VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De VEB gaat komend jaar extra aandacht besteden aan duurzaamheid. De vereniging moedigt ondernemingen aan een voortrekkersrol te nemen op het gebied van energietransitie en verduurzaming. Ook benadrukt de VEB dat bedrijven een helder beeld moeten schetsen van de manier waarop ze omgaan met economische tegenwind en andere disrupties.

Dat staat in de speerpuntenbrief die de VEB elk jaar verzendt naar de bestuurders en commissarissen van alle beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. Met de speerpuntenbrief laat de vereniging, in aanloop naar het afsluiten van het boekjaar en de publicatie van het jaarverslag, weten welke thema’s komend jaar bijzondere aandacht zullen krijgen in gesprekken met ondernemingen en tijdens de jaarlijkse vergadering met aandeelhouders.

Voortrekkersrol
De aandacht voor duurzaamheid is niet alleen ingegeven door het maatschappelijk belang: “Het gaat ook simpelweg om het eigen voortbestaan als onderneming in een realiteit van producten en markten die zich aan nieuw opgelegde restricties zullen aanpassen. Ook het vroegtijdig kunnen anticiperen op aanstaande wet- en regelgeving rondom duurzaamheid is in het belang van bedrijven en hun aandeelhouders.”

De VEB is van mening dat beursgenoteerde ondernemingen in Nederland een naam hoog te houden hebben op het gebied van innovatie en dat de voortrekkersrol in de energietransitie en op het gebied van duurzaamheid kan zorgen voor een steviger marktpositie: “Het tijdig aanpassen aan de nieuwe realiteit is essentieel.”

Heldere rapportage
Naast een voortrekkersrol op het gebied van duurzaamheid hamert de VEB ook op een heldere en duidelijke rapportage aan beleggers. Met name over de manier waarop bedrijven omgaan met turbulente economische ontwikkelingen: “Welke acties worden doorgevoerd om een negatieve impact op omzet, marges en rendement op geïnvesteerd vermogen (roic) te mitigeren?”

Maar ook blijft de VEB aandringen op een adequate en correcte rapportage over de financieringsconvenanten en bijbehorende ratio’s: “Bij diverse ondernemingen zijn de balansverhoudingen de afgelopen periode verslechterd. Een mogelijke recessie en een daardoor lagere verdiencapaciteit kunnen de schuldpositie (verder) doen verslechteren.”

Bezoldiging
Tot slot zal de VEB ook het komende jaar veel aandacht blijven besteden aan een beheerst bezoldigingsbeleid, gebaseerd op duidelijke regels: “De VEB pleit voor een eenvoudig en beheerst bezoldigingsbeleid met een duidelijke nadruk op de lange termijn. (….) Ten aanzien van de langetermijncomponent kan slechts sprake zijn van een resultaatsafhankelijke uitkering ingeval van exceptionele en bestendige prestaties over een periode die aanzienlijk langer dient te zijn dan de huidige praktijk van drie jaar.”

U leest de complete Speerpuntenbrief 2023 hier.