VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Het bestuur en de raad van commissarissen van de Vereniging van Effectenbezitters (‘VEB’) roepen de leden op voor een algemene vergadering die zal worden gehouden op dinsdag 26 juli 2022 ten kantore van de VEB aan de Amaliastraat 7 te Den Haag. De vergadering begint om 10.00 uur.

De registratie en ontvangst vinden plaats vanaf 09.45 uur
Achtergrond: omdat ter algemene vergadering van 1 juni 2022 het statutair vereiste quorum niet aanwezig was, kon over de voorgestelde statutenwijziging niet worden besloten. Dit noopt de VEB een nieuwe algemene vergadering bijeen te roepen waar ongeacht het aantal aanwezige leden met ten minste twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen een besluit kan worden genomen.

Agenda

1. Opening

Vaststelling stemgerechtigde leden, vaststelling agenda, mededelingen en ingekomen stukken
Doel: vaststellen en informeren

2. Wijziging artikel 15 lid 2 VEB-statuten
Doel: besluiten

Toelichting: Voorstel het minimum aantal commissarissen te wijzigen van vijf naar drie natuurlijke personen. De eerste regel van artikel 15 lid 2 van de VEB-statuten komt alsdan te luiden als volgt: ‘De raad van commissarissen bestaat uit een door de algemene vergadering vast te stellen aantal van ten minste drie natuurlijke personen.’

NB: overeenkomstig artikel 24 van de VEB-statuten kan een besluit enkel met twee derde van de geldig uitgebrachte stemmen worden genomen.

3.Sluiting              
Doel: afsluiten

Leden die de algemene vergadering willen bijwonen, worden vriendelijk verzocht zich uiterlijk vrijdag 22 juli a.s. aan te melden via www.veb.net/balv2022 of de VEB een bericht van aanmelding te zenden via het e-mailadres alv@veb.net.

Toelichting agendapunt 2:
Thans kent de VEB een statutaire verplichting (art. 15 lid 2 van de VEB-statuten) tot de benoeming van ten minste 5 commissarissen. Gezien de beperkte omvang van de organisatie met 20 werknemers en slechts één statutaire bestuurder, alsmede met de huidige keuze voor hoogwaardige en competente commissarissen, zijn bestuur en raad van commissarissen van mening dat met een kleinere raad van commissarissen van ten minste 3 natuurlijke personen effectiever toezicht kan worden gehouden.


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap