VEB.net maakt gebruik van cookies om het gebruiksgemak van de website te verbeteren. 

Jaar in jaar uit voert de VEB actie om beleggen transparanter en eerlijker te maken en om misstanden recht te zetten. De afgelopen jaren compenseerde de VEB ruim 300.000 beleggers voor meer dan 2 miljard euro.

De juridische acties van de VEB zijn gecompliceerd en de belangen zijn groot. Voor en achter de schermen probeert de VEB een oplossing voor de gedupeerde beleggers te forceren. Het duurt helaas vaak jaren voordat een regeling wordt bereikt. 

Begin 2023 is de VEB een actie gestart inzake belastingdossier box 3. Ook zijn er verdere stappen gezet in het al tien jaar lopende dossier SNS Reaal. Verder zijn in het dossier Imtech kleine stapjes gezet. In 2024 zal de VEB ook blijven opkomen voor de belangen van gedupeerde Philips-beleggers, die schade hebben geleden door gebrekkige informatievoorziening rond de slaapapneu-affaire. Hierna volgt een overzicht van de actuele stand van zaken in alle lopende VEB-acties.

Actie: Box 3 
Mogelijk relevante periode: 2022 en later 

Stand van zaken: de VEB bereidt proefprocedures voor 

In het zogeheten Kerstarrest van december 2021 heeft de Hoge Raad, kort gezegd, geoordeeld dat de jaarlijks bepaalde fictieve rendementen waarop de box 3-belasting gebaseerd is, niet te veel mogen afwijken van de jaarlijks werkelijk behaalde rendementen. Het Kerstarrest heeft de regering aangezet tot rechtsherstel. Uitgangspunt is dat vanaf 2027 de vermogensrendementsheffing wordt gebaseerd op werkelijk behaalde rendementen.  

Tot dat moment wordt een overbruggingsregime gehanteerd, de zogenoemde spaarvariant. Hierbij is, kort samengevat, de belasting op spaargeld (boven bepaalde vrijstellingen) in lijn met de geldende spaarrentes en wordt de belasting voor overige bezittingen (waaronder beleggingen) gebaseerd op forfaitaire rendementen, waarbij een arbitrair en niet voor inflatie gecorrigeerd mandje van beleggingen de basis vormt.  

Te verwachten valt dat deze forfaitaire behandeling van bezittingen anders dan spaargeld, de komende jaren significant kan afwijken van individueel genoten rendementen alsook het gemiddelde rendement van veel beleggers. In ieder geval wijkt het werkelijk behaalde (negatieve) rendement van de meeste beleggers over 2022 sterk af van het forfaitaire rendement van 5,53 procent over dat jaar.  

De VEB heeft aangekondigd om diverse proefprocedures aanhangig te maken met betrekking tot fiscaal jaar 2022.  

Een juridische toets van de box 3-heffing over 2022 durft de regering voorlopig niet aan. Door een kunstgreep van staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij (CDA) kunnen belastingplichtigen met een box 3-vermogen dat uit meer bestaat dan alleen banktegoeden, zoals aandelen of vastgoed, nu nog geen bezwaar maken tegen de aanslag over 2022. Dat kan pas als deze aanslagen definitief zijn opgelegd. Op dat moment hebben belastingplichtigen die het daarmee niet eens zijn, zelf de mogelijkheid om binnen een beperkte termijn daartegen in bezwaar te gaan bij de Belastingdienst. Van Rij wil wachten met het definitief maken van de belastingaanslagen over 2022 totdat de Hoge Raad zich heeft uitgesproken over een box 3-zaak die nu in behandeling is. Het oordeel van de Hoge Raad in die procedure zou duidelijkheid moeten scheppen over de wetmatigheid van de spaarvariant.  

Advocaat-generaal Peter Wattel, tevens hoogleraar belastingrecht, maakt in zijn in september 2023 gepubliceerde advies aan de Hoge Raad korte metten met de hersteloperatie van het kabinet. Het arrest van de Hoge Raad wordt in het voorjaar van 2024 verwacht. Na dit arrest zal duidelijk worden of ook beleggers daadwerkelijk rechtsherstel wordt geboden of dat de VEB alsnog juridische stappen moet zetten.  

Meer informatie en aanmelden: www.veb.net/box-3 

Actie: SNS 
Mogelijk relevante periode: houderschap tot datum onteigening, 1 februari 2013 
Stand van zaken: ook in 2024 doorprocederen  

Na de nationalisatie van SNS op 1 februari 2013 volgde een reeks van juridische procedures. De zogenoemde schadeloosstellingsprocedure draaide om de waardebepaling van onteigende SNS-effecten – zowel de onteigende aandelen als obligaties – op het moment van nationalisatie. 

Uiteindelijk heeft de Ondernemingskamer begin 2021 duidelijkheid verschaft. De waarde per aandeel bedroeg bij nationalisatie 0 eurocent. Er is wel een vergoeding vastgesteld voor (achtergestelde) obligaties en andere effecten, van in totaal ruim 804 miljoen euro. De Hoge Raad heeft deze uitspraak in stand gelaten. Het uitbetalingsproces is vanaf 15 mei 2023 opgestart en veel van de uitbetalingen hebben inmiddels plaatsgevonden.  

Meer informatie vindt u op: www.vergoedingsns.nl 

Civiele aansprakelijkheidsprocedure 
De VEB startte in 2014 een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer zodat onderzoek kon worden gedaan naar mogelijk wanbeleid bij SNS voorafgaand aan de nationalisatie. De uitkomsten van het onderzoek lieten lang op zich wachten. Het onderzoek bood volgens de VEB voldoende aanknopingspunten aan te tonen dat er sprake is van wanbeleid door bestuurders en commissarissen van SNS. De Ondernemingskamer was het daarmee niet eens; zij oordeelde op 30 november 2022 dat geen sprake was van wanbeleid.  

De VEB had graag gezien dat de Ondernemingskamer het stempel wanbeleid had gezet op het door SNS Reaal gevoerde beleid voorafgaande aan de nationalisatie. Dat dit niet zo is, betekent niet dat aansprakelijkheidsprocedures kansloos zijn. De VEB is niet in cassatie gegaan tegen het oordeel van de Ondernemingskamer.  

Dat betekent echter niet dat de VEB opgeeft. De VEB heeft een civiele aansprakelijkheidsprocedure aangekondigd tegen de betrokken partijen, waaronder bestuurders en commissaris(sen), alsmede de externe accountant KPMG die volhardde in het afgeven van geruststellende goedkeurende verklaringen terwijl de grondslag daarvoor, de feitelijke financiële situatie, ontbrak. Op de website van de VEB wordt u geïnformeerd over de laatste stand van zaken. 

Meer informatie en aanmelden: www.veb.net/sns  

Schikking: Imtech I 
Relevante datum: 1 februari 2013 nabeurs 

Stand van zaken: slotbetaling over enkele jaren. Aanmelden niet meer mogelijk 

De VEB heeft in 2014 een schikking gesloten met Imtech en accountant KPMG over compensatie van gedupeerde particuliere aandeelhouders. Claimanten die voor 7 februari 2015 VEB-lid zijn geworden en op 1 februari 2013 nabeurs Imtech-aandelen in portefeuille hadden, konden in aanmerking komen voor compensatie. De aanmeldingstermijn is gesloten.  

Slotbetaling 
Claimanten die een geldige claim hebben ingediend, hebben al een eerste en een tweede uitkering ontvangen. Deze schikkingsdeelnemers ontvangen nog een slotbetaling (verhoging van de compensatie per aandeel) uit het Imtech-schikkingsfonds. Het betreft een kleinere nabetaling, op basis van het resterende schikkingsbudget en mogelijk een toevoeging uit een budget dat nog staat gereserveerd. Over enkele jaren wordt duidelijk of dit aanvullende budget kan vrijvallen. De slotbetaling zal naar verwachting over enkele jaren plaatsvinden aan de claimanten die voor de eerdere uitbetalingen in aanmerking kwamen en in de tussentijd VEB-lid zijn gebleven. 

In aanmerking komende claimanten doen er goed aan om de berichtgeving hieromtrent via de VEB-website en de schikkingswebsite (www.vebimtechschikking.nl) in de gaten te houden.  

Mochten uw gegevens – bijvoorbeeld uw bankrekeningnummer – wijzigen, dan is het belangrijk om de Imtech-claims administrator hierover te informeren. U kunt dat per e-mail doen via info@vebimtechschikking.nl en telefonisch, op basis van een terugbelafspraak, via 0800-0220954 (vanuit Nederland).  

Meer informatie: www.veb.net/imtech 

Onderzoek: Imtech II  (Onderzoek naar oorzaken faillissement in 2015) 
Mogelijk relevante periode: vanaf 4 februari 2013  

Stand van zaken: onderzoek naar faillissement loopt 

Het faillissement van Imtech is uitgesproken op 13 augustus 2015. In september 2015 heeft de VEB de bestuurders en commissarissen van Imtech aansprakelijk gesteld voor mogelijke misleiding van beleggers voorafgaande aan het faillissement. De VEB is eveneens zeer kritisch op accountant KPMG en op de rol van de banken die betrokken waren bij de twee claimemissies kort voor het faillissement.  

De VEB en de Imtech-curatoren hebben hun krachten gebundeld bij het onderzoek naar de oorzaken van het faillissement van Imtech. Deze samenwerking moet helpen om duidelijkheid te krijgen over de omstandigheden rond het faillissement. Ook zullen de VEB en curatoren samenwerken bij eventuele acties jegens de mogelijk aansprakelijke partijen. 

Door diverse oorzaken heeft het onderzoek vertraging opgelopen. Op de website van de VEB wordt u geïnformeerd over de laatste stand van zaken en ontwikkelingen in dit dossier.  

Meer informatie en aanmelden: www.veb.net/imtechII  

Actie: Philips 
Mogelijk relevante periode: vanaf 1 januari 2015  

Stand van zaken: VEB heeft Philips aansprakelijk gesteld 

Philips heeft jarenlang relevante informatie over falende beademingssystemen verzwegen. De onderneming is bezig met een hersteloperatie voor patiënten. Om het vertrouwen in de onderneming te herstellen, is ook erkenning van de schade voor beleggers noodzakelijk. De VEB stelde Philips hiervoor in september 2022 aansprakelijk. 

Sinds 2015 kreeg Philips signalen over het mogelijk slecht en schadelijk functioneren van beademingsapparaten die miljoenen patiënten helpen slapen (en ademen). Bij gebruik kunnen schuimdeeltjes loskomen, met mogelijk ernstige gezondheidsschade tot gevolg. Het duurde bijna zes jaar, tot april 2021, voordat Philips in de actiestand schoot en massale terugroepacties op touw zette van apparaten die ondeugdelijk waren en zelfs gezondheidsklachten konden veroorzaken. 

De geloofwaardigheid van Philips op financiële markten liep serieuze deuken op, mede door de tegenvallers die het bedrijf (ook financieel) moest melden. Het belang van gedupeerde patiënten staat voorop. De VEB is ervan overtuigd dat Philips vervolgens gedupeerde beleggers tegemoet moet komen om het vertrouwen van alle stakeholders terug te krijgen.  

De VEB informeert u op haar website over de laatste ontwikkelingen. 

Meer informatie en aanmelden: www.veb.net/philips