VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

De VEB gaat komend jaar extra aandacht besteden aan de bonussen voor bestuurders. De vereniging pleit voor een eenvoudig beloningsbeleid dat gericht is op de lange termijn. Ook benadrukt de VEB dat bedrijven een helder beeld moeten schetsen van de manier waarop ze omgaan met economische tegenwind.

Dit staat in de speerpuntenbrief die de VEB elk jaar verzendt naar de bestuurders en commissarissen van alle beursgenoteerde ondernemingen in Nederland. Met de speerpuntenbrief laat de vereniging, in aanloop naar het afsluiten van het boekjaar en de publicatie van het jaarverslag, weten welke thema’s komend jaar bijzondere aandacht zullen krijgen in gesprekken met ondernemingen en tijdens de jaarlijkse vergadering met aandeelhouders. 

Veel bedrijven met nieuw bezoldigingsbeleid  
Beursgenoteerde bedrijven moeten hun beloningsbeleid op zijn minst om de vier jaar ter goedkeuring voorleggen aan de aandeelhoudersvergadering (ava). In het komende jaar is dit bij veel bedrijven weer het geval. De VEB gaat de nieuwe voorstellen voor het bezoldigingsbeleid dan ook aandachtig en kritisch volgen. De vereniging pleit daarbij voor een eenvoudig en beheerst bezoldigingsbeleid met een duidelijke nadruk op de lange termijn. Variabele beloningen voor de korte termijn vindt de VEB niet passend. En van bonussen over de lange termijn kan pas sprake zijn in het geval van uitzonderlijk goede prestaties: “Variabele beloning mag nimmer het resultaat zijn van weinig ambitieuze of generieke en niet te kwantificeren doelstellingen. Variabele beloning is geen gegeven, geen recht en behoort al helemaal geen component te zijn bij het overeenkomen van afvloeiingsregelingen.”  

De afgelopen jaren kwam het bij een aantal bedrijven voor dat allerlei doelstellingen tussentijds werden aangepast zodat er toch bonussen uitgedeeld konden worden. De vereniging zal hier ook komend jaar scherp op letten en dit, waar nodig, aan de kaak stellen: “De VEB pleit bovendien voor de grootst mogelijke terughoudendheid bij tussentijdse aanpassing van doelstellingen door de raad van commissarissen (rvc) waardoor toch een variabele beloning wordt toegekend bij ondermaatse prestaties. Dit holt een zinvolle discussie over beloningen tussen vennootschap en aandeelhouders uit.” 

Waarde creëren Naast de nadruk op duidelijke richtlijnen voor bonussen, vindt de VEB ook het creëren van waarde een belangrijk punt. Zeker in tijden van turbulente economische ontwikkelingen: “Tegen de achtergrond van hogere inputkosten (materialen, energie, loon), hogere kapitaalkosten, een afzwakkende economische groei en dalende koopkracht is het beschermen van het waardecreërende vermogen cruciaal. De VEB verzoekt vennootschappen in hun communicatie met hun aandeelhouders de grootst mogelijke transparantie te betrachten over hoe zij deze uitdagingen het hoofd denken te kunnen bieden.” 

Renteklimaat Tot slot zal de VEB ook het komende jaar aandacht besteden aan de impact van het renteklimaat op de balanswaardering van goodwill, overige immateriële activa en vaste productiemiddelen: “De VEB verzoekt vennootschappen transparant te zijn over veranderingen in aannames als gevolg van het veranderde renteklimaat bij de impairmenttest voor activa.” 

U leest de complete Speerpuntenbrief 2024 hier. 


U heeft geen gratis artikelen meer over
Nog geen VEB-account?
Voor toegang tot de volledige website dient u een VEB-lidmaatschap aan te houden en in te loggen.
Meer infomatie over het VEB -lidmaatschap