VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De Coronacrisis vraagt om wederzijds commitment van aandeelhouders en ondernemingen. Daarom roept de VEB ondernemingen op dit jaar geen variabele beloningen toe te kennen aan bestuurders.

Om de Corona-crisis te lijf te gaan wordt van alle partijen inschikkelijkheid gevraagd. Aandeelhouders tonen begrip voor maatregelen die ondernemingen moeten nemen, ook al betekent dit dat eerder geschetste vergezichten en prognoses sneuvelen en dat op het gebied van kapitaalallocatie andere beslissingen worden genomen op de korte termijn (denk aan uitstel van dividend).

Van ondernemingen wordt ook commitment verwacht. Door dit jaar geen bonussen toe te kennen geeft de top aan gevoel te hebben voor de problemen en onzekerheid in de maatschappij en bij werknemers.

Daar komt bij dat de toekenning van variabele beloningen in de huidige turbulente omstandigheden tot ongewenste neveneffecten kan leiden. ‘Pay for perfomance’ is onder normale omstandigheden al een discutabel mechanisme. In de huidige turbulentie is de relatie tussen bijvoorbeeld beurskoersen en prestaties van beleidsbepalers vager dan ooit.

Bovendien zullen eventuele hoge uitkeringen op nu toegekende variabele beloningen voor ophef zorgen – zeker zo lang als de economische gevolgen van de Coronacrisis goed voelbaar blijven in de samenleving. Bestuur en commissarissen zullen zich rekenschap moeten geven van de gevolgen voor de reputatie van de ondernemingen waaraan zij verbonden zijn.

Vijf maatregelen
De oproep om toekenning van variabele beloning te schrappen is een van de vijf maatregelen die de VEB aan beursgenoteerde ondernemingen voor zal leggen in aanloop naar de komende aandeelhoudersvergadering – die in welke vorm ook binnen enkele maanden gehouden zal moeten worden.

Andere voorgestelde maatregelen zijn:

2.Extra openheid bij halfjaarcijfers plus betrokkenheid accountant
Voor beleggers is het op de korte termijn ook van het allergrootste belang om doorwrocht inzicht te krijgen in de staat van de onderneming en de impact van de crisis op de operationele en financiële huishouding.

Daarom roept de VEB ondernemingen op om de jaarlijkse transparantie die geboden wordt in de jaarcijfers nu ook op onderdelen te geven bij publicatie van de halfjaarcijfers.

Het gaat dan om de houdbaarheid van goodwill, voorzieningen, liquiditeitsprognoses, (aanpassingen in) financiering en prognoses.

De VEB benadrukt het belang om deze informatie door de accountant te laten onderzoeken en te laten beoordelen door de accountant.

Ook vraagt de VEB van de accountant een nieuwe continuïteitsverklaring naar aanleiding van de halfjaarcijfers, waarmee de accountant zijn mening geeft over de levensvatbaarheid van de onderneming in de komende twaalf maanden.

3.Afbouw nevenfuncties
De crisis trekt een zware wissel op de inzet en betrokkenheid van bestuurders en commissarissen. De al vaker gehekelde stapeling van bijbanen knelt nu als nooit tevoren. Daarom roept de VEB bestuurders op hun bijbanen terug te brengen tot één. Ook verzoekt de vereniging commissarissen om na te gaan welke bijbanen op termijn kunnen worden afgestoten.

4.Klimaatverplichtingen
De Coronacrisis heeft de grootste bedreiging voor de economie en samenleving op langere termijn enigszins naar de achtergrond gedrukt: de klimaatverandering en daaraan gekoppelde energietransitie. De uitdagingen op dit gebied gaan echter niet weg en uitstel, zo is duidelijk, maakt de gevolgen ernstiger en de schade groter.

Daarom wil de VEB van ondernemingen weten op welke wijze en jegens welke partijen de onderneming zich verantwoordelijk en aansprakelijk acht voor nakoming van haar beleid op dit gebied.

Ook verwachten beleggers onverminderd van ondernemingen dat zij een gedetailleerd overzicht geven van de risico’s en kansen die het gevolg zijn van klimaatverandering en waarvan op (lange) termijn invloed verwacht kan worden op het businessmodel.

Daarbij is het van belang dat er inzicht wordt gegeven in de gevolgen van de huidige crisis voor commitment en timing van eerder gecommuniceerde klimaat gerelateerde doelstellingen.

5.Emissiemachtigingen
De VEB verwacht dat een aantal ondernemingen komende tijd gebruik zal maken van de haar eerder verleende machtiging om aandelen uit te geven.

In de regel worden deze stukken bij een of twee grootaandeelhouders geplaatst wat een verwaterend effect heeft op het belang van het overgrote deel van de aandeelhouders.

De VEB doet een beroep op ondernemingen om deze plaatsing van aandelen tegen de dan geldende beurskoers te doen. Van een (beperkte) korting op die koers kan alleen sprake zijn als de levensvatbaarheid van ondernemingen direct in het geding is.

De algemene vergadering van aandeelhouders
De VEB zal bovengenoemde punten aan alle vennootschappen overbrengen via een brief, waarin ook een lijst met vragen is opgenomen met het oog op en ter beantwoording in de komende aandeelhoudersvergadering.

De aandeelhoudersvergadering is en blijft immers een belangrijk moment van verantwoording, besluitvorming en dialoog.

De VEB zal zo maximaal mogelijk participeren in de komende aandeelhoudersvergadering en zal er bij ondernemingen op aandringen om online interactie mogelijk te maken.

De VEB vindt dat iedere serieuze beursgenoteerde onderneming dit aan zijn stand verplicht is. Technische of functionele beperkingen zijn anno 2020 niet geloofwaardig.Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen