VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Rotterdam van 20 juli 2020 en een in 2020 openbaar gemaakt AFM-rapport, heeft de VEB aan DEGIRO B.V. opheldering gevraagd over de impact van de geconstateerde tekortkomingen bij vermogensscheiding. De uitkomst van een reeks gesprekken is dat online broker DEGIRO de beleggersvereniging VEB inzage heeft gegeven in de mogelijke risicoblootstelling van een groep beleggers die in 2017 als gevolg van onvoldoende vermogensscheiding een risico zou kunnen hebben gelopen.

Tijdens de eerste helft van 2017 heeft DEGIRO bepaalde risico’s voortvloeiend uit de posities van derden afgedekt met eigen geld. De AFM heeft geconcludeerd dat DEGIRO B.V. met deze werkwijze niet heeft voldaan aan de wettelijke vereisten omtrent vermogensscheiding. DEGIRO hield haar eigen vermogen niet voldoende gescheiden van de beleggingen van haar klanten. DEGIRO heeft onderbouwd dat de hierdoor ontstane mogelijke blootstelling aan risico’s van derden gedurende de betreffende periode niet tot schade voor beleggers heeft geleid.

Ten aanzien van de bij de onderbouwing van DEGIRO gebruikte gegevens zijn in afstemming met de VEB door accountant Mazars specifieke werkzaamheden uitgevoerd. De accountant heeft hierover gerapporteerd met een rapport van feitelijke bevindingen. Het bestuur van DEGIRO B.V. heeft voorts in 2020 bevestigd dat na 14 juni 2017 van onvoldoende vermogensscheiding geen sprake meer is geweest.

De gesprekken tussen de VEB en DEGIRO zijn constructief verlopen. Hoewel er geen sprake is van een gelopen materieel risico of enigerlei benadeling, heeft DEGIRO in overleg met de VEB besloten de betreffende klanten – het gaat om een totaal van ongeveer 35.000 klantportefeuilles, van klanten die belegden met geleend geld of geleende effecten of die handelden in derivaten – met een symbolisch gebaar tegemoet te komen door een transactiekostentegoed van tien euro te verstrekken. Dit tegoed is inmiddels toegekend aan deze beleggers.

De regeling tussen de VEB en DEGIRO doet geen afbreuk aan het AFM-rapport. DEGIRO is niet in beroep gegaan tegen de uitspraak van de rechtbank Rotterdam.

DEGIRO breidt dienstverlening verder uit
Naar aanleiding van de gesprekken met de VEB, heeft DEGIRO besloten haar dienstverlening uit te breiden om beleggers beter te faciliteren. DEGIRO onderzoekt de mogelijkheden het in de toekomst gemakkelijker te maken om via de VEB hun stemrecht uit te oefenen en mee te doen aan (collectieve) juridische acties. Voorts werkt de broker aan het gemakkelijker terugvorderen van buitenlandse voorheffingen en dividendbelasting en zijn de educatiemogelijkheden voor beleggers uitgebreid.

Q & A over de regeling