VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Op de aandeelhoudersvergadering van Flow Traders was er flinke discussie over het voorstel voor een nieuw beloningsbeleid. Voor het derde jaar op rij werd het beloningsbeleid niet vastgesteld door de aandeelhouders en blijft het oude beleid dus van kracht.

Lof was er tijdens de ava voor de nuttige rol die Flow Traders vervult in het financiële ecosysteem. Door continu te handelen in effecten of derivaten bevordert de onderneming de liquiditeit die ook zo belangrijk is voor particuliere beleggers. Het is alleen de vraag of de marketmaker zelf op zijn plek is op de beurs en de verplichtingen die daarbij horen, serieus neemt.

Handel in crypto
Een ander punt van zorg is dat Flow Traders sinds enkele jaren ook actief is op de cryptomarkt. De onderneming benadrukt dat crypto (als onderdeel van haar Fixed Income, Currency and Commodities propositie) een van de belangrijkste strategische ijkpunten is. De VEB heeft zich bij herhaling kritisch uitgelaten over crypto. De kans is groot dat er met deze producten vooral veel verliezers overblijven, waarbij maatschappelijk zwakkeren het hardst worden geraakt.

Namens de raad van bestuur meldde cfo Mike Kuehnel dat Flow Traders grote mogelijkheden en potentie in de blockchaintechnologie ziet en dat het bedrijf niet in crypto zelf handelt, maar louter in afgeleide producten.

De nadelen zijn echter groot. Zo zijn cryptomarkten niet te reguleren en worden crypto’s graag gebruikt door partijen die anoniem wensen te blijven. Uit het jaarverslag van Flow Traders blijkt bovendien niet duidelijk dat niet in crypto wordt gehandeld. De gerelateerde activiteiten waar Flow Traders zich mee bezig houdt – bijvoorbeeld investeringen in cryptoplatforms – zijn ook nog eens gericht op het stimuleren van die handel.

Symbolisch
Een ander belangrijk onderwerp was het voorstel voor een nieuw beloningsbeleid. Met als twee belangrijkste componenten: een verhoging van de variabele beloning voor het management van 2,625% naar 6,1% van de totale bonuspot alsmede het instellen van een maximum voor de totale beloning van het management van 20 keer de gemiddelde variabele beloning van alle werknemers. Het fundamentele bezwaar tegen dit voorstel is dat koppeling van de hoogte van de bonussen aan de operationele winst kan leiden tot extreme bedragen. Dat is nu precies het wezenlijke onderscheid met een koppeling aan de vaste beloning – de meest geziene vorm.

Tijdens de vergadering werd in herinnering gebracht dat het voorstel voor het beloningsbeleid op de vorige jaarvergadering, die van 23 april 2021, werd verworpen. Gevolg daarvan was dat het bestaande beloningsbeleid ongewijzigd bleef gelden, en dat had Flow Traders kunnen zien aankomen. De wet verplicht de onderneming dan namelijk aan de volgende algemene vergadering een herzien beleid voor te leggen. Flow Traders kent het wettelijk regime goed en heeft er bewust voor gekozen om rustig de ava van 2022 af te wachten. In de tussentijd is er een bava geweest, maar daar heeft de onderneming dit punt niet op de agenda gezet.

De wijzigingen in het nieuwe voorstel bleken ook nog eens van symbolische aard en slechts bedoeld om lippendienst te bewijzen aan de wettelijke vereisten. Het heeft er dus alle schijn van dat Flow Traders er rekening mee hield dat het beloningsbeleid wederom zou worden verworpen. En wederom met de consequentie dat het geldende beloningsbeleid, dat nog lucratiever is voor de top, ongewijzigd kan worden voortgezet. In de nieuwe voorstellen zou het percentage van de operationele winst dat beschikbaar is voor bonussen teruglopen van 40% naar 35%. In de tweede plaats zou in de nieuwe voorstellen de helft van de bonus bestaan uit aandelen, waarbij de levering pas na vier jaar onvoorwaardelijk is.

Say on pay
Bij de vaststelling van een nieuw beloningsbeleid is een meerderheid van ten minste 75 procent van de stemmen vereist. De achterliggende bedoeling is dat de algemene vergadering daadwerkelijk haar zegje kan doen over het beloningsbeleid: say on pay. Het gaat om een bevoegdheid die rechtstreeks bij de algemene vergadering is neergelegd.

Voor de raad van commissarissen (rvc) zou noblesse oblige moeten gelden. Flow Traders is een onderneming die willens en wetens een beursnotering verwierf. Die beursnotering brengt verplichtingen met zich mee. Wat betreft het beloningsbeleid symboliseren de regels dat de onderneming zich terdege moet willen richten naar de algemene vergadering.

Weer verworpen
De VEB vroeg de commissarissen of zij zich willen inspannen om op korte termijn de aandeelhouders serieus te betrekken bij de totstandkoming van een acceptabel beloningsbeleid. Anders gezegd: voelt Flow Traders zich verplicht om bij verwerping van het beloningsbeleid het niet weer rustig aan te laten komen op de jaarvergadering in 2023?

In het antwoord kwam een onderbouwing van de veronderstelde grondslagen en kwaliteit van het voorgestelde beloningsbeleid, waarmee Flow Traders op een lastige arbeidsmarkt moet meedingen naar het gewenste toptalent. Ook beriep de marketmaker zich erop dat het beloningsbeleid in de jaarvergadering in 2021 weliswaar was verworpen, maar dat er een volstrekte meerderheid, namelijk meer dan 67 procent, had voorgestemd. Dat werd vreemd genoeg opgevat als een stem voor het beloningsbeleid, terwijl de wettelijke drempel van 75 procent niet werd gehaald.

Uiteindelijk stemde ditmaal slechts 57 procent voor, zodat het nieuwe beloningsbeleid voor de derde keer werd verworpen. Het is nu aan Flow Traders om aan te tonen dat zij de dialoog met aandeelhouders serieus neemt door het spoedig bijeenroepen van een nieuwe algemene vergadering.