VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Wij zijn blij dat u lid bent van de VEB en proberen u zo goed mogelijk te helpen bij behoud en beheer van uw vermogen. Dat kan alleen als sprake is van eerlijke kapitaalmarkten, en daarom spant de VEB zich ook in voor zaken waarvan alle beleggers profiteren. U leest in deze rubriek maandelijks over initiatieven op dat vlak.

VEB over vermogensbelasting
Net voor kerst deed de Hoge Raad een uitspraak met verstrekkende gevolgen. Het hoogste rechtscollege oordeelde dat een groep van belastingbetalers te veel betaalde vermogenstaks vanaf 2017 moet terugkrijgen.

Aan de basis van deze waarschijnlijk miljarden kostende uitspraak ligt de manier van belastingheffing. De fiscus ging ervan uit dat iedereen een rendement van 4 procent op zijn vermogen zou moeten kunnen halen, maar de ultralage spaarrente van de laatste jaren maken van dat fictieve rendement echte fictie.

De uitspraak kwam op een moment dat het ministerie van Financiën werkt aan een nieuw systeem van vermogensheffing: niet op fictief maar op werkelijk behaald rendement. Dat nieuwe systeem moet over enkele jaren worden ingevoerd, maar de VEB twijfelt aan de haalbaarheid hiervan. Om werkelijk rendement te belasten heeft de fiscus veel meer individuele gegevens nodig van belastingbetalers, de exacte beleggingen en spaarvormen met de ingelegde gelden en behaalde rendementen. Dat vraagt om een automatiseringsoperatie die voor iedere organisatie een enorme uitdaging zal zijn, de Belastingdienst daarbij bepaald niet uitgezonderd.

De VEB volgt de ontwikkelingen en spreekt daarover met andere belangenbehartigers en met het ministerie van Financiën. De VEB verwacht uitvoeringsproblemen bij vermogensheffing in de toekomst en pleit onder meer daarom voor een paar elegante en effectieve aanpassingen die het huidige systeem van fictieve rendementsberekening een stuk logischer en rechtvaardiger maken.

Het gaat dan om een fictief rendement van 4 procent dat tegen een tarief van 30 procent wordt belast, maar met een vrijstelling voor spaarrekeningen en obligaties waar aantoonbaar minder dan 1 procent rente op wordt vergoed.

Die vrijstelling vervalt zodra de rente weer oploopt. En zolang de overheid door de lage rente geen financiële last heeft van haar schulden, past het wat de VEB betreft niet om de verstrekkers van die leningen daarvoor wel te belasten of de tegenvallers uit het oordeel van de Hoge Raad bij hen op termijn terug te vorderen.

Daarnaast pleit de VEB ervoor dat de teruggave van te veel betaalde vermogenstaks vanaf 2017 niet alleen geldt voor belastingplichtigen die de gang naar de rechter hebben gemaakt, maar voor iedereen die te veel heeft betaald.

Reactie Ajax op VEB-brief
Ajax is er niet in geslaagd een veilig sport- en werkklimaat te garanderen. De commissarissen van de voetbalclub steken de hand in eigen boezem en gaan in zelfanalyse. Doelstelling: verbetering van de cultuur bij de club.

Dat blijkt uit de antwoorden van president-commissaris Leen Meijaard van Ajax op vragen van de VEB naar aanleiding van (de communicatie rond) het grensoverschrijdend gedrag van directeur voetbalzaken Marc Overmars.

Niet eerder koos Ajax zulke scherpe bewoordingen in de zaak Overmars, wiens gedrag de commissarissen van Ajax “in de strengst mogelijke bewoordingen” veroordelen.

Ook laat de president-commissaris weten dat de raad van commissarissen (rvc) de tekenvergoeding van 1,25 miljoen euro geheel heeft teruggevorderd van Overmars. De overeenkomst met de voormalig directeur bood daartoe de mogelijkheid. Van enige vorm van vertrekvergoeding is bovendien “geen sprake”.

Commissarissen erkennen in de beantwoording van de VEB-vragen tekort te zijn geschoten in hun taakuitvoering. Meijaard schrijft namens hen dat “de conclusie moet zijn dat deze voorzorgsmaatregelen (om een veilig sport- en werkklimaat te garanderen, red.) en mechanismen in dit geval niet naar behoren hebben gefunctioneerd (…). Wij trekken ons dat aan en het is onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat dit snel, grondig en effectief anders wordt; wij gaan alles in het werk stellen om dat voor elkaar te krijgen.” De rvc meent een en ander op te kunnen lossen door zelfevaluatie.

De brief die VEB heeft verstuurd en het antwoord van Ajax zijn via de website van de VEB na te lezen.

VEB roept op tot handhaving sancties in cryptohandel
De ondoorzichtige cryptomarkten kunnen beleggers duur komen te staan, nu er serieuze sancties zijn opgelegd aan Rusland. Onbedoeld en ongewild kunnen cryptobeleggers gelieerd raken aan witwassen en terrorismefinanciering. De VEB vraagt ministers en toezichthouders in een brief om handhaving van sancties op cryptoplatformen.

Geldstromen van Russische machthebbers en hun supporters aan banden leggen. Dat is de inzet van de internationale sancties tegen Rusland als reactie op de inval in Oekraïne.

Een boycot is zo sterk als zijn zwakste schakel en het heeft er alle schijn van dat dit nu de cryptomarkt is, traditioneel ondoorzichtig en leunend op anonimiteit en fiscale en territoriale neutraliteit.

Platformen van cryptohandel weigeren vooralsnog actief mee te werken aan handhaving van de ingestelde sancties. Voor beleggers brengt dat grote risico’s met zich mee. Door het gebrek aan openheid van cryptoplatformen bestaat het gevaar dat beleggers ongewild wetgeving ter bestrijding van witwassen of terrorisme overtreden.

De VEB roept daarom de ministers van Buitenlandse Zaken, Financiën en Rechtsbescherming op om te handhaven waar naleving van de boycot niet strikt wordt toegepast. Ook toezichthouders AFM en DNB zijn per brief in kennis gesteld van de zorgen en vragen van beleggers.

Omdat deze zorgen bepaald niet stoppen bij de landsgrenzen is de brief ook aan tal van internationale instanties gezonden.

De brief die begin maart is verstuurd, is via de website van de VEB na te lezen.

Openheid verwacht van Triodos
Openheid is niet het sterkste punt van de duurzame Triodos Bank. Dat bleek opnieuw in aanloop naar de vergadering met certificaathouders van 29 maart.

Eind vorig jaar nam Triodos een besluit dat verstrekkende gevolgen heeft voor certificaathouders van de bank. Triodos-beleggers kunnen naar schatting twee jaar niet bij hun investering en zien die bovendien sterk in waarde gedaald.

De ingrijpende aanpassingen in certificaathandel hebben tot veel onrust geleid onder beleggers. De missie van Triodos staat daarbij niet ter discussie, wel de handelwijze van de bank. De VEB concludeerde al dat het handelssysteem van Triodos op termijn niet houdbaar is. Dit zou onvermijdelijk leiden tot een drastische waardervemindering van de certificaten.

Bij Triodos moet dat besef ook al lange tijd leven. Desondanks is de bank certificaten blijven verkopen aan beleggers die klaarblijkelijk minder doordrongen waren van de beperkingen van het gebruikte handelssysteem. Zo kregen certificaathouders eind 2020 nog het aanbod van Triodos om met korting extra te investeren.

Mocht Triodos al langer intern twijfelen over het handelssysteem en desondanks doorgaan met het aanbieden van beleggingen, dan doet dat ernstig afbreuk aan het vertrouwen van beleggers. Ook vreest de VEB dat Triodos daarmee de – inmiddels – maatschappelijk breed gedragen noodzaak tot verduurzaming ondergraaft.

De VEB riep Triodos medio maart daarom per brief op om volledige openheid van zaken te geven over de interne beoordeling en besluitvorming over het handelssysteem. De beleggersvereniging roept bestuur en commissarissen op om de relevante passages in notulen van vergaderingen openbaar te maken. Dat is een verstrekkend verzoek dat past bij de ernst van de zaak. De significante waardedaling van kapitaal van beleggers bij een zelfbenoemde solide financiële instelling en het feit dat deze beleggingen lange tijd beklemd zitten, is zonder precedent in het moderne Nederlandse bankwezen.

De brief aan Triodos en verdere ontwikkelingen zijn te vinden op de VEB-website.

Finfluencers moeten aan banden
Minister Franc Weerwind voor Rechtsbescherming wil reclame voor gokken aan banden leggen en werkt aan een verbod om daarbij bekende Nederlanders in te zetten.

De VEB vroeg de minister onlangs per brief om ook een einde te maken aan de activiteiten van influencers die zonder vergunning financiële producten aanbieden.

Het gaat dan vooral om cryptoproducten en vreemde valuta's, waarbij het meer om gokken gaat dan beleggen. Finfluencers verdienen als hun enthousiaste verhalen nieuwe klanten of meer handel opleveren voor de aanbieders. Daarover zijn ze zelden transparant, terwijl neutrale berichtgeving een zeldzaamheid is.

De VEB vreest een waterbed-effect als de minister wel gokreclames verbiedt, maar niet ingrijpt richting finfluencers. Verschuiving van malafide product­aanbiedingen naar een ander kanaal is een bekend fenomeen. Een verbod, waarover de VEB in gesprek wil met de minister, moet dat helpen voorkomen.

Lees de VEB-brief op onze website.

 


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap