VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Leden van de VEB kunnen kosteloos contact opnemen met het team van ervaren professionals van de VEB. Vragen gaan onder meer over VEB-acties, ontwikkelingen op de beurs, beleggingsproducten en financieel dienstverleners. Iedere maand selecteert de Beleggersservice enkele veelgestelde vragen om in deze rubriek te beantwoorden.

Beloningsverslag en beloningsbeleid

Wat is bij beursgenoteerde ondernemingen het verschil tussen het beloningsbeleid en het beloningsverslag?
Het beloningsverslag is een agendapunt op de aandeelhoudersvergadering (AvA). In dit verslag hoort een uitleg te staan over de beloning van de bestuurders en hoe het beleid in de praktijk door de raad van commissarissen (rvc) is ingevuld. Als bijvoorbeeld een bonus is toegekend, wordt van de commissarissen verwacht dat zij uitleggen waarom deze is toegekend, welke doelstellingen zijn gehaald en welke niet. Die openheid moet aandeelhouders in staat stellen om te beoordelen in hoeverre een variabele beloning ook recht doet aan de prestaties.

Aandeelhouders kunnen een adviserende stem uitbrengen over het beloningsverslag. Ook wanneer zij hun ongenoegen uiten, kan dat helaas zonder directe gevolgen blijven. Bedrijven hebben te vaak de stemuitslag (met veel tegenstemmen) naast zich neergelegd. De ervaring leert dat weinig tot geen gehoor wordt gegeven aan wijzigingen die aandeelhouders willen zien in de openheid over beloningen. Volgens beleggers moet de rvc soms ook terughoudender zijn met het toepassen van de discretionaire bevoegdheid bij het toekennen van een (variabele) beloning. Gelukkig klinkt de roep steeds luider om aandeelhouders bij de stem over het beloningsverslag meer macht te geven. Over het beloningsbeleid hebben aandeelhouders wel een bindende stem tijdens de AvA. In de Nederlandse code voor goed ondernemingsbestuur staan de aspecten die in overweging moeten worden genomen bij het formuleren van het beloningsbeleid. Het moet in ieder geval duidelijk en begrijpelijk zijn en gericht zijn op langetermijnwaardecreatie en rekening houden met de interne beloningsverhoudingen binnen de onderneming. De rvc is verantwoordelijk voor het beloningsbeleid. Deze legt het beleid ter vaststelling voor aan de AvA. Het beloningsbeleid moet iedere vier jaar door de AvA worden bekrachtigd.

Schenken

Ik wil mijn kinderen en andere familieleden een bepaald geldbedrag schenken, zodat zij daarmee kunnen gaan beleggen. Hoeveel mag ik dit jaar belastingvrij schenken?
De vrijstellingen zijn afhankelijk van de relatie tussen de schenker en de ontvanger. Ouders mogen in 2022 een bedrag van 5.677 euro belastingvrij schenken aan hun kind (ook pleegkind of stiefkind), zo staat uitgelegd op de website van de Belastingdienst. Voor andere personen geldt dit jaar een vrijstelling van 2.274 euro. Of de schenker een grootouder, broer of zus, of helemaal geen familie is, maakt niet uit. Volgens de Belastingdienst betaalt de ontvanger voor wat betreft de vrijgestelde bedragen geen schenkbelasting en hoeft deze daarover geen aangifte te doen.

Er is ook de mogelijkheid voor ouders om hun kind eenmalig een hoger bedrag te schenken. In 2022 is dat een bedrag van 27.231 euro dat het kind vrij mag besteden. Voor geld dat wordt gebruikt voor andere doelen, namelijk voor de aankoop van een eigen woning of voor een dure studie, gelden hogere vrijstellingen. Daar zijn nog meer voorwaarden aan verbonden. Deze voorwaarden zijn terug te vinden op de website van de Belastingdienst (www.belastingdienst.nl/schenken).

Vragen zijn welkom

De Beleggersservice is schriftelijk (bij voorkeur per e-mail, via vragen@veb.net) en telefonisch (op maandagen en donderdagen tussen 10:00 en 13:00 uur) voor VEB-leden te bereiken.
De Beleggersservice geeft geen concreet beleggings- of juridisch advies, maar kan wel ontwikkelingen op de beurs duiden en achtergrondinformatie geven.

Heeft u een vraag of suggestie? De redactie is te bereiken via effect@veb.net

 


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap