VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Zodra een VEB-actie tot afwikkeling komt, is er nog een aantal stappen te zetten voordat kwalificerende beleggers hun compensatie ontvangen. Zij dienen binnen een bepaalde termijn zelf een volledige en juiste claim in te sturen. Daarbij is het belangrijk om met verschillende zaken rekening te houden. Het indienen van een claim is namelijk niet vrijblijvend.

Veel VEB-leden zijn lid om te kunnen profiteren van de collectieve acties van de VEB. De VEB heeft een lang track record van geslaagde procedures tegen beursgenoteerde ondernemingen, (voormalige) bestuurders en commissarissen en accountants. Na een schikking stopt het werk niet. De afwikkeling van een schikking kost veel tijd en moeite. Daarbij dienen kwalificerende beleggers zelf binnen een bepaalde termijn een claimformulier in te vullen, te ondertekenen en dit – samen met het gevraagde bewijs – in te sturen naar de aangewezen claims administrator. Door ondertekening van het claimformulier verklaren de deelnemers zich akkoord met de voorwaarden van de schikking en garanderen de juistheid van hun verklaringen.

Lid of niet-lid?
Door VEB-lid te worden (en dat ook onafgebroken te blijven), zijn leden zeker van deelname aan VEB-acties die voor hen openstaan. Hoewel de VEB een maatschappelijke organisatie voor alle beleggers is, hebben leden veelal een streepje voor; niet-leden komen bij een eventuele schikking mogelijk niet in aanmerking voor compensatie. Zo waren er in onder meer de World Online-, Landis- en Van der Moolen-schikkingen enkel compensaties beschikbaar voor kwalificerende VEB-leden.

Daarnaast werden VEB-leden (die tijdig lid waren geworden en gebleven tot minimaal het moment van compensatie) significant bevoordeeld boven niet-leden in de Fortis-schikking of ten opzichte van latere toetreders in de KPNQwest-, InnoConcepts- en Imtech-schikkingen.

Per (rechts)persoon
Een lidmaatschap van de VEB geldt per natuurlijke persoon en per rechtspersoon. Alleen personen die een gemeenschappelijk vermogen hebben met een VEB-lid hoeven niet afzonderlijk lid te worden. Het VEB-lid kan in dat geval namens de echtgeno(o)t(e) (of ‘geregistreerde’ partner) deelnemen aan VEB-acties. Kinderen of kleinkinderen van leden kunnen dus niet meedoen op het lidmaatschap van respectievelijk hun ouders of grootouders.

Datzelfde geldt voor pensioen-B.V.’s of andere eigen investeringsvehikels met een afgescheiden vermogen. Deze entiteiten dienen dan apart lid te worden van de VEB. Ook geldt dit voor de leden van een beleggingsstudieclub. Een beleggingsstudieclub kan uitsluitend voor het vermogen van de club (vereniging) lid zijn, niet voor het vermogen van de individuele leden. Andersom kan een club niet aan een VEB-actie meedoen via het lidmaatschap van een individueel clublid.

In het geval van een erfenis zijn twee situaties te onderscheiden. Bij een onverdeelde boedel volstaat een lidmaatschap op naam van ‘erven van’ voor alle erfgenamen. Bij een verdeelde boedel is het aan iedere rechthebbende om vanaf het moment van verdeling voor de uit de nalatenschap verkregen effecten afzonderlijk lid te worden.

De afwikkeling van een schikking
Kleinere schikkingen wikkelt de VEB meestal zelf af op de burelen van de VEB in Den Haag. Grote schikkingen worden uitbesteed aan een professionele claims administrator. In de regel is dat een groot administratiekantoor in de Verenigde Staten dat veel ervaring heeft met het verwerken van duizenden claims.

De afwikkeling van grote schikkingen zal enige tijd in beslag nemen, omdat er (enkele) duizenden claims moeten worden verwerkt. In de regel is een vast budget per schikking beschikbaar. Het honoreren van enkele grote claims kan dus van invloed zijn op de vergoeding die andere deelnemers ontvangen. Dit betekent ook dat bij iedere afwikkeling een deadline voor het indienen van een volledig ingevulde claim zal gelden. Zonder een strakke deadline kan namelijk niet worden overgegaan tot de uitbetaling, omdat er mogelijk nog claims binnenkomen. Stuur uw claim dus op tijd in. Als de VEB niet met strakke deadlines zou werken, betekent dit dat andere gedupeerden langer moeten wachten op hun schikkingsbedrag.

Het claimpakket
Deelnemers aan een schikking ontvangen per post of per e-mail het zogeheten claimpakket. In dit pakket zitten documenten die ingevuld dienen te worden, waaronder het claimformulier met de standaardvoorwaarden voor deelname aan een schikking.

Ook de afstands- en vrijwaringsverklaring is een onderdeel. Hierin dient te worden verklaard dat het lid na ontvangst van het aan hem of haar toekomende bedrag afstand doet van alle vorderingen jegens de betrokken partijen inzake de kwestie waarvoor geschikt wordt. Een schikking is dus ook echt een schikking.

Een deelnemer kan niet nog een keer actie ondernemen tegen de betrokken partijen in dezelfde kwestie, bijvoorbeeld omdat deze achteraf vindt dat er recht zou zijn op een hoger schikkingsbedrag. Door ondertekening van het claimformulier vrijwaart de deelnemer de betrokken partijen voor de kosten die in dat geval gemaakt moeten worden. Begint de deelnemer toch een nieuwe actie, dan dient hij de kosten te vergoeden die de betrokken partijen in dat kader hebben gemaakt. Gelukkig komt dit laatste (vrijwel) nooit voor.

Het claimformulier invullen
Op het claimformulier zal de deelnemer moeten invullen hoeveel effecten in de betreffende onderneming deze op bepaalde data in de relevante periode heeft gehad. Daarnaast kan worden gevraagd om aan- en verkopen van de effecten binnen de relevante periode in te vullen. Als bewijs hiervan zal een van de bank verkregen transactieoverzicht moeten worden aangehecht. Zonder bewijs zal een claim niet worden gehonoreerd. Tevens dient het lid het claimformulier te ondertekenen en daarmee te verklaren het naar waarheid te hebben ingevuld en dat alle gegevens juist en volledig zijn.

Door ondertekening stemt de deelnemer ermee in om onderworpen te zijn aan onderzoek met betrekking tot de geldigheid en/of de hoogte van de ingediende claim. Daarbij wordt expliciet toestemming gegeven aan de VEB om het verstrekte bewijs te laten verifiëren bij de bank of broker die dit aan de deelnemer heeft verstrekt.

Zijn de gegevens niet juist, dan zal de VEB het lid daarop kunnen aanspreken.

Terugbetaling
In het claimformulier dient een deelnemer te verklaren dat bij schending van enige verplichting de deelnemer niet meer gerechtigd is tot enige vergoeding uit de schikking. Voor zover de deelnemer reeds enige vergoeding uit de schikking heeft ontvangen, dient deze op eerste verzoek van de VEB de ontvangen vergoeding binnen tien dagen aan de VEB te voldoen. Bij het uitblijven van een tijdige terugbetaling van de ontvangen vergoeding zal de VEB gerechtigd zijn de door haar gemaakte werkelijke kosten in rekening te brengen aan de deelnemer en, zo nodig, de terugbetaling van de ontvangen vergoeding vermeerderd met deze kosten in rechte te vorderen. Dit doet de VEB niet zonder reden. De tijd die de medewerkers van de VEB besteden aan het terugvorderen van ten onrechte uitbetaalde vergoedingen kan niet worden besteed aan het reguliere VEB-werk.

Fraude bij de afwikkeling
Helaas komt in een zeer sporadisch geval fraude voor bij de afwikkeling van schikkingen. De VEB neemt fraude (en zeker fraude in dit soort gevallen) zeer hoog op. Fraude bij de afwikkeling van schikkingen gaat ten koste van de overige, echt gedupeerde aandeelhouders. Zij ontvangen daardoor namelijk minder compensatie. De VEB heeft het beleid in dat geval de volgende stappen te zetten: de VEB zal het lidmaatschap van het betreffende lid met onmiddellijke ingang beëindigen. Dit heeft gevolgen voor de eventuele deelname aan andere schikkingen; de VEB zal bij het Openbaar Ministerie aangifte doen wegens het valselijk opmaken van het claimformulier. Een dergelijke aangifte heeft in het verleden zelfs tot een veroordeling tot gevangenisstraf geleid.

Checklist voor deelname aan een VEB-actie

-Zorg dat u, als rechthebbende tot de betreffende effecten, correct bij de VEB geregistreerd staat voor alle VEB-acties waaraan u wilt deelnemen. Dat kan via het online portaal door in te loggen op www.veb.net. Voor vragen kunt u ook contact opnemen met de VEB.

-Houd de berichtgeving over de VEB-actie (via de VEB-website, Effect en uw mailbox) goed in de gaten.

-Mocht u transactieafschriften of -overzichten hebben van de effecten die onder de VEB-actie vallen, doet u er goed aan deze in uw eigen administratie te bewaren.

-Zodra een (eventuele) schikking is bereikt, dient u – binnen de gestelde termijn – zelf een claim in te dienen. Dat doet u door het volledige claimformulier (op correcte wijze ingevuld en ondertekend) met de gevraagde bewijsstukken als een claim in te dienen.

-Houd de berichtgeving van de claims administrator goed in de gaten. In de regel bevestigt hij de ontvangst van uw claim en daarnaast informeert hij u over de geldigheid van de claim of wanneer nog aanvullende informatie of documentatie vereist is.

-Voor vragen over uw claim of over de voorwaarden voor deelname aan de schikking kunt u de claims administrator benaderen.

-Het verwerken van de ingediende claims kost veel tijd. Mochten in de tussentijd gegevens van u wijzigen, zoals uw bankrekeningnummer of uw (e-mail)adres, informeert u dan ook de claims administrator.