gevonden in de cijfers. De onregelmatigheden hadden betrekking op boekhoudkundige waarderingen van niet-Zuid-Afrikaanse activa. Deze activa werden in de jaarrekening over 2016 nog gewaardeerd op 6 miljard euro.

De VEB zet grote vraagtekens bij de informatievoorziening van Steinhoff aan beleggers. Inmiddels is gebleken dat zowel de jaarrekening over 2016 als over 2015 geen getrouw beeld geeft van de financiële positie van Steinhoff. Deloitte voorzag deze jaarrekeningen van een ongeclausuleerde goedkeurende controleverklaring.

Steinhoff is onder andere genoteerd aan de beurs van Frankfurt en aan de beurs van Johannesburg, Zuid-Afrika.

VEB/European Investors procedeert in Nederland ook tegen Deloitte, de controlerend accountant van Steinhoff.

Meer informatie en aanmelden www.veb.net/steinhoff


Actie VolkerWessels
Mogelijk relevante periode: 8 oktober 2019 tot en met 29 oktober 2019, 12:52 uur

VEB spreekt VolkerWessels aan op te laat melden overnamebod van Reggeborgh
Dinsdag 29 oktober 2019 vond in de ochtendhandel een op dat moment onverklaarbare koerssprong in het aandeel VolkerWessels plaats. Om 12.52 uur kwam de onderneming pas met een persbericht: de bouwer bleek een overnamebod te hebben ontvangen van 21,75 euro per aandeel. Dat persbericht kwam te laat volgens de VEB.

Op maandag 28 oktober 2019 was sprake van ongebruikelijke handel in opties. Toen was er al een duidelijk signaal dat de vertrouwelijkheid van het overnamebod niet langer was gegarandeerd. Dinsdag 29 oktober 2019 om 9.30 uur was reeds sprake van een koersstijging van 4,6 procent. Tegelijkertijd was sprake van zeer hoge handelsvolumes in het doorgaans niet bijzonder actief verhandelde aandeel. Op 9.30 uur had wederom voor VolkerWessels duidelijk moeten zijn dat de vertrouwelijkheid van het overnamebod niet langer was gegarandeerd.

VolkerWessels heeft de markt daardoor te laat geïnformeerd over het overnamebod.

In reactie op een brief van de VEB heeft VolkerWessels alle aansprakelijkheid afgewezen. Ceo Ruiter zei in het FD zo snel mogelijk te hebben gehandeld. “We dachten eerst dat de koersbeweging met nieuws over de PFAS-kwestie te maken had, alleen de koersen van andere bouwers reageerden niet. Toen hebben we de markt direct geïnformeerd.”

De VEB zal VolkerWessels op korte termijn dagvaarden.

Enkele gedupeerde VolkerWessels beleggers hebben zich al gemeld bij de VEB. Zij hebben tegen een te lage prijs hun aandelen verkocht omdat zij (ten onrechte) niet op de hoogte waren van het overnamebod. Bent u ook gedupeerd: meld u bij de VEB.


Actie Volkswagen
Mogelijk relevante periode: 1 januari 2008 tot en met 22 september 2015

Stand van zaken: afwachten oordeel in VEB/BP-procedure
De VEB heeft autoconcern Volkswagen voor de Nederlandse rechter gedaagd vanwege misleidende uitlatingen over sjoemelsoftware die zij heeft geïnstalleerd in dieselauto’s. De dagvaarding is begin februari 2016 uitgebracht.

In deze rechtszaak treedt de VEB op voor VW-beleggers die hun aandelen hebben gekocht via een Nederlandse beleggingsrekening. Volkswagen stelt zich net als BP op het standpunt dat de Nederlandse rechter niet bevoegd is omdat VW net als BP geen Nederlandse onderneming is en de schade van de aandeelhouders niet in Nederland zou zijn geleden. Bovendien beroept VW zich op een forumkeuzebeding in haar statuten waaruit zou volgen dat de Duitse rechter bevoegd is.

De procedure tegen VW is op verzoek van beide partijen aangehouden totdat duidelijk is wat het definitieve oordeel zal zijn van de Hoge Raad in de VEB/BP-procedure. Dat zal naar verwachting nog bijna twee jaar duren.

Meer informatie en aanmelden www.veb.net/volkswagen