VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

U heeft 0 gratis premium item(s) over deze maand.

Beursgenoteerde ondernemingen moeten relevante informatie snel en toegankelijk beschikbaar maken voor beleggers. ABN Amro vermeldde het feit dat het OM haar nu ook beschuldigt van schuldwitwassen pas in het laatste deel van het eigen jaarverslag. Bovendien had ABN Amro deze nieuwe verdenking bekend moeten maken op een eerder tijdstip: het moment dat het OM haar informeerde over de aanvullende, ernstigere verdenking.

De VEB heeft ABN Amro aansprakelijk gesteld voor de door beleggers geleden schade. De verdenkingen van het Openbaar Ministerie tegen ABN Amro als het gaat om witwassen gaan een stuk verder dan eerder gedacht. Het OM beschuldigt ABN Amro nu ook van schuldwitwassen. ABN Amro wist dus van mogelijke criminele activiteiten van klanten, maar trad hier onvoldoende tegen op.

Ernstigere verdenking, achterin het jaarverslag
Het OM beschuldigt ABN Amro ook van schuldwitwassen. Dit bleek uit een bericht in De Telegraaf van 15 maart 2021 “Dat ABN Amro verdacht wordt van schuldwitwassen blijkt uit het vorige week gepubliceerde jaarverslag van de bank. Tot dan toe meldde ABN Amro nog over het justitiële onderzoek dat het ‘slechts’ werd beschuldigd van overtreding van relatief eenvoudige economische delicten, zoals het niet op orde hebben van klantdossiers en het niet tijdig melden van verdachte overboekingen. Aan de serie verwijten blijkt nu het veel ernstiger ‘schuldwitwassen’ te zijn toegevoegd.”

Eerder dan in haar jaarverslag maakte ABN Amro geen melding van – deze concrete verdenking van en justitieel onderzoek naar – schuldwitwassen.

De vermelding in het jaarverslag is opvallend. Pas in de Notes to the Consolidated Annual Financial Statements, op pagina 282 (van de 324 pagina’s) van het jaarverslag staat: “Investigation Dutch public prosecutor […] The scope of the investigation includes suspicions of non-compliance with the Wwft, such as having client files in good order, timely reporting of unusual transactions and discontinuing relationships with clients in due time and related suspicions of culpable money laundering (schuldwitwassen).”

De aanvullende, zwaardere verdenking van schuldwitwassen houdt in dat ABN Amro wist van mogelijke criminele activiteiten van klanten, maar hier onvoldoende tegen optrad.

Op vragen van de VEB geeft ABN Amro geen afdoende antwoord waarom zij deze informatie heeft weggestopt achterin het jaarverslag: “In onder andere jaarverslagen is ten aanzien van dit onderzoek een vermelding gemaakt, zonder dat die informatie naar haar aard als uitputtend kan worden beschouwd. Deze disclosures staan op de gebruikelijke plaatsen en kunnen, naar zo ver wij begrijpen, goed gevonden worden.”

Voorwetenschap
De aanvullende verdenking van schuldwitwassen dient gekwalificeerd te worden als voorwetenschap in de zin van de Verordening Marktmisbruik (MAR). Het feit dat het (algemene) onderzoek van OM al eerder bekend is gemaakt, doet daar niet aan af. Nu het een aanvullende, ernstige verdenking betreft, is dit voor beleggers relevante informatie die eveneens onverwijld openbaar gemaakt dient te worden.

Voorwetenschap dient op zodanige wijze openbaar te worden gemaakt dat deze snel toegankelijk is en volledig, op correcte wijze en tijdig kan worden beoordeeld door het publiek. Publicatie van voorwetenschap dient te gebeuren via een persbericht door de uitgevende instelling, en dus niet achterin een jaarverslag.

Op grond van de MAR mag een uitgevende instelling op eigen verantwoordelijkheid de openbaarmaking van voorwetenschap uitstellen, mits aan elk van de volgende drie cumulatieve voorwaarden wordt voldaan:

A. onmiddellijke openbaarmaking zou waarschijnlijk schade toebrengen aan de rechtmatige belangen van de uitgevende instelling; en
B. het is niet waarschijnlijk dat het publiek door het uitstel van de openbaarmaking zou worden misleid; en
C. de uitgevende instelling is in staat om de vertrouwelijkheid van de betreffende informatie te garanderen.

Niet voldaan
Met het verschijnen van het ABN Amro-jaarverslag op 10 maart 2021 was aan de laatste voorwaarde in ieder geval niet voldaan.

Ook is het niet vanzelfsprekend dat is voldaan aan de overige twee voorwaarden. Het ligt immers voor de hand dat het publiek door het uitstellen van openbaarmaking van de voorwetenschap zou worden misleid. Gezien de eerdere “transparante” berichtgeving van ABN Amro over het onderzoek en de mededeling dat ABN Amro volledig zal meewerken aan het onderzoek is niet op voorhand duidelijk dat de openbaarmaking van de voorwetenschap ineens wel schade zou toebrengen aan de uitgevende instelling.

Al met al had ABN Amro de ernstigere verdenking van schuldwitwassen openbaar moeten maken op het moment dat het OM haar op de hoogte heeft gesteld van de aanvullende verdenking.

Koersreactie en schade
Toen het nieuws op maandag 15 maart 2021 in De Telegraaf verscheen en door andere media werd overgenomen, was de onrust onder beleggers aanzienlijk. De koers van het aandeel zakte significant.

Die koersdaling is logisch, gezien de eerdere schikking van honderden miljoenen die ING trof vanwege nalatigheid rond witwassen.

Weinig beleggers hadden kennis genomen van deze informatie. Onvoldoende geïnformeerd kochten zij tegen een te hoge prijs ABN Amro-aandelen.

De door de VEB aan ABN Amro verzonden brief is de opmaat naar een collectieve schadevergoedingsactie ten behoeve van gedupeerde beleggers.

De VEB verwijt ABN Amro in deze kwestie twee zaken:

1. ABN Amro heeft voorwetenschap – te weten de aanvullende, ernstigere beschuldiging door het OM dat sprake was van schuldwitwassen – niet onverwijld naar buiten gebracht. ABN Amro was niet gerechtigd tot uitstel van deze openbaarmaking.

2. Toen uiteindelijk – te laat – deze informatie wereldkundig is gemaakt, deed ABN Amro dit op een plek die niet passend is voor dergelijke essentiële informatie; op pagina 282 achterin het jaarverslag. Hierdoor was deze informatie niet snel toegankelijk en kon deze informatie niet op correcte wijze en tijdig worden beoordeeld door het publiek.

 

Op 19 april 2021 werd bekend dat ABN Amro een schikking is overeengekomen met het OM voor de jarenlange tekortkomingen met witwascontrole. De bank betaalt een boete van in totaal 480 miljoen euro. Er is alleen geschikt voor de bank zelf. Er wordt nog onderzoek gedaan naar betrokken (oud-)bestuurders van de bank. De schikking tussen het OM en ABN Amro staat los van de aansprakelijkstelling door de VEB zoals beschreven in het artikel op deze pagina's.
Gerelateerde artikelen