VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Om de belangen van particuliere beleggers in Nederland en in de rest van Europa zo goed mogelijk te borgen neemt de VEB ieder jaar actief deel aan de bijeenkomsten van Eurofi. Wat is dat voor een gezelschap? Wat wordt er zoal besproken? En wat is de rol van de VEB daarbij?


Belangenbehartiging is niet alleen het toneel van acties, rechtszaken of de media. Ook achter de schermen wordt er druk gelobbyd en van gedachten gewisseld met beleidsmakers, bestuurders en wetgevende instanties. Nationaal en internationaal.

Denktank
Op het Europese toneel is de VEB bijvoorbeeld actief binnen Eurofi, een internationale denktank op het gebeid van Europees financieel-economisch beleid. Leden van de Eurofi zijn grootbanken, financiële instellingen en beursorganisaties. Daarnaast participeren ook centrale banken zoals DNB, toezichthouders zoals de AFM en de ESMA en zijn onder andere de Europese Commissie, het Europees Parlement en de Europese raad vertegenwoordigd.

Op grond van het trackrecord van de VEB en omdat Eurofi vindt dat ook de stem van de particuliere belegger belangrijk is, wordt de VEB steevast uitgenodigd als gast bij deze bijeenkomsten.

Toppolitici
Tweemaal per jaar komen leden en andere participanten bij elkaar om van gedachten te wisselen. Er is een high-level seminar in april, en een Financial Forum in september. De data van deze events zijn bewust gekozen. Ze vinden steeds plaats aan de vooravond van de informele vergaderingen van de ministers van financiën van de EU (‘Ecofin’) in het land dat het roulerend voorzitterschap van de Europese Raad vervult. Ook organiseert Eurofi vergelijkbare bijeenkomsten aan de vooravond van G20-bijeenkomsten. Door deze constructie is het makkelijker om toppolitici, centrale bankiers en Eurocommissarissen op het programma te krijgen als spreker of als deelnemer aan een debat. Zo was bij het forum in september Klaas Knot van de DNB een van de sprekers in zijn rol als voorzitter van de Financial Stability Board.

Recent was de VEB dus aanwezig op het Financial Forum in Praag. Belangrijke thema’s daarbij waren het beteugelen van de inflatie, de situatie rondom Oekraïne en de gevolgen van alle internationale spanningen voor de financiële stabiliteit en veiligheid. Ook de beschikbaarheid van energie en de transitie naar duurzame energie stond hoog op de agenda.

Particuliere beleggers
Voor de VEB was vooral de bescherming van particuliere beleggers in Europa een belangrijk onderwerp. Via deelname aan panels, opiniërende artikelen en bijdragen aan discussies in de zaal en in de wandelgangen is dit thema zoveel mogelijk onder de aandacht gebracht.

VEB-directeur Gerben Everts stelde in een artikel in het Eurofi-magazine VIEWS dat met name het midden- en kleinbedrijf voor het doen van investeringen nog teveel moet leunen op leningen van banken. Voor het veerkrachtiger en innovatiever maken van de Europese economieën zou het een voordeel zijn als er door de aanwezigheid van meer particuliere beleggers makkelijker een beroep kan worden gedaan op financiering via de beurzen.

Daarvoor is het -aldus Everts- dan wel nodig dat “De bescherming van beleggers kan worden versterkt door krachtige pan-Europese middelen voor collectief verhaal wanneer ondernemingen en raden van bestuur zich moedwillig misdragen. Collectieve verhaalsmogelijkheden moeten in alle lidstaten toegankelijk zijn. (…) Alleen dan zijn pan-Europese beleggingsmogelijkheden even aantrekkelijk en veilig als zuiver lokale kandidaten. Kleine beleggers zijn kwetsbaarder en afhankelijk van beleggingsbescherming. Van hen kan niet worden verwacht dat zij hun rechten gefragmenteerd kunnen uitoefenen in rechtsgebieden waarmee zij niet vertrouwd zijn.”

Listing act
Everts maakte die opmerking in het kader van een discussie over de EU Listing Act. De Europese Commissie werkt aan plannen die het aantrekkelijker moeten maken om bedrijven naar de beurs te brengen. De inbreng van de VEB over dit onderwerp: probeer daarbij niet om een beursnotering makkelijker te maken door allerlei toelatingseisen voor debuterende beursbedrijven te laten zakken. In dat geval zullen vooral de particuliere beleggers minder beschermd zijn. En een hoog niveau van beleggersbescherming is nu eenmaal nodig om het beleggersvertrouwen te schragen.

Het zal duidelijk zijn: beleid formuleren en wetgeving opstellen is een zaak van lange adem en kleine stapjes. En dat geldt al helemaal als er meerdere landen bij betrokken zijn. De nieuwe bijeenkomsten van Eurofi in april en september 2023 staan daarom dan ook al pontificaal in de VEB-agenda.

 

 Wilt u reageren op bovenstaand artikel? Stuur dan een e-mail naar info@veb.net


Gerelateerde artikelen